Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1976

Europeiska unionens historia - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Luxemburg tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

7

Belgiens premiärminister, Leo Tindemans, lägger fram en rapport om Europeiska unionen på begäran av regeringscheferna.

7-8

Internationella valutafondens interimskommitté håller sammanträde i Kingston på Jamaica. I samband med reformen av det internationella valutasystemet nås överenskommelser om kvoter, guldets ställning, växelkurssystemet och om bättre tillgång till fondens medel.

21

Italien upphör med den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.

Februari

2-16

Kommissionen deltar i en konferens i Barcelona. Vid konferensen antas ett utkast till en konvention om skydd av Medelhavet mot förorening.

4

I ett försök att stödja liran vidtar den italienska regeringen åtgärder för att öka depositionerna i centralbanken och att förkorta exportörernas tidsfrist för att växla in sin utländska valuta.

9

Rådet avger ett positivt yttrande om Greklands ansökan om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Mars

1

Italien återupptar den officiella noteringen av utländska valutor gentemot liran.

4

Två protokoll undertecknas med Malta. Associeringsavtalet från 1970 utvidgas till att även omfatta jordbruk och samarbete.

15

Rådet går igenom den ekonomiska situationen i gemenskapen på grundval av två dokument från kommissionen; en sammanfattning av den ekonomiska politiken under 1975 och ett meddelande om anpassningen av riktlinjerna för den ekonomiska politiken under 1976.

17-18

Den italienska regeringen antar åtgärder för att hejda lirans kursfall och sanera de offentliga finanserna.

April

1

Den konvention mellan Europeiska gemenskaperna och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) som undertecknades i Lomé den 28 februari träder i kraft.

1-2

Europeiska rådet håller möte i Luxemburg där regeringscheferna diskuterar Tindemans-rapporten från den 7 januari om Europeiska unionen.

6

Vid GATT-förhandlingarna (Tokyo-rundan) erbjuder kommissionen utvecklingsländerna tullmedgivanden för tropiska produkter.

8

Defrenne-domen. EG-domstolen slår fast att principen om lika lön för män och kvinnor är direkt tillämpbar.

14

Kommissionen beslutar formellt att avslå den irländska regeringens ansökan om att få göra undantag från principen om lika lön för män och kvinnor.

25-27

Gemenskapen undertecknar samarbetsavtal med tre Maghrebländer (Algeriet, Marocko och Tunisien).

Maj

5

Italien får kommissionens tillstånd att vidta åtgärder för att skydda liran. Vid köp av utländsk valuta och överföringar av lira till utländska konton får Italien kräva en räntefri kontant deposition i tre månader i den italienska centralbanken.

6-7

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor sammanträder för första gången i Dublin.

11

Efter en begäran från Italien beslutar medlemsstaternas centralbankschefer att ge Italien ett kortfristigt monetärt stöd.

31

Den fjärde session vid FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) avslutas. Konferensen antar ett integrerat program för analyser och förhandlingar om individuella råvaruavtal och en gemensam fond för att samordna finansieringen av buffertlager. Dessutom skall en uppförandekodex för tekniköverföring upprättas och Pariskonventionen om industriella rättigheter ändras så att utvecklingsländernas intressen respekteras. Riktlinjer skall fastställas före utgången av 1976, så att utvecklingsländernas skulder kan regleras från fall till fall.

Juni

1

Europeiska gemenskaperna och Pakistan undertecknar ett avtal om handelssamarbete.

16

Parlamentet debatterar och röstar om det misstroendevotum mot kommissionen som lagts fram den 13 maj. Misstroendevotumet, som var det första som gick till omröstning, röstas ner med 109 röster emot, 18 för och 4 nedlagda röster.

24

En trepartskonferens om den ekonomiska och sociala situationen hålls i Luxemburg. Bland deltagarna finns kommissionen samt företrädare för regeringarna och arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

6

Kanada och EEG undertecknar ett ramavtal för ekonomiskt och handelsmässigt samarbete i Ottawa i Kanada.

12-13

Europeiska rådet håller möte i Bryssel. Det fastställer antalet och fördelningen av platser i det Europaparlament som skall väljas i allmänna direkta val. Europeiska rådet utser även Roy Jenkins till kommissionens ordförande.

14

Kramer-domen. EG-domstolen definierar gemenskapens respektive medlemsstaternas roll inom det internationella ramverket för fiske.

27

Anslutningsförhandlingarna med Grekland inleds formellt.

September

13

Gemenskapen undertecknar Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening.

17

Den femte sessionen vid FN:s havsrättskonferens avslutas. Gemenskapens delegation begär att den framtida konventionen skall innehålla en bestämmelse som gör det möjligt för gemenskapen att ansluta sig till konventionen.

20

Dokumenten om allmänna direkta val till Europaparlamentet undertecknas.

22

Den franska regeringen antar Barre-planen för att bekämpa inflationen. En av åtgärderna i planen är en minskning av mervärdesskatten.

Oktober

1

Den italienska regeringen antar Andreotti-planen för att stoppa lirans nedgång med hjälp av skattemässiga, monetära och sociala åtgärder.

November

3

Rådet beslutar att medlemsstaterna skall utvidga fiskegränserna till 200 sjömil utanför sina kuster längs Nordsjön och Nordatlanten från och med den 1 januari 1977. Beslutet utgör inledningen på den gemensamma fiskeripolitiken.

29-30

Europeiska rådet håller möte i Haag. Det diskuterar den ekonomiska situationen och bekräftar den vikt det fäster vid problemen i samband med Nord-Syd-dialogen. Europeiska rådet gör också ett uttalande om byggandet av Europeiska unionen.

December

13

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar utser de nya ledamöterna av kommissionen för perioden 6 januari 1977-5 januari 1981.

Ett förslag om misstroendevotum läggs fram med anledning av att kommissionen vägrat överlämna en rapport om maltsektorn från ekonomistyrningsenheten till parlamentets underutskott för budgetkontroll. Förslaget går aldrig till omröstning, utan dras tillbaka.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top