Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1978

Euroopan unionin historia - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Tanskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

2.

Djibouti tallettaa Lomén yleissopimuksen liittymisasiakirjat neuvoston pääsihteeristöön. 

6.

Helmikuussa 1976 allekirjoitettu Välimeren suojelua koskeva Barcelonan yleissopimus tulee voimaan.

13.

Yhteisön ja Jugoslavian välillä aloitetaan neuvottelut elokuun 30. päivänä päättyvän kauppasopimuksen korvaamiseksi yhteistyösopimuksella.

Maaliskuu

6.-11.

Yhteisö osallistuu UNCTADin kauppa- ja kehitysneuvoston ministerikokoukseen, jossa käsitellään kehitysmaiden velkoja.

9.

Tuomio asiassa Simmenthal. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa yhteisön oikeuden ensisijaisuuden periaatteen. 

22.-24.

ETY ja Japani antavat yhteisen julkilausuman Tokiossa pidetyissä neuvotteluissa ratkaistakseen ongelman siitä, että Japanin kauppa ETY:hyn on ylijäämäinen.

28.3-19.5.

Yhteisö osallistuu tarkkailijana Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kolmannen merioikeuskonferenssin seitsemänteen istuntoon.

Huhtikuu

3.

Yhteisö ja Kiinan kansantasavalta allekirjoittavat kauppasopimuksen, joka tulee voimaan 1. kesäkuuta. 

7.-8.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Kööpenhaminassa. Kokouksessa päästään sopimukseen Euroopan parlamentin ensimmäisten välittömien vaalien järjestämisestä, ja valtion- ja hallitusten päämiehet yhtyvät Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseen julkilausumaan perusoikeuksien kunnioittamisesta.

Toukokuu

19.

Komissio ilmaisee myönteisen kantansa Portugalin liittymishakemukseen. 

Kesäkuu

6.

EY:n neuvosto hyväksyy Portugalin jäsenyyshakemuksen ja aloittaa liittymisneuvottelut. 

29.-30.

Yhteisö aloittaa Yhdysvaltojen kanssa neuvottelut ratkaistakseen ongelmat, joita aiheutuu myrkyllisten aineiden valvontaa koskevan "Toxic Substances Control Act" -asetuksen soveltamisesta yhteisön tuotteisiin.

Heinäkuu

1.

Saksasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

6.-7.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Bremenissä. Kokouksessa sovitaan yhteisestä strategiasta työttömyyden vähentämiseksi talouskasvua nopeuttamalla ja suunnitellaan Euroopan valuuttajärjestelmän (EVJ) käyttöönottoa.

13.

Tokion kierroksen asemasta annetaan yhteinen julkilausuma.

16.-17.

Yhteisö osallistuu toista kertaa täysivaltaisena jäsenenä Bonnissa pidettyyn länsimaiden taloudelliseen huippukokoukseen.

24.

Uutta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) ja ETY:n välistä yleissopimusta koskevat neuvottelut aloitetaan virallisesti Brysselissä pidettävällä ministerikokouksella. Neuvoteltavan sopimuksen on tarkoitus korvata maaliskuun 1. päivänä 1980 päättyvä Lomén yleissopimus. 

25.

Neuvosto päättää Euroopan parlamentin ensimmäisten välittömien vaalien ajankohdan.

Syyskuu

26.

Neuvosto hyväksyy joitakin Algerian, Marokon, Tunisian, Egyptin, Syyrian, Jordanian ja Libanonin kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia sekä Israelia, Portugalia ja Maltaa koskevia täydentäviä rahoituspöytäkirjoja. 

27.

Salomonsaaret tallettaa Lomén yleissopimuksen liittymisasiakirjat. 

Lokakuu

9.

Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat allekirjoittavat yleissopimuksen Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen. 

24.

Ottawassa allekirjoitetaan uusi Luoteis-Atlantin monenvälistä yhteistyötä koskeva yleissopimus.

Marraskuu

1.

Maghreb-maiden (Algeria, Marokko ja Tunisia) ja Mashreq-maiden (Egypti, Syyria, Jordania ja Libanon) kanssa tehdyt yhteistyösopimukset sekä Israelia, Portugalia ja Maltaa koskevat täydentävät rahoituspöytäkirjat tulevat voimaan. 

9.

Brysselissä pidetään neljäs kolmenvälinen kokous, johon osallistuvat jäsenvaltioiden valtiovarain-, talous- ja työvoimaministerit sekä työmarkkinaosapuolten edustajat. Osanottajat perehtyvät komission laatimaan yleisstrategiaan, jonka pääkohtia ovat talouskasvua kiihdyttävät rakenneuudistustoimenpiteet, eräät töiden jakamiseen liittyvät toimenpiteet ja palvelualojen aseman korostaminen tulevaisuudessa.

29.

Komissio antaa myönteisen lausunnon Espanjan liittymishakemuksesta. Liittymisneuvottelut alkavat 5. helmikuuta 1979. 

Joulukuu

4.-5.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Se sopii yhteiseen eurooppalaiseen valuuttayksikköön (ecuun) perustuvasta Euroopan valuuttajärjestelmästä (EVJ) ja päättää asettaa asiantuntijakomitean pohtimaan, millaisia mukautuksia institutionaalisiin mekanismeihin ja menettelyihin olisi tehtävä laajentumista varten.

19.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimittävät R. Jenkinsin uudelleen komission puheenjohtajaksi toimikaudeksi 6.1.1979-5.1.1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ks. myös: 
Back to top