Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1977

De geschiedenis van de Europese Unie - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Het Verenigd Koninkrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Het besluit van de negen om de visserijgrenzen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan tot 200 mijl uit te breiden treedt in werking.

6

De nieuwe, in december 1976 benoemde Commissie treedt in functie onder voorzitterschap van de heer Jenkins.

18

Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met drie Machraklanden (Egypte, Jordanië en Syrië) die een aanvulling vormen op de overeenkomsten van april 1976 met de Maghreblanden (Algerije, Marokko, Tunesië).

Maart

23

De motie van afkeuring tegen de Commissie, die op 10 maart in het Parlement werd ingediend, vindt niet de noodzakelijke meerderheid.

25

De Gemeenschap viert de twintigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome.

25/26

De Europese Raad vergadert in Rome, Italië.

28

Portugal dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in. De overeenkomsten tussen de Gemeenschap en São Tomé en Principe, de Kaapverdische Eilanden en Papoea-Nieuw-Guinea, houdende toetreding van deze landen tot de Overeenkomst van Lomé, worden ondertekend.

April

5

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ondertekenen een gemeenschappelijke verklaring betreffende de eerbiediging van de fundamentele rechten.

Mei

3

Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en Libanon in het kader van het globale Middellandse Zee-beleid.

7-8

Downing Street top: de Gemeenschap neemt voor de eerste maal als zodanig deel aan sommige besprekingen op de Economische Topconferentie van de Westerse industrielanden.

17

De definitieve aanneming door de Raad van de zesde BTW-richtlijn betreffende de vaststelling van een uniforme grondslag voor de belasting over de toegevoegde waarde.

23

In New York, de VS, wordt de zesde zitting van de derde Zeerechtconferentie van de Verenigde Naties gehouden.

30-2/6

De Conferentie inzake de internationale economische samenwerking eindigt na 18 maanden overleg met een vergadering op ministerieel niveau. De 27 deelnemers bereiken een akkoord over de overdracht van middelen, de kwaliteit en kwantiteit van de officiële ontwikkelingshulp en over grondstoffen. De grote inspanningen op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, infrastructuur en industrialisatie worden voortgezet.

Juni

1

Inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van het Parlement.

15

De Commissie stelt de oprichting voor van een nieuwe regeling inzake communautaire leningen ten behoeve van de financiering van investeringen van structurele aard.

29/30

De Europese Raad komt in Londen, Verenigd Koninkrijk, bijeen.

Juli

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Uitbreiding van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) tot de drie nieuwe lidstaten: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

28

Spanje dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

September

19-23

De Commissie is aanwezig op de Wereldconferentie inzake energie in Istanbul, Turkije.

26

Tijdens de 32ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN geeft de heer Simonet, voorzitter van de Raad, een globaal overzicht van het beleid van de Gemeenschap op buitenlands gebied.

Oktober

4

Opening van de conferentie van Belgrado over de verdere uitwerking van de slotakte van Helsinki op het gebied van veiligheid en samenwerking in Europa.

25

Te Luxemburg heeft de oprichtingsvergadering plaats van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen die de controlecommissie van de EEG en Euratom en de financiële commissaris van de EGKS vervangt. De Raad besluit dat het Joint European Torus (JET) project op het gebied van beheerste kernfusie in Culham, Verenigd Koninkrijk, wordt gevestigd.

November

9

De heer Michael Murphy wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

December

5/6

De Europese Raad vergadert in Brussel, België.

13

Eerste vergadering in Rome, Italië, van het Internationaal fonds voor landbouwontwikkeling, waarvan de oprichting was aanbevolen door de Wereldvoedselconferentie in november 1974.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top