Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1978

Den Europæiske Unions historie - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Danmark overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

2

Djibouti deponerede sin tiltrædelsesakt til Lomé-konventionen i Rådets generalsekretariat.

6

Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet, som blev undertegnet i februar, trådte i kraft.

13

Indledning af forhandlingerne mellem Fællesskabet og Jugoslavien om indgåelsen af en ny samarbejdsaftale til afløsning af samarbejdsaftalen, der ville udløbe den 30. august.

Marts

6-11

Fællesskabet deltog i et møde på ministerplan i UNCTAD's styrelsesråd vedrørende udviklingslandenes gæld.

9

Simmenthal-dommen. EF-Domstolen befæstede princippet om fællesskabsrettens forrang.

22-24

Efter afslutningen af konsultationerne EØF-Japan i Tokyo, blev der offentliggjort en fælleserklæring om de foranstaltninger, der er opnået enighed om, og som skal løse de problemer, som det japanske overskud på betalingsbalancen over for Fællesskabetrejste.

28-19/5

Fællesskabet deltog som observatør i De Forenede Nationers tredje havretskonferences syvende samling.

April

3

Handelsaftalen mellem Fællesskabet og Den Kinesiske Folkerepublik blev undertegnet. Den trådte i kraft den 1. juni.

7-8

Det Europæiske Råd mødtes i København. Enighed om dagen for valget til Europa-Parlamentet; stats- og regeringscheferne tilsluttede sig Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om at respektere de grundlæggende rettigheder.

Maj

19

Kommissionen vedtog en positiv udtalelse til Portugals ansøgning om tiltrædelse.

Juni

6

Rådet gav sin tilslutning til Portugals ansøgning om tiltrædelse og der blev indledt forhandlinger.

29-30

Fællesskabet åbnede forhandlinger med USA vedrørende de problemer, anvendelsen af den amerikanske lovgivning om kontrol med toksiske kemiske stoffer rejser for produkter fra Fællesskabet.

Juli

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

6-7

Det Europæiske Råd mødtes i Bremen. En fælles aktion blev vedtaget med henblik på at forøge den økonomiske vækst i Europa og derigennem begrænse arbejdsløsheden og det blev besluttet at oprette et europæisk valutasystem (EMS).

13

Der blev vedtaget en fælles erklæring vedrørende de hidtidige resultater af Tokyo-runden.

16-17

Fællesskabet deltog for anden gang som fuldgyldig deltager i det vestlige økonomiske topmøde i Bonn.

24

På et ministermøde i Bruxelles indledtes officielt de forhandlinger, der skulle føre til indgåelsen af en konvention AVS-EØF, til afløsning af Lomé-konventionen, der var gældende til 1. marts 1980.

25

Rådet vedtog afgørelsen, der fastsatte tidspunktet for det første direkte valg til Europa-Parlamentet.

September

26

Rådet vedtog forordningerne om samarbejdsaftaler med Algeriet, Marokko, Tunesien, Egypten, Syrien, Jordan og Libanon samt tillægs- og finansprotokoller med Israel, Portugal og Malta.

27

Salomon-øerne deponerede sin ansøgning om tiltrædelse af Lomé-konventionen.

Oktober

9

Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, undertegnede konventionen om Danmarks, Irland og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af konventionen af 1986 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager.

24

Den nye konvention om det multilaterale samarbejde i Nordvestatlanten blev undertegnet i Ottawa.

November

1

Samarbejdsaftalerne med Maghreb-landene (Algeriet, Marokko, Tunesien) og Mashreq-landene (Egypten, Syrien, Jordan, Libanon) samt tillægs- og finansprotokollerne med Israel, Portugal og Malta trådte i kraft.

9

Den fjerde trepartskonference med deltagelse af finans-, økonomi- og arbejdsministre samt arbejdsmarkedets parter blev afholdt i Bruxelles. Deltagerne drøftede en meddelelse fra Kommissionen, hvori denne fremlagde en samlet politik, der bl.a. omfattede stimulering af den økonomiske vækst, fremme af strukturel omskoling, foranstaltninger vedrørende fordeling af det eksisterende arbejde samt understregning af servicesektorens fremtidige rolle.

29

Kommissionen vedtog en positiv udtalelse til Spaniens ansøgning om tiltrædelse. Forhandlingerne blev indledt den 5. februar 1979.

December

4-5

Det Europæiske Råd mødtes i Bruxelles. Det besluttede at indføre Det Europæiske Monetære System, baseret på den europæiske valutaenhed (ECU), og besluttede at sammensætte et udvalg af fremtrædende personer med henblik på at igangsætte overvejelser vedrørende de tilpasninger af institutionernes mekanismer og procedurer i forbindelse med udvidelsen.

19

Repræsentanterne for regeringerne for medlemsstaterne udnævnte Roy Jenkins til formand for Kommissionen for en ny periode fra 6. januar 1979 til 5. januar 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også
Back to top