Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1976

Euroopan unionin historia - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

7.

Belgian pääministeri Leo Tindemans julkistaa hallitusten päämiesten toimeksiantamana Euroopan unionia koskevan raportin.

7.-8.

Kansainvälisen valuuttarahaston väliaikaiskomitea kokoontuu Kingstonissa Jamaikalla. Se pääsee kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistamisen osalta sopimukseen jäsenosuuksista, kullan asemaa ja valuuttakurssijärjestelmää koskevista kysymyksistä sekä rahaston varojen aiempaa parempaa saatavuutta koskevasta kysymyksestä.

21.

Italia keskeyttää ulkomaan valuuttojen viralliset noteeraukset suhteessa liiraan.

Helmikuu

2.-16.

Komissio osallistuu Barcelonassa järjestettävään konferenssiin, jossa hyväksytään Välimeren suojelua koskeva yleissopimusluonnos. 

4.

Italian hallitus yrittää tukea liiran kurssia ja ryhtyy toimiin keskuspankkitalletusten kasvattamiseksi ja lyhentääkseen vientiyritysten hallussa olevien ulkomaanvaluuttojen vaihtoaikaa.

9.

EY:n neuvosto hyväksyy Kreikan jäsenyyshakemuksen.

Maaliskuu

1.

Italia aloittaa jälleen ulkomaan valuuttojen noteeraamisen suhteessa liiraan. 

4.

Maltan kanssa allekirjoitetaan kaksi pöytäkirjaa. Vuonna 1970 tehty assosiaatiosopimus laajennetaan koskemaan maataloutta ja yhteistyötä.

15.

Neuvosto perehtyy yhteisön taloudelliseen tilaan kahden komission laatiman asiakirjan perusteella. Nämä ovat yhteenveto vuonna 1975 toteutetuista talouspoliittisista toimista ja tiedonanto vuoden 1976 talouspoliittisiin suuntaviivoihin tehdyistä tarkistuksista. 

17.-18.

Italian hallitus ryhtyy toimiin liiran heikkenemisen pysäyttämiseksi ja maan julkisen talouden tilanteen parantamiseksi.

Huhtikuu

1.

Loméssa 28. helmikuuta 1975 allekirjoitettu ETY:n ja AKT-valtioiden välinen yleissopimus tulee voimaan. 

1.-2.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Luxemburgissa. Hallitusten päämiehet vaihtavat alustavasti mielipiteitä pääministeri Tindemansin 7. tammikuuta julkistamasta Euroopan unionia käsittelevästä raportista.

6.

Komissio esittää kehitysmaille trooppisia tuotteita koskevat myönnytyksensä GATTin monenvälisten kauppaneuvottelujen Tokion kierroksella.

8.

Tuomio asiassa Defrenne. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaatetta voidaan soveltaa sellaisenaan.

14.

Komissio päättää virallisesti hylätä Irlannin hallituksen anomuksen vapautuksen saamiseksi naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisvelvollisuudesta.

25.-27.

Yhteisö allekirjoittaa yhteistyösopimukset kolmen Maghreb-maan (Algerian, Marokon ja Tunisian) kanssa.

Toukokuu

5.

Komissio antaa Italialle luvan ryhtyä tukemaan liiraa siten, että keskuspankki voi vaatia kolmen kuukauden korottomia käteistalletuksia ulkomaanvaluutan ostojen yhteydessä ja siirrettäessä liiroja ulkomaisille tileille. 

6.-7.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvosto pitää ensimmäisen kokouksensa Dublinissa.

11.

Jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat päättävät myöntää Italialle sen omasta pyynnöstä lyhytaikaista valuuttatukea.

31.

