Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1977

Europeiska unionens historia - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Storbritannien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.  De nio medlemsstaternas beslut att utvidga sina fiskegränser till 200 sjömil utanför kusterna längs Nordsjön och Nordatlanten träder i kraft.

6

Den nya kommissionen, som utsågs i december 1976 med Roy Jenkins som ordförande, tillträder.

18

Ett samarbetsavtal undertecknas med tre Mashrekländer (Egypten, Jordanien och Syrien) efter det avtal som undertecknades med Maghrebländerna Algeriet, Marocko och Tunisien i april 1976.

Mars

23

Det misstroendevotum mot kommissionen som lagts fram i Europaparlamentet den 10 mars lyckas inte samla tillräckligt många röster och röstas ner.

25

Gemenskapen högtidlighåller tjugoårsdagen av Romfördragets undertecknande.

25-26

Europeiska rådet håller möte i Rom.

28

Portugal ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna. Avtalen med São Tomé och Príncipe, Kap Verde och Papua Nya Guinea om deras anslutning till Lomékonventionen undertecknas.

April

5

Europaparlamentet, rådet och kommissionen undertecknar en gemensam förklaring om respekten för de grundläggande rättigheterna.

Maj

3

Gemenskapen och Libanon undertecknar ett samarbetsavtal inom ramen för gemenskapens politik för Medelhavsområdet.

7-8

Ett toppmöte hålls på Downing Street. Gemenskapen deltar för första gången i en del av diskussionerna vid de västliga industriländernas toppmöte.

17

Rådet antar formellt det sjätte momsdirektivet om införandet av en enhetlig beräkningsgrund för mervärdesskatt.

23

Den sjätte session vid FN:s tredje havsrättskonferens hålls i New York.

30-2/6

Den ett och ett halvt år långa konferensen om internationellt ekonomiskt samarbete avslutas med en ministerkonferens. De tjugosju deltagarna fattar beslut om överföring av resurser, det officiella utvecklingsbiståndets omfattning och kvalitet samt råvaror. Betydande insatser fortsätter inom områdena jordbruk, infrastruktur, livsmedel och industrialisering.

Juni

1

Fördraget som innebär en utvidgning av Europaparlamentets budgetbefogenheter träder ikraft.

15

Kommissionen föreslår att man skall inrätta ett nytt låneinstrument för gemenskapen för att finansiera strukturella investeringar.

29-30

Europeiska rådet håller möte i London.

Juli

1

Belgien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Gemensamma tulltaxan utvidgas till att omfatta de nya medlemsländerna Danmark, Irland och Storbritannien.

28

Spanien ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

September

19-23

Kommissionen deltar i Världsenergikonferensen i Istanbul i Turkiet.

26

Rådets ordförande, Henri Simonet, redogör för gemenskapens politik gentemot omvärlden under den trettioandra sessionen i FN:s generalförsamling.

Oktober

4

Uppföljningsmötet efter Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) inleds i Belgrad.

25

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt håller konstituerande möte i Luxemburg. Den ersätter revisionskommittén (EG och Euratom) och EKSG:s revisor. Rådet beslutar att fusionforskningsanläggningen JET:s (Joint European Torus) projekt om kontrollerad kärnfusion skall förläggas till Culham i Storbritannien.

November

9

Michael Murphy väljs till ordförande för revisionsrätten.

December

5-6

Europeiska rådet håller möte i Bryssel.

13

Internationella fonden för jordbruksutveckling håller sitt första möte i Rom. Fonden upprättades efter en rekommendation vid Världslivsmedelskonferensen 1974.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top