Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1977

Den Europæiske Unions historie - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.  De Nis beslutning om at udvide fiskerigrænsen i Nordsøen og Atlanterhavet trådte i kraft.

6

Den nye Kommission, der blev udnævnt i december 1976, med Roy Jenkins som formand, tiltrådte.

18

Der blev undertegnet samarbejdsaftaler med tre Mashreq-lande (Egypten, Jordan og Syrien), aftalerne supplerede de aftaler, der blev undertegnet i april 1976 med Maghreb-landene (Algeriet, Marokko og Tunesien).

Marts

23

Det mistillidsvotum, der blev indgivet mod Kommissionen den 10. marts i Parlamentet kunne ikke samle det nødvendige flertal og blev nedstemt.

25

Det Europæiske Fællesskab højtideligholdt 20-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne.

25-26

Det Europæiske Råd mødtes i Rom.

28

Portugal ansøger formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.Aftalerne mellem São Tomé og Principe, Kap Verde og Papua Ny Guinea om disse landes tiltrædelse af Lomé-konventionen blev undertegnet.

April

5

Undertegnelse af en fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

Maj

3

Fællesskabet og Libanon undertegnede en samarbejdsaftale i forbindelse med Fællesskabets helhedspolitik over for landene i Middelhavsområdet.

7-8

Topmøde i Downing Street: For første gang deltog Fællesskabet som sådant i en del af drøftelserne ved de vestlige industrilandes topmøde.

17

Rådet vedtog formelt det sjette direktiv vedrørende fastsættelsen af et ensartet beregningsgrundlag for merværdiafgift.

23

Den tredje. havretskonference afholdt sin sjette samling i New York.

30-2/6

Konferencen om Internationalt Økonomisk Samarbejde afsluttedes, efter 18 måneders drøftelser, ved et møde på ministerplan. De 27 deltagere nåede til enighed om overførsel af ressourcer, omfanget og kvaliteten af den statslige udviklingsbistand og råvarer. Den betydelige indsats fortsatte på områderne landbrug, fødevarer, infrastruktur ogindustrialisering.

Juni

1

Traktaten om udvidelse af Europa-Parlamentets budgetbeføjelser trådte i kraft.

15

Kommissionen foreslog indførelsen af et nyt instrument for Fællesskabets lånoptagelse til finansiering af strukturelle investeringer.

29-30

Det Europæiske Råd mødtes i London.

Juli

1

Belgien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.Udvidelse af den fælles toldtarif (FTT) til at omfatte de tre nye medlemsstater: Danmark, Irland, og Det Forenede Kongerige.

28

Spanien ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

September

19-23

Kommissionen var repræsenteret ved Verdensenergikonferencen i Istanbul, Tyrkiet.

26

På det 32. møde i De Forenede Nationers generalforsamling afgav formanden for Rådet, Henri Simonet, en sammenfattende redegørelse for Fællesskabets politik i forhold til tredjelande.

Oktober

4

Åbning af Beograd-konferencen om opfølgningen af Helsingfors-aftalen i forbindelse med sikkerhed og samarbejde i Europa.

25

Konstituerende møde for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret, som afløste Kontrolkommissionen og EKSF's revisor. Rådet besluttede at JET-anlægget (Joint European Torus), projekt vedrørende kontrolleret nuklear fusion, skulle placeres i Culham, Det ForenedeKongerige.

November

9

Michael Murphy er formand for Revisionsretten.

December

5-6

Det Europæiske Råd mødtes i Bruxelles.

13

Konstituerende møde i Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der blev oprettet efter henstilling fra verdensfødevarekonferencen i november 1974, fandt sted i Rom.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også: 
Back to top