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTADin) neljäs istunto päättyy. Konferenssissa hyväksytään yhtenäinen ohjelma perushyödykkeitä koskevien yksittäisten sopimusten valmistelemiseksi ja tekemiseksi sekä perustetaan puskurivarastojen rahoittamisen koordinointiin tarkoitetun yhteisrahasto. Lisäksi päätetään teknologian siirtoa koskevien menettelysääntöjen laatimisesta ja teollisuusomistusoikeutta koskevan Pariisin yleissopimuksen muuttamisesta siten, että siinä otetaan huomioon kehitysmaiden edut. Istunnossa päätetään myös, että vuoden 1976 aikana laaditaan suuntaviivat kehitysmaiden tapauskohtaisille velkajärjestelyille. 

Kesäkuu

1.

ETY ja Pakistan allekirjoittavat kauppayhteistyösopimuksen.

16.

Parlamentissa keskustellaan ja äänestetään 13. toukokuuta jätetystä epäluottamuslauseesta, joka koskee tapaa, jolla parlamenttia on kuultu näissä asioissa. Epäluottamuslause, joka on ensimmäinen äänestykseen asti edennyt, hylätään 109 äänellä 18:aa vastaan. Neljä edustajaa pidättäytyy äänestämästä. 

24.

Luxemburgissa pidetään talous- ja sosiaalipoliittista tilannetta käsittelevä kolmenvälinen kokous. Kokoukseen osallistuvat komissio sekä jäsenvaltioiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten edustajat.

Heinäkuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

6.

Kanada ja ETY allekirjoittavat Ottawassa taloudellista ja kaupallista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen. 

12.-13.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Kokouksessa sovitaan yleisillä välittömillä vaaleilla valittavan parlamentin edustajanpaikkojen määrästä ja jakautumisesta. Lisäksi neuvosto nimittää Roy Jenkinsin komission puheenjohtajaksi.

14.

Tuomio asiassa Kramer. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin määrittelee yhteisön ja sen jäsenvaltioiden vastuualueet kansainväliseen kalastukseen liittyvissä kysymyksissä.

27.

Neuvottelut Kreikan liittymisestä yhteisöön alkavat virallisesti.

Syyskuu

13.

Yhteisö allekirjoittaa Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevan Barcelonan yleissopimuksen. 

17.

Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin viides istunto päättyy. Yhteisön valtuuskunta esittää, että tulevaan yleissopimukseen lisätään lauseke, joka tekee mahdolliseksi yhteisön liittymisen sopimukseen itsenäisenä osapuolena.

20.

Euroopan parlamentin valitsemista yleisillä välittömillä vaaleilla koskevat asiakirjat allekirjoitetaan. 

22.

Ranskan hallitus hyväksyy Barre-suunnitelman inflaation torjumiseksi. Yksi sen sisältämistä torjuntakeinoista on arvonlisäveron alentaminen.

Lokakuu

1.

Italian hallitus hyväksyy Andreotti-suunnitelman liiran heikkenemisen pysäyttämiseksi vero-, raha- ja sosiaalipoliittisin keinoin.

Marraskuu

3.

Neuvosto päättää, että jäsenvaltiot ulottavat Pohjanmeren ja Atlantin kalastusvyöhykkeensä 200 meripeninkulman etäisyydelle rannikosta 1. tammikuuta 1977 alkaen. Tämä päätös on alku yhteiselle kalastuspolitiikalle.

29.-30.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Haagissa. Neuvosto tarkastelee taloudellista tilannetta, vahvistaa pitävänsä pohjoisen ja etelän väliseen vuoropuheluun liittyviä ongelmia edelleen tärkeinä ja antaa julkilausuman Euroopan unionin muodostamisesta. 

Joulukuu

13.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimittävät uuden komission jäsenet toimikaudelle 6.1.1977-5.1.1981.

Parlamentissa esitetään epäluottamuslause, jonka aiheena on komission kieltäytyminen lähettämästä parlamentin valvovalle alivaliokunnalle varainhoidon valvojan kertomusta mallasalasta. Esitys vedetään takaisin ilman, että siitä joudutaan äänestämään.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ks. myös: 
Back to top