Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1978

Dějiny Evropské unie - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Dánsko.

Únor

2

Džibutsko ukládá u generálního tajemníka Rady listiny o přistoupení k úmluvě z Lomé.

6

V platnost vstupuje Barcelonská úmluva o ochraně Středozemního moře podepsaná v únoru 1976.

13

Jsou zahájena jednání o dohodě o spolupráci mezi Společenstvím a Jugoslávií, která má nahradit obchodní dohodu, jejíž platnost vyprší 30. srpna.

Březen

6–11

Společenství se účastní zasedání Rady pro obchod a rozvoj UNCTAD na ministerské úrovni, na kterém se projednává otázka zadluženosti rozvojových zemí.

9

Rozhodnutí ve věci Simmenthal. Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím utvrzuje zásadu přednosti práva Společenství.

22–24

Konzultace EHS–Japonsko v Tokiu o krocích řešících problémy vyvolané přebytkem japonské obchodní bilance se Společenstvím.

28–19/5

Jako pozorovatel se Společenství účastní sedmého zasedání třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu.

Duben

3

Společenství a Čínská lidová republika podepisují obchodní dohodu, která vstoupí v platnost 1. června.

7–8

Zasedání Evropské rady v Kodani. Je dosaženo dohody o prvních přímých volbách do Evropského parlamentu a hlavy států a vlád se připojují ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o dodržování základních práv.

Květen

19

Komise přijímá kladné stanovisko k žádosti Portugalska o přistoupení.

Červen

6

Rada rozhoduje kladně o žádosti Portugalska o přistoupení ke Společenství a zahajuje jednání.

29–30

Společenství zahajuje jednání se Spojenými státy o uplatňování zákona o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act) na výrobky Společenství.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Německo.

6–7

V německých Brémách se koná zasedání Evropské rady. Je odsouhlasena společná strategie k dosažení vyšší míry hospodářského růstu s cílem snížit nezaměstnanost a k vytvoření Evropského měnového systému (EMS).

13

Je přijato společné prohlášení o stavu jednání tokijského kola.

16–17

V Bonnu se Společenství podruhé plně účastní západního hospodářského summitu.

24

V Bruselu jsou na ministerské úrovni oficiálně zahájena jednání o nové úmluvě EHS–AKT (africké, karibské a tichomořské státy), která nahradí úmluvu z Lomé, jejiž platnost končí 1. března 1980.

25

Rada přijímá rozhodnutí, kterým se stanoví konání prvních přímých voleb do Evropského parlamentu na dny 7. až 10. června 1979.

Září

26

Rada schvaluje několik dohod o spolupráci uzavřených s Alžírskem, Marokem, Tuniskem, Egyptem, Sýrií, Jordánskem a Libanonem a dodatečné finanční protokoly podepsané s Izraelem, Portugalskem a Maltou.

27

Šalamounovy ostrovy ukládají listiny o přistoupení k úmluvě z Lomé.

Říjen

9

Zástupci vlád členských států v Radě podepisují úmluvu o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království k Úmluvě o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

24

V kanadské Ottawě je podepsána nová úmluva o vícestranné spolupráci v severozápadním Atlantiku.

Listopad

1

V platnost vstupují dohody o spolupráci se zeměmi Maghrebu (Alžírskem, Marokem, Tuniskem), zeměmi Mašreku (Egyptem, Sýrií, Jordánskem, Libanonem) a dodatečné finanční protokoly podepsané s Izraelem, Portugalskem a Maltou.

9

Na čtvrté tripartitní konferenci v Bruselu se projednává intenzivní strukturální adaptace ekonomiky, která by měla podpořit hospodářský růst, určitá opatření v oblasti rozdělení práce a zvýšení významu odvětví služeb.

29

Komise přijímá kladné stanovisko k žádosti Španělska o přistoupení. Jednání budou zahájena 5. února 1979.

Prosinec

4–5

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada zavádí Evropský měnový systém založený na evropské zúčtovací jednotce (ECU) a rozhoduje o tom, že bude založen výbor, který zváží, zda by neměly být v souvislosti s rozšířením upraveny institucionální mechanismy a postupy.

19

Zástupci vlád členských států prodlužují funkční období Roye Jenkinse jako předsedy Komise na dobu od 6. ledna 1979 do 5. ledna 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top