Európska únia

História Európskej únie - 1977

História Európskej únie - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Spojené kráľovstvo preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Rozhodnutie krajín EÚ rozšíriť hranice svojej rybolovnej oblasti v Severnom mori a v Atlantickom oceáne na 200 míľ nadobúda účinnosť.

6.

Nová Komisia, vymenovaná v decembri 1976, sa ujíma funkcie. Jej predsedom je pán Jenkins.

18.

Podpisuje sa dohoda o spolupráci s troma krajinami Mašreku (Egypt, Jordánsko a Sýria) v nadväznosti na dohody s krajinami Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) z apríla 1976

Marec

23.

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii predložený v Parlamente 10. marca nedokáže získať požadovanú väčšinu.

25.

Spoločenstvo oslavuje dvadsiate výročie podpisu Rímskych zmlúv.

25. - 26.

Zasadnutie Európskej rady sa koná v Ríme (Taliansko).

28.

Portugalsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev. Svätý Tomáš a Princov ostrov, Kapverdské ostrovy a Papua-Nová Guinea podpisujú viaceré dohody so Spoločenstvom o pristúpení k dohovoru z Lomé.

Apríl

5.

Európsky parlament, Rada a Komisia podpisujú spoločné vyhlásenie o dodržiavaní základných práv.

Máj

3.

Spoločenstvo a Libanon podpisujú dohodu o spolupráci v kontexte celkového prístupu k Stredozemiu.

7. - 8.

Samit na Downing Street: Spoločenstvo sa prvýkrát zúčastňuje na niektorých rokovaniach na samite hospodársky vyspelých západných krajín.

17.

Rada formálne prijíma šiestu smernicu o DPH, týkajúcu sa ustanovenia jednotného daňového základu pre daň z pridanej hodnoty.

23.

Šieste zasadnutie Tretej konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve sa koná v New Yorku (USA).

30. - 2. 6.

Konferencia o medzinárodnej hospodárskej spolupráci sa po osemnástich mesiacoch rokovaní končí ministerskou konferenciou. Dvadsaťsedem účastníkov sa dohodlo o prevode zdrojov, kvalite a množstve oficiálnej rozvojovej pomoci a o surovinách. Významné úsilie pokračuje v oblastiach poľnohospodárstva, potravín, infraštruktúry a industralizácie.

Jún

1.

Nadobúda platnosť zmluva, ktorou sa posilňujú rozpočtové právomoci Parlamentu.

15.

Komisia navrhuje vytvoriť nový úverový nástroj Spoločenstva na financovanie štrukturálnych investícií.

29. - 30.

Zasadnutie Európskej rady sa koná v Londýne (Spojené kráľovstvo).

Júl

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Rozšírenie Spoločného colného sadzobníka na nové členské štáty, a to Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

28.

Španielsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

September

19. - 23.

Komisia sa zúčastní na Svetovej konferencii o energetike v Istanbule (Turecko).

26.

Pán Simonet, predseda Rady, vysvetľuje na 32. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov východiská zahraničnej politiky Spoločenstva.

Október

4.

Otvorenie konferencie v Belehrade v nadväznosti na Konferenciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Helsinkách.

25.

V Luxemburgu sa koná ustanovujúce zasadnutie Dvora audítorov Európskych spoločenstiev, ktorý nahrádza Kontrolný výbor (EHS a Euratom) a Audítora ESUO. Rada rozhodla, že sídlom projektu JET (Joint European Torus), ktorý sa zaoberá riadenou jadrovou syntézou, má byť Culham (Spojené kráľovstvo).

November

9.

Pán Michael Murphy je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

December

5. - 6.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

13.

V Ríme (Taliansko) sa koná prvé zasadnutie Medzinárodného fondu pre poľnohospodársky rozvoj, zriadeného na odporúčanie Svetovej potravinovej konferencie konanej v novembri 1974.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top