Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1976

Euroopa Liidu ajalugu - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

7

Belgia peaminister Leo Tindemans avaldab ELi riigipeade ja valitsusjuhtide palvel aruande Euroopa Liidu kohta.

7–8

Rahvusvahelise Valuutafondi ajutise komitee koosolek Jamaica pealinnas Kingstonis. Rahvusvahelise valuutasüsteemi reformiga seoses lepitakse kokku uued kvoodid, kulla staatus, vahetuskursi süsteem ja laiendatakse juurdepääsu fondi ressurssidele.

21

Itaalia peatab välisvaluutade ametliku noteerimise liiri suhtes.

Veebruar

2–16

Komisjon osaleb Barcelonas konverentsil, kus võetakse vastu Vahemere kaitset käsitleva konventsiooni eelnõu.

4

Itaalia valitsus võtab liiri toetuseks meetmeid, et suurendada keskpanga hoiuseid ning lühendada eksportijate välisvaluutade ümbervahetamise tähtaegu.

9

Nõukogu kiidab heaks Kreeka ühinemistaotluse.

Märts

1

Itaalia jätkab välisvaluutade ametlikku noteerimist liiri suhtes.

4

Kirjutatakse alla kaks protokolli Maltaga. 1970. aasta assotsiatsioonilepingut laiendatakse põllumajandusele ja koostööle.

15

Nõukogu uurib ühenduse majanduslikku olukorda, võttes aluseks kaks komisjoni esitatud dokumenti: 1975. aasta majanduspoliitika valdkondade koondaruande ja teatise 1976. aasta majanduspoliitiliste suuniste kohandamise kohta.

17–18

Itaalia valitsus võtab meetmeid liiri nõrgenemise peatamiseks ja riigieelarve olukorra parandamiseks.

Aprill

1

Jõustub 28. veebruaril 1975. aastal Lomés alla kirjutatud EMÜ–AKV konventsioon.

1–2

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Riigipead ja valitsusjuhid vahetavad esmaseid seisukohti 7. jaanuaril esitatud Tindemansi aruande kohta.

6

GATTi mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Tokyo voorul teeb komisjon arenguriikidele troopiliste saaduste suhtes mööndusi.

8

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Defrenne. Kohus otsustab, et meeste ja naiste võrdse töötasu põhimõte on otsekohalduv.

14

Komisjon otsustab lükata tagasi Iirimaa valitsuse taotluse saada erand meeste ja naiste võrdse töötasu põhimõtte kohaldamisest.

25–27

Ühendus kirjutab alla koostöölepingutele kolme Magribi riigiga (Alžeeria, Maroko ja Tuneesia).

Mai

5

Komisjon annab Itaaliale loa võtta liiri kaitseks meetmeid. Itaalia tohib välisvaluuta ostmise ja välispankade liirihoiuste korral nõuda kolme kuu pikkust intressivaba sularahadeposