Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1978

Euroopa Liidu ajalugu - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Taani.

Veebruar

2

Djibouti annab nõukogu peasekretariaadile hoiule Lomé konventsiooniga ühinemise kirjad.

6

Jõustub 1976. aasta veebruaris Barcelonas alla kirjutatud Vahemere saastekaitse konventsioon.

13

Algavad ühenduse ja Jugoslaavia läbirääkimised uue koostöölepingu üle, mis asendab 30. augustil aeguva kaubanduslepingu.

Märts

6–11

Ühendus osaleb ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) nõukogu ministrite kohtumisel, kus arutatakse arengumaade võlgnevust.

9

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Simmenthal. Kohus sõnastab ühenduse õiguse ülimuslikkuse põhimõtte.

22–24

EMÜ–Jaapani läbirääkimised Tokyos, kus käsitletakse probleeme, mis on tekkinud seoses Jaapani kaubavahetusbilansi ülejäägiga ühenduse suhtes.

28/3–19/5

Ühendus osaleb vaatlejana ÜRO mereõiguse kolmanda konverentsi seitsmendal istungjärgul.

Aprill

3

Ühendus ja Hiina Rahvavabariik kirjutavad alla kaubanduslepingule. Leping jõustub 1. juunil.

7–8

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kopenhaagenis. Saavutatakse kokkulepe Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste küsimuses. Riigipead ja valitsusjuhid ühinevad Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga põhiõiguste austamise kohta.

Mai

19

Komisjon võtab vastu positiivse arvamuse Portugali ühinemistaotluse kohta.

Juuni

6

Nõukogu kiidab heaks Portugali ühenemistaotluse ja avab läbirääkimised.

29–30

Ühendus alustab läbirääkimisi USAga, et käsitleda probleeme, mis on tekkinud seoses toksiliste ainete kontrolli seaduse kohaldamisega ühenduse toodete suhtes.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa.

6–7

Euroopa Ülemkogu kohtumine Saksamaal Bremenis. Jõutakse kokkuleppele ühises strateegias kiirema majanduskasvu saavutamiseks, et vähendada tööpuudust, ning lepitakse kokku Euroopa Rahasüsteemi loomise plaan.

13

Võetakse vastu ühisavaldus GATTi läbirääkimiste Tokyo vooru seniste tulemuste kohta.

16–17

Ühendus osaleb teist korda täies koosseisus Bonnis toimuval lääneriikide majandustippkohtumisel.

24

Brüsselis toimuval ministrite kohtumisel avatakse ametlikult Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ning Euroopa Majandusühenduse vahelise uue konventsiooni läbirääkimised. Uus konventsioon asendab 1. märtsil 1980. aastal aeguva Lomé konventsiooni.

25

Nõukogu võtab vastu otsuse, millega määratakse Euroopa Parlamendi esimeste otseste valimiste kuupäevadeks 7.–10. juuni 1979.

September

26

Nõukogu võtab vastu mitu koostöölepingut Alžeeria, Maroko, Tuneesia, Egiptuse, Süüria, Jordaania ja Liibanoniga ning täiendavad finantsprotokollid Iisraeli, Malta ja Portugaliga.

27

Saalomoni saared annavad hoiule Lomé konventsiooniga ühinemise kirjad.

Oktoober

9

Nõukogus kohtuvad liikmesriikide valitsuste esindajad kirjutavad alla konventsioonile, millega Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik ühinevad kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva konventsiooniga.

24

Ottawas kirjutatakse alla Loode-Atlandi mitmepoolse kalandusalase koostöö uus konventsioon.

November

1

Jõustuvad koostöölepingud Magribi riikidega (Alžeeria, Maroko, Tuneesia) ning Mašriki riikidega (Egiptus, Süüria, Jordaania ja Liibanon) ning täiendavad finantsprotokollid Iisraeli, Malta ja Portugaliga.

9

Brüsselis toimub neljas kolmepoolne konverents, kus käsitletakse majanduskasvu ergutavaid struktuurimeetmeid, teatavaid tööjaotusele suunatud meetmeid ning teenustesektori rolli tähtsustumist tulevikus.

29

Komisjon võtab vastu positiivse arvamuse Hispaania ühinemistaotluse kohta. Läbirääkimiste alguskuupäevaks määratakse 5. veebruar 1979.

Detsember

4–5

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Luuakse Euroopa Rahasüsteem, mis põhineb Euroopa arveldusühikul (eküü). Otsustatakse moodustada komitee, mille ülesanne on kaaluda laienemisega seoses institutsiooniliste mehhanismide ja menetluste vajalikke kohandusi.

19

Liikmesriikide valitsuste esindajad pikendavad Roy Jenkinsi ametiaega komisjoni presidendina ajavahemikuks 6. jaanuarist 1979 kuni 5. jaanuarini 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …
Back to top