an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1976

Stair an Aontais Eorpaigh - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

7

Foilsíonn an tUasal Leo Tindemans, príomh-aire na Beilge, tuarascáil ar an AE ar iarratas ó na cinn stáit agus rialtais.

7-8

Tagann Coiste Eatramhach an Choiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta i Kingston, Iamáice. Maidir leis an leasú ar an gcóras airgeadaíochta idirnáisiúnta, tagtar ar chomhaontú maidir le cuótaí, maidir le stádas an óir, maidir leis an gcóras ráta malairte agus maidir le rochtain níos fearr ar acmhainní an chiste.

21

Cuireann an Iodáil luachan oifigiúil airgeadraí eachtracha i gcoinne an lira ar fionraí.

Feabhra

2-16

Glacann an Coimisiún páirt i gcomhdháil i Barcelona, an Spáinn, áit a ghlactar dréacht-choinbhinsiún chun an Mheánmhuir a chosaint.

4

Mar iarracht tacú leis an lira, glacann rialtas na hIodáile bearta chun taiscí a mhéadú laistigh den Bhanc Ceannais agus chun laghdú a dhéanamh ar an tréimhse atá ceadaithe chun airgeadraí eachtracha atá i seilbh onnmhaireoirí a thiontú.

9

Tá an Chomhairle i bhfabhar iarratas na Gréige ar bhallraíocht ar an gComhphobal.

Márta

1

Tosaíonn an Iodáil ag déanamh airgeadraí eachtracha a luachan i gcoinne an lira arís.

4

Sínítear dhá phrótacal le Málta. Sínítear Comhaontú Comhlachais 1970 chun talmhaíocht agus comhar a áireamh.

15

Scrúdaíonn an Chomhairle staid eacnamaíochta an Chomhphobail ar bhunús dhá pháipéir a d’eisigh an Coimisiún, cuntas achoimre ar na beartais eacnamaíochta a saothraíodh sa bhliain 1975 agus Cumarsáid maidir le leasú na dtreoirlínte i leith beartas eacnamaíochta 1976.

17-18

Glacann rialtas na hIodáile bearta a dearadh chun meathlú an lira a stopadh agus chun feabhas a chur ar airgeadas poiblí.

Aibreán

1

Téann an Coinbhinsiún CEE-ACC a síníodh i Lomé ar 28 Feabhra, 1975, i bhfeidhm.

1-2

Reáchtáiltear cruinniú den Chomhairle Eorpach i Lucsamburg. Reáchtálann na cinn stáit agus rialtais malartú tosaigh tuairimí i leith thuarascáil Tindemans faoin AE ó 7 Eanáir.

6

Ag an mbabhta den chaibidlíocht iltaobhach trádála faoin CGTT i dTóiceo, cuireann an Coimisiún a thairiscint de lamháltais do thíortha forbraíochta maidir le táirgí trópaiceacha i láthair.

8

Rialú Defrenne. Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil feidhm dhíreach ag prionsabal an phá chomhionainn le haghaidh ban agus fear.

14

Cinneann an Coimisiún go foirmiúil diúltú don iarratas ó Rialtas na hÉireann ar dhíolúine ó phrionsabal an phá chomhionainn le haghaidh ban agus fear a chur i bhfeidhm.

25-27

Síníonn an Comhphobal comhaontuithe comhair le trí thír na Magraibe (an Ailgéir, Maracó agus an Túinéis).

Bealtaine

5

Ceadaíonn an Coimisiún don Iodáil bearta a thógáil chun an lira a chosaint, ag ceadú di taisce airgid trí-mhíosa neamhúsmhar a éileamh le Banc na hIodáile ar cheannach malairte eachtraí agus ar thaisceadh an lira i gcuntais eachtracha.

6-7

Reáchtálann bord riaracháin an Fhorais Eorpaigh chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú a chéad chruinniú i mBaile Átha Cliath, Éire.

11

Mar fhreagra ar iarratas ón Iodáil, cinneann gobharnóirí Bhainc Cheannais na mBallstát tacaíocht ghearrtéarmach airgid a thabhairt don Iodáil.

31

Tagann deireadh leis an gceathrú sheisiún de Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD). Cinntear sa chomhdháil go bhfuiltear chun clár comhtháite a ghlacadh a dhéanfaidh soláthar chun staidéar a dhéanamh ar chomhaontuithe tráchtearraí aonair agus chun iad a idirbheartú, chomh maith le comhchiste chun cúlstoic a mhaoiniú, go bhfuiltear chun cód iompair um aistrithe teicneolaíochta a chur i bhfeidhm agus go bhfuiltear chun coinbhinsiún Pháras faoi réadmhaoin tionscail a leasú chun meas a thabhairt ar leasanna tíortha forbraíochta. Beidh sé riachtanach treoirlínte a leagan amach roimh dheireadh na bliana 1976 chun fiacha na dtíortha forbraíochta a ghlanadh de réir an cháis.

Meitheamh

1

Síníonn an CEE agus an Phacastáin comhaontú um chomhar trádála.

16

Rinne an Pharlaimint machnamh tairiscint cháinte i gcoinne an Choimisiúin, a cuireadh ar bord ar 13 Bealtaine maidir leis an mbealach a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint faoi ábhar sonrach. Sáraíodh an tairiscint, an chéad cheann a cuireadh chun vóta, ag 109 vóta go 18 vóta, agus staon ceathrar sa vótáil.

24

Reáchtáiltear comhdháil thríthaobhach faoin staid eacnamaíochta agus shóisialta i Lucsamburg. Freastalaíonn an Coimisiún agus ionadaithe ó rialtais agus ón dá thaobh de thionscal sna Ballstáit ar an gcomhdháil.

Iúil

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

6

Síníonn Ceanada agus an CEE creat-chomhaontú um chomhar eacnamaíoch agus tráchtála in Ottawa, Ceanada.

12-13

Reáchtálann an Chomhairle Eorpach cruinniú sa Bhruiséil, an Bheilg. Aontaíonn sí ar líon agus ar dháileadh na suíochán sa Pharlaimint atá le toghadh ag vótáil chomhchoiteann dhíreach sa bhliain 1979. Ainmníonn an Chomhairle an tUasal Roy Jenkins mar uachtarán ar an gCoimisiún freisin.

14

Rialú Kramer. Sainíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach róil an Chomhphobail agus a chuid Ballstát faoi seach laistigh den chreat idirnáisiúnta iascaigh.

27

Osclaítear go foirmiúil idirbheartaíochtaí um aontachas na Gréige leis an gComhphobal.

Meán Fómhair

13

Síníonn an Comhphobal Coinbhinsiún Barcelona chun an Mheánmhuir a chosaint ó thruailliú.

17

Tagann deireadh leis an gcúigiú seisiún de Chomhdháil na Náisiún Aontaithe faoi Dhlí na Farraige. Iarrann toscaireacht an Chomhphobail go gcuimseodh an coinbhinsiún san am atá le teacht clásal chun a chur ar chumas an Chomhphobail ann féin géilleadh don choinbhinsiún.

20

Sínítear na hionstraimí a bhaineann le toghadh Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach.

22

Glacann rialtas na Fraince plean Barre chun dul i gcoinne boilscithe; tá laghdú CBL ar ceann de na bearta atá san áireamh ann.

Deireadh Fómhair

1

Glacann rialtas na hIodáile plean Andreotti chun meathlú an lira a stopadh trí mheán bearta cánach, airgeadaíochta agus sóisialta.

Samhain

3

Cinneann an Chomhairle go sínfidh na Ballstáit teorainneacha iascaireachta go 200 míle amach óna gcuid cóstaí Farraige Thuaidh agus Atlantaigh thuaidh ó 1 Eanáir 1977 ar aghaidh. Comharthaíonn na cinntí seo tús leis an gcomhbheartas iascaireachta.

29-30

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach sa Háig, an Ísiltír. Scrúdaíonn an Chomhairle an staid eacnamaíochta agus dearbhaíonn sí arís a spéis sna fadhbanna a bhaineann leis an idirphlé thuaidh-theas agus foilsíonn sí ráiteas ar thógáil an Aontais Eorpaigh.

Nollaig

13

Ceapann ionadaithe rialtais na mballtíortha baill an Choimisiúin nua le haghaidh na tréimhse ó 6 Eanáir, 1977 go dtí 5 Eanáir, 1981. Cuirtear tairiscint cháinte ar bord faoi dhiúltú an Choimisiúin tuarascáil a sheoladh a eisíodh ag rialú airgeadais na hearnála braiche ar Fhochoiste Rialaithe na Parlaiminte. Tarraingítear an tairiscint siar gan í a chur chun vóta.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: 
Back to top