Európska únia

História Európskej únie - 1976

História Európskej únie - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

7.

Pán Leo Tindemans, ministerský predseda Belgicka, uverejňuje na žiadosť hláv štátov a vlád správu o EÚ.

7. - 8.

V Kingstone (Jamajka) sa schádza Dočasný výbor Medzinárodného menového fondu. V súvislosti s reformou medzinárodného menového systému sa dosiahne dohoda o kvótach, postavení zlata, systéme menových kurzov a o väčšom prístupe k zdrojom fondu.

21.

Taliansko pozastavuje účinnosť oficiálnych kotácií cudzích mien voči líre.

Február

2. - 16.

Komisia sa zúčastňuje na konferencii v Barcelone (Španielsko), kde sa prijíma návrh dohovoru na ochranu Stredozemia.

4.

Talianska vláda pri pokuse o podporu líry prijíma opatrenia na zvýšenie vkladov v centrálnej banke a na skrátenie obdobia povoleného na konverziu cudzích mien držaných vývozcami.

9.

Rada sa vyslovuje v prospech žiadosti Grécka o členstvo v Spoločenstve.

Marec

1.

Taliansko obnovuje oficiálnu kotáciu cudzích mien voči líre.

4

Podpisujú sa dva protokoly s Maltou. Dohoda o pridružení z roku 1970 sa rozširuje s cieľom zahrnúť poľnohospodárstvo a spoluprácu.

15.

Rada uskutočňuje preskúmanie hospodárskej situácie Spoločenstva na základe dvoch dokumentov vydaných Komisiou, a to zhrnutia hospodárskych politík uplatňovaných v roku 1975 a oznámenia o úprave usmernení pre hospodársku politiku z roku 1976.

17. - 18.

Talianska vláda prijíma opatrenia určené na zastavenie poklesu líry a zlepšenie situácie verejných financií.

Apríl

1.

Nadobúda platnosť Dohovor medzi EHS a štátmi AKT, podpísaný v Lomé 28. februára 1975.

1. - 2.

Zasadnutie Európskej rady v Luxemburgu. Hlavy štátov a vlád uskutočňujú úvodnú výmenu názorov na Tindemansovu správu o EÚ zo 7. januára.

6.

Komisia predkladá na Tokijskom kole mnohostranných obchodných rokovaní v rámci GATT svoju ponuku úľav pre rozvojové krajiny v súvislosti s tropickými produktmi.

8.

Rozsudok vo veci Defrenne. Európsky súdny dvor rozhodol, že zásada rovnakej mzdy pre ženy a mužov je priamo uplatniteľná.

14.

Komisia formálne rozhodne zamietnuť žiadosť írskej vlády o výnimku z uplatňovania zásady rovnakej mzdy pre ženy a mužov.

25. - 27.

Spoločenstvo podpisuje dohody o spolupráci s troma krajinami Maghrebu (Alžírsko, Maroko a Tunisko).

Máj

5.

Komisia povolí Taliansku prijať opatrenia na ochranu líry a oprávni ho požadovať trojmesačný bezúročný hotovostný vklad v talianskej národnej banke na nákup devíz a vklad lír na zahraničných účtoch.

6. - 7.

V Dubline (Írsko) sa koná prvé zasadnutie správnej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok.

11.

V reakcii na žiadosť Talianska sa guvernéri centrálnych bánk členských štátov rozhodnú poskytnúť Taliansku krátkodobú menovú podporu.

31.

Končí sa štvrté zasadnutie Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD). Na konferencii sa rozhodlo, že sa má prijať integrovaný program, ktorý zabezpečí štúdiu, prerokovanie dohôd o jednotlivých komoditách a spoločný fond na koordináciu financovania vyrovnávacích zásob, má sa zaviesť kódex správania pre transfer technológií a Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva sa má upraviť tak, aby sa rešpektovali záujmy rozvojových krajín. Pred koncom roku 1976 sa budú musieť ustanoviť usmernenia na vyrovnanie dlhov jednotlivých rozvojových krajín podľa jednotlivých prípadov.

Jún

1.

EHS a Pakistan podpisujú dohodu o obchodnej spolupráci.

16.

Parlament zvažuje návrh na vyslovenie nedôvery Komisii, ktorý bol predložený 13. mája v súvislosti so spôsobom, akým Parlament mohol vyjadriť svoje stanovisko ku konkrétnej záležitosti. Návrh, predložený najprv na hlasovanie, bol zamietnutý 109 hlasmi proti 18; 4 sa zdržali hlasovania.

24.

V Luxemburgu sa koná tripartitná konferencia o hospodárskej a sociálnej situácii. Na konferencii sa zúčastňuje Komisia a zástupcovia vlád a oboch strán priemyslu v členských štátoch.

Júl

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

6.

Kanada a EHS podpisujú v Ottawe (Kanada) rámcovú dohodu o hospodárskej a obchodnej spolupráci.

12. - 13.

Európska rada zasadá v Bruseli (Belgicko). Schvaľuje počet a rozdelenie kresiel v Parlamente, ktoré majú vzísť z priamych a všeobecných volieb v roku 1979. Rada tiež vymenúva pána Roya Jenkinsa za predsedu Komisie.

14.

Rozsudok vo veci Kramer. Európsky súdny dvor vymedzuje príslušné úlohy Spoločenstva a jeho členských štátov v rámci medzinárodného rybného hospodárstva.

27.

Formálny začiatok rokovaní o pristúpení Grécka ku Spoločenstvu.

September

13.

Spoločenstvo podpisuje Barcelonský dohovor o ochrane Stredozemného mora proti znečisteniu.

17.

Končí sa piate zasadnutie Konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve. Delegácia Spoločenstva žiada, aby budúci dohovor obsahoval ustanovenie, ktoré umožní Spoločenstvu pristúpiť k dohovoru.

20.

Podpisujú sa nástroje týkajúce sa voľby Európskeho parlamentu priamymi a všeobecnými voľbami.

22.

Francúzska vláda prijíma Barreho plán boja proti inflácii; jedným z opatrení, ktoré obsahuje, je zníženie DPH.

Október

1.

Talianska vláda prijíma Andreottiho plán na zastavenie poklesu líry prostredníctvom daňových, menových a sociálnych opatrení.

November

3.

Rada rozhodla, že členské štáty rozšíria od 1. januára 1977 svoje hranice rybolovu na 200 míľ od svojho pobrežia v Severnom mori a v severnom Atlantickom oceáne. Tieto rozhodnutia predznamenávajú začiatok spoločnej rybárskej politiky.

29. - 30.

Zasadnutie Európskej rady sa koná v Haagu (Holandsko). Rada skúma hospodársku situáciu, znovu potvrdzuje záujem o problémy týkajúce sa dialógu Sever - Juh a uverejňuje vyhlásenie o budovaní Európskej únie.

December

13.

Zástupcovia vlád členských štátov vymenúvajú členov novej Komisie na obdobie od 6. januára 1977 do 5. januára 1981. Predkladá sa návrh na vyslovenie nedôvery voči odmietnutiu Komisie zaslať správu vydanú finančnou kontrolou odvetvia výroby sladu podvýboru Parlamentu pre kontrolu. Tento návrh je zrušený bez predloženia na hlasovanie.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top