Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1976 m.

Europos Sąjungos istorija - 1976 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Liuksemburgas perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

7 d.

Belgijos ministras pirmininkas Leo Tindemansas valstybių ir vyriausybių vadovų prašymu paskelbė Europos Sąjungos ataskaitą.

7–8 d.

Tarptautinio valiutos fondo Laikinojo komiteto susitikimas Kingstone (Jamaika). Reformuojant tarptautinę pinigų sistemą pasiektas susitarimas dėl kvotų, aukso statuso, valiutų kursų sistemos ir didesnių galimybių naudotis fondo ištekliais.

21 d.

Italija laikinai nustojo oficialiai kotiruoti užsienio valiutą liros atžvilgiu.

Vasaris

2–16 d.

Komisija dalyvavo Barselonoje (Ispanija) surengtoje konferencijoje, kurioje priimtas Viduržemio jūros apsaugos konvencijos projektas.

4 d.

Siekdama paremti lirą, Italijos vyriausybė ėmėsi priemonių padidinti indėlius Centriniame banke ir sutrumpinti laiką, kurį eksportuotojams leidžiama konvertuoti turimą užsienio valiutą.

9 d.

Taryba pritarė Graikijos paraiškai dėl narystės Bendrijoje.

Kovas

1 d.

Italija vėl pradėjo oficialiai kotiruoti užsienio valiutą liros atžvilgiu.

4 d.

Pasirašyti du protokolai su Malta. 1970 m. Asociacijos susitarimas pradėtas taikyti ir žemės ūkiui bei bendradarbiavimui.

15 d.

Taryba išnagrinėjo Bendrijos ekonominę padėtį remdamasi dviem Komisijos paskelbtais dokumentais: 1975 m. vykdytos ekonomikos politikos suvestine ataskaita ir komunikatu dėl 1976 m. ekonominės politikos gairių pritaikymo.

17–18 d.

Italijos vyriausybė patvirtino priemones, kuriomis siekiama sustabdyti liros silpnėjimą ir gerinti viešųjų finansų būklę.

Balandis

1 d.

Įsigaliojo 1975 m. vasario 28 d. Lomėje pasirašyta EEB ir AKR konvencija.

1–2 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Liuksemburge. Valstybių ir vyriausybių vadovai pirmą kartą pasikeitė nuomonėmis apie sausio 7 d. L. Tindemanso Europos Sąjungos ataskaitą.

6 d.

GATT daugiašalių prekybos derybų Tokijo rate Komisija besivystančioms šalims pateikė savo nuolaidų tropiniams produktams pasiūlymą.

8 d.

Sprendimas Defrenne byloje. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad vienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio principas taikytinas tiesiogiai.

14 d.

Komisija oficialiai nusprendė atmesti Airijos vyriausybės prašymą leisti taikyti vienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio principo išimtį.

25–27 d.

Bendrija pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su trimis Magrebo šalimis: Alžyru, Maroku ir Tunisu.

Gegužė

5 d.

Komisija leido Italijai imtis priemonių lirai apsaugoti: ji leido Italijos bankui reikalauti įsigyjant užsienio valiutos ir pervedant liras į užsienio sąskaitas įnešti trijų mėnesių indėlį grynaisiais be palūkanų.

6–7 d.

Dubline (Airija) į pirmą posėdį susirinko Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo administracinė valdyba.

11 d.

Italijai paprašius, valstybių narių centrinių bankų valdytojai nusprendė jai skirti trumpalaikę piniginę paramą.

31 d.

Baigėsi ketvirtoji Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencijos (UNCTAD) sesija. Konferencijoje nuspręsta, kad reikia priimti integruotą programą, pagal kurią numatyta nagrinėti atskirus prekių susitarimus ir dėl jų derėtis, ir įsteigti bendrą fondą rezervinių atsargų finansavimui koordinuoti. Be to, turi būti parengtas technologijų perdavimo elgesio kodeksas ir, atsižvelgiant į besivystančių šalių interesus, pakeista Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės. Iki 1976 m. pabaigos turės būti parengtos atskirų besivystančių šalių skolų grąžinimo gairės.

Birželis

1 d.

EEB ir Pakistanas pasirašė prekybos srities bendradarbiavimo susitarimą.

16 d.

Parlamentas svarstė pasiūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija, kuris buvo pateiktas gegužės 13 d. dėl konsultavimosi su Parlamentu būdo konkrečiu klausimu. Dėl nepasitikėjimo balsuota pirmą kartą. 109 nariai pasisakė prieš, 18 už, o 4 susilaikė.

24 d.

Liuksemburge surengta trišalė konferencija dėl ekonominės ir socialinės padėties. Joje dalyvavo Komisijos, valstybių narių vyriausybių ir socialinių partnerių atstovai.

Liepa

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

6 d.

Otavoje (Kanada) Kanada ir EEB pasirašė bendrąjį susitarimą dėl ekonominio ir komercinio bendradarbiavimo.

12–13 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Taryba sutarė dėl vietų Parlamente, kuris bus renkamas tiesioginiuose visuotiniuose rinkimuose 1979 m., skaičiaus ir paskirstymo. Be to, Taryba paskyrė Roy'ų Jenkinsą Komisijos pirmininku.

14 d.

Sprendimas Kramer byloje. Europos Teisingumo Teismas apibrėžė Bendrijos ir jos valstybių narių vaidmenis tarptautinės žuvininkystės srityje.

27 d.

Oficialiai pradėtos derybos dėl Graikijos narystės Bendrijoje.

Rugsėjis

13 d.

Bendrija pasirašė Barselonos konvenciją dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos.

17 d.

Baigėsi penktoji Jungtinių Tautų jūrų teisės konferencijos sesija. Bendrijos delegacija paprašė, kad į būsimą konvenciją būtų įtraukta sąlyga, leidžianti Bendrijai prie jos prisijungti kaip savarankiškai šaliai.

20 d.

Pasirašyti dokumentai dėl tiesioginių visuotinių Europos Parlamento rinkimų.

22 d.

Prancūzijos vyriausybė priėmė Raymondo Barre'o kovos su infliacija planą. Viena iš jo priemonių – pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas.

Spalis

1 d.

Italijos vyriausybė priėmė G. Andreotti planą sustabdyti liros smukimą mokesčių, pinigų ir socialinės politikos priemonėmis.

Lapkritis

3 d.

Taryba nusprendė, kad nuo 1977 m. sausio 1 d. valstybės narės išplės savo žvejybos zonas 200 mylių nuo Šiaurės jūros ir šiaurės Atlanto pakrančių. Šie sprendimai – bendrosios žuvininkystės politikos pradžia.

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Hagoje (Nyderlandai). Taryba išnagrinėjo ekonominę padėtį, dar kartą patvirtino, kad ji svarbiomis laiko su Šiaurės ir Pietų dialogu susijusias problemas, ir paskelbė pareiškimą apie Europos Sąjungos kūrimą.

Gruodis

13 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovai paskyrė naujos Komisijos narius, kurie pareigas eitų nuo 1977 m. spalio 6 d. iki 1981 m. sausio 5 d. Parlamente pateiktas pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą dėl Komisijos atsisakymo Parlamento Kontrolės pakomitečiui išsiųsti ataskaitą, kurią finansų kontrolierius parengė apie salyklo sektorių. Pasiūlymas buvo atsiimtas dėl jo nebalsavus.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija: 
Back to top