Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1976

De geschiedenis van de Europese Unie - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

7

De heer Leo Tindemans, minister-president van België, publiceert op verzoek van de staatshoofden en regeringsleiders een verslag over de Europese Unie.

7-8

Het Interim-comité van het Internationaal Monetair Fonds komt bijeen in Kingston, Jamaica. In samenhang met de hervorming van het internationaal monetair stelsel wordt overeenkomst bereikt over quota, het goudstatuut, het wisselkoersstelsel en een ruimere toegang tot de middelen van het Fonds.

21

Italië schorst de officiële notering van buitenlandse valuta's tegenover de lire.

Februari

2-16

De Commissie neemt deel aan een conferentie in Barcelona, Spanje, waar een ontwerp van overeenkomst voor de bescherming van de Middellandse Zee wordt aangenomen.

4

In een poging om de lire te ondersteunen neemt de Italiaanse regering maatregelen om de deposito's bij de Centrale Bank te verhogen en de toegestane wisseltermijn voor buitenlandse valuta's van exporteurs te beperken.

9

De Raad spreekt zich uit voor het verzoek van Griekenland om toetreding tot de Gemeenschap.

Maart

1

Italië herneemt de officiële notering van buitenlandse valuta's tegen de lire.

4

Er worden twee protocollen met Malta ondertekend. De Associatieovereenkomst van 1970 wordt uitgebreid tot landbouw en samenwerking.

15

De Raad onderzoekt de economische situatie in de Gemeenschap aan de hand van twee mededelingen van de Commissie: een overzicht van het economisch beleid dat de lidstaten in 1975 hebben gevoerd en een mededeling over de aanpassing van de richtsnoeren van het economisch beleid in 1976.

17-18

De Italiaanse regering treft maatregelen om een eind te maken aan de daling van de lire en de openbare financiën te saneren.

April

1

De EEG-ACS-overeenkomst, die op 28 februari 1975 in Lomé is ondertekend, treedt in werking.

1-2

In Luxemburg komt een Europese Raad bijeen. De regeringsleiders bespreken een eerste maal het rapport-Tindemans van 7 januari over de Europese Unie.

6

Op de multilaterale handelsbesprekingen van de GATT, de Tokioronde, biedt de Commissie de ontwikkelingslanden haar handelsconcessies voor tropische producten aan.

8

Arrest-Defrenne. Het Europees Hof van Justitie beslist dat het beginsel van gelijke beloning voor vrouwen en mannen rechtstreeks toepasselijk is.

14

De Commissie besluit formeel tot afwijzing van het verzoek van de Ierse regering om vrijstelling van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor vrouwen en mannen.

25-27

De Gemeenschap ondertekent samenwerkingsovereenkomsten met drie Maghreb-landen (Algerije, Marokko en Tunesië).

Mei

5

De Commissie machtigt Italië maatregelen ter bescherming van de lire te nemen: het land krijgt toestemming om bij de aankoop van deviezen en deposito's van lires in buitenlandse rekeningen een renteloos kasdeposito bij de Banca d'Italia voor een periode van drie maanden te eisen.

6-7

De Raad van beheer van de Europese stichting voor de verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden houdt zijn eerste bijeenkomst in Dublin, Ierland.

11

In antwoord op een verzoek van Italië besluiten de presidenten van de centrale banken van de lidstaten dat land monetaire bijstand op korte termijn te verlenen.

31

De vierde zitting van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) wordt beëindigd. De Conferentie besluit dat een geïntegreerd programma voor onderzoek naar en onderhandelingen over afzonderlijke grondstoffenovereenkomsten en voor een gemeenschappelijk fonds ter coördinatie van de financiering van buffervoorraden moet worden aangenomen, dat een gedragscode voor de overdracht van technologische kennis moet worden opgesteld, dat bij de herziening van de overeenkomst van Parijs over industriële eigendom de belangen van de ontwikkelingslanden in acht moeten worden genomen en dat vóór eind 1976 richtsnoeren moeten worden vastgelegd voor de regeling per geval van de schuldenlast van de ontwikkelingslanden.

Juni

1

De EEG en Pakistan ondertekenen een overeenkomst voor commerciële samenwerking.

16

Het Parlement houdt een bespreking en een stemming over de op 13 mei ingediende motie van afkeuring met betrekking tot de wijze waarop het Parlement over die zaak werd geraadpleegd. De motie, de eerste waarover gestemd wordt, wordt verworpen met 109 stemmen tegen 18, bij 4 onthoudingen.

24

In Luxemburg wordt een driepartijenconferentie over de sociaal-economische situatie gehouden; de conferentie wordt bijgewoond door de Commissie, de vertegenwoordigers van de regeringen en de sociale partners uit de lidstaten.

Juli

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

6

Canada en de EEG ondertekenen in Ottawa een kaderovereenkomst voor economische en commerciële samenwerking.

12-13

De Europese Raad komt bijeen in Brussel, België. Hij bereikt een akkoord over het aantal en de verdeling van de zetels in het Parlement dat via rechtstreekse algemene verkiezingen zal worden gekozen. De Raad wijst eveneens de heer Roy Jenkins als voorzitter van de Commissie aan.

14

Arrest-Kramer. Het Europees Hof van Justitie omschrijft de respectieve rol van de Gemeenschap en haar lidstaten in het kader van de internationale visserij.

27

De onderhandelingen voor de toetreding van Griekenland tot de Gemeenschap worden formeel geopend.

September

13

De Gemeenschap ondertekent het Verdrag van Barcelona voor de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging.

17

De vijfde zitting van de Conferentie van de Verenigde Naties over het zeerecht wordt beëindigd. De delegatie van de Gemeenschap verzoekt in de tekst van het toekomstige Verdrag een clausule op te nemen op grond waarvan de Gemeenschap als zodanig tot het Verdrag kan toetreden.

20

De instrumenten betreffende de rechtstreekse algemene verkiezing van het Europees Parlement worden ondertekend.

22

De Franse regering keurt het plan-Barre ter bestrijding van de inflatie goed; een van de maatregelen ervan is een BTW-verlaging.

Oktober

1

De Italiaanse regering keurt het plan-Andreotti goed om door fiscale, monetaire en sociale maatregelen een eind te maken aan de daling van de lire.

November

3

De Raad besluit dat de lidstaten vanaf 1 januari 1977 hun visserijzones langs de aan de Noordzee en de Noordelijke Atlantische Oceaan gelegen kusten tot 200 mijl zullen uitbreiden. Dit besluit vormt het begin van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

29-30

In Den Haag, Nederland, wordt een Europese Raad gehouden. De Raad onderzoekt de economische situatie, bevestigt opnieuw het belang dat hij aan de vraagstukken in verband met de Noord-Zuid-dialoog hecht en legt een verklaring af over de opbouw van de Europese Unie.

December

13

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten benoemen de leden van de nieuwe Commissie voor de periode van 6 januari 1977 tot 5 januari 1981.

Er wordt een motie van afkeuring ingediend naar aanleiding van de weigering van de Commissie om een rapport van haar dienst financiële controle over de moutsector aan de subcommissie controle van het Parlement te zenden. De motie wordt ingetrokken nog voor zij ter stemming wordt gebracht.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook: 
Back to top