Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1976

Historia Unii Europejskiej - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

7

Leo Tindemans, premier Belgii, na wniosek szefów państw lub rządów publikuje sprawozdanie o Unii Europejskiej.

7-8

Spotkanie Tymczasowego Komitetu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Kingston na Jamajce. W związku z reformą Międzynarodowego Systemu Walutowego dochodzi do porozumienia w sprawie kwot, statusu złota, systemu kursów walutowych oraz większego dostępu do zasobów funduszu.

21

Włochy zawieszają oficjalne notowania walut obcych względem lira.

Luty

2-16

Komisja uczestniczy w konferencji w Barcelonie w Hiszpanii, na której przyjęty zostaje projekt konwencji w sprawie ochrony basenu Morza Śródziemnego.

4

Podejmując próbę wsparcia lira, rząd włoski stosuje środki mające na celu zwiększenie depozytów w Banku Centralnym i skrócenie okresu przeznaczonego na wymianę walut obcych pozostających w rękach eksporterów.

9

Rada wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku Grecji o członkostwo we Wspólnocie.

Marzec

1

Włochy wznawiają oficjalne notowania walut obcych względem lira.

4

Podpisanie dwóch protokołów z Maltą. Układ o stowarzyszeniu z 1970 r. zostaje rozszerzony na rolnictwo i współpracę.

15

Rada przeprowadza badanie sytuacji gospodarczej Wspólnoty na podstawie dwóch dokumentów wydanych przez Komisję: skróconego sprawozdania dotyczącego polityki gospodarczej realizowanej w 1975 r. oraz komunikatu w sprawie dostosowania wytycznych dotyczących polityki gospodarczej w 1976 r.

17-18

Rząd włoski podejmuje środki mające na celu zahamowanie osłabiania lira i poprawę stanu finansów publicznych.

Kwiecień

1

Wejście w życie Konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome dnia 28 lutego 1975 r.

1-2

Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu. Szefowie państw lub rządów dokonują wstępnej wymiany poglądów na temat sprawozdania Tindemansa o Unii Europejskiej z dnia 7 stycznia.

6

W trakcie rundy tokijskiej wielostronnych negocjacji handlowych GATT Komisja przedstawia swoją ofertę koncesji dla krajów rozwijających się w odniesieniu do produktów tropikalnych.

8

Orzeczenie w sprawie Defrenne. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdza, że zasadę równej płacy dla kobiet i mężczyzn stosuje się bezpośrednio.

14

Komisja podejmuje formalną decyzję o odrzuceniu wniosku rządu irlandzkiego o zwolnienie ze stosowania zasady równej płacy dla kobiet i mężczyzn.

25-27

Wspólnota podpisuje umowy o współpracy z trzema krajami Maghrebu (Algierią, Marokiem i Tunezją).

Maj

5

Komisja zezwala Włochom na podjęcie działań w celu ochrony lira, upoważniając je do wymagania trzymiesięcznych nieoprocentowanych wkładów gotówkowych w Banku Włoch w momencie dokonywania zakupu dewiz oraz deponowania lira na rachunkach zagranicznych.

6-7

Pierwsze posiedzenie rady administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie w Irlandii.

11

W odpowiedzi na wniosek Włoch gubernatorzy banków centralnych państw członkowskich podejmują decyzję o udzieleniu Włochom krótkoterminowego wsparcia walutowego.

31

Zakończenie czwartej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Na konferencji podjęto decyzję o przyjęciu zintegrowanego programu na rzecz badania i negocjowania indywidualnych umów towarowych oraz o powstaniu wspólnego funduszu na rzecz koordynacji finansowania zapasów buforowych a także o przyjęciu kodeksu postępowania w obszarze transferu technologii oraz zmianie konwencji paryskiej w sprawie własności w sposób zapewniający poszanowanie interesów krajów rozwijających się. Przed końcem 1976 r. konieczne będzie również przyjęcie wytycznych dotyczących indywidualnej spłaty długów krajów rozwijających się.

Czerwiec

1

EWG i Pakistan podpisują umowę o współpracy handlowej.

16

Parlament omawia kwestię wotum nieufności wobec Komisji. Wniosek wniesiony dnia 13 maja dotyczy sposobu prowadzenia konsultacji z Parlamentem w konkretnej sprawie. Pierwszy wniosek, jaki poddano pod głosowanie, został odrzucony 109 głosami wobec 18 głosów za i 4 głosów wstrzymujących się.

24

W Luksemburgu odbywa się konferencja trójstronna dotycząca sytuacji gospodarczej i społecznej z udziałem Komisji oraz przedstawicieli rządów i partnerów społecznych z państw członkowskich.

Lipiec

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

6

Kanada i EWG podpisują w Ottawie w Kanadzie ramową umowę o współpracy gospodarczej i handlowej.

12-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Członkowie Rady uzgadniają liczbę i podział mandatów w Parlamencie, który ma zostać wybrany w powszechnych wyborach bezpośrednich w 1979 r. Rada wyznacza również Roya Jenkinsa na stanowisko przewodniczącego Komisji.

14

Orzeczenie w sprawie Kramer. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa odpowiednie zadania Wspólnoty i jej państw członkowskich w dziedzinie rybołówstwa na łowiskach międzynarodowych.

27

Formalne otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia Grecji do Wspólnoty.

Wrzesień

13

Wspólnota podpisuje konwencję barcelońską o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem.

17

Zakończenie piątej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego. Delegacja Wspólnoty wnioskuje, aby przyszła konwencja zawierała klauzulę umożliwiającą Wspólnocie przystąpienie do konwencji.

20

Podpisanie aktów dotyczących przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.

22

Rząd francuski przyjmuje plan Barre’a dotyczący walki z inflacją; jednym z przewidzianych środków jest obniżenie stawki podatku VAT.

Październik

1

Rząd włoski przyjmuje plan Andreottiego mający zatrzymać osłabianie lira poprzez środki podatkowe, monetarne i społeczne.

Listopad

3

Rada podejmuje decyzję, że od dnia 1 stycznia 1977 r. państwa członkowskie rozszerzą granice łowisk do 200 mil od wybrzeży Morza Północnego i Północnego Atlantyku. Decyzje te oznaczają jednocześnie zapoczątkowanie wspólnej polityki rybołówstwa.

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Hadze w Holandii. Rada bada sytuację gospodarczą i potwierdza swoje zainteresowanie problemami dialogu północ-południe oraz publikuje oświadczenie w sprawie budowania Unii Europejskiej.

Grudzień

13

Przedstawiciele rządów państw członkowskich mianują członków nowej Komisji na okres od dnia 6 stycznia 1977 r. do dnia 5 stycznia 1981 r. Wniesione zostaje wotum nieufności wobec Komisji w związku z odmową przesłania do parlamentarnej podkomisji kontroli sprawozdania sporządzonego w wyniku kontroli finansowej w sektorze słodu. Wotum nieufności zostaje wycofane bez głosowania.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: 
Back to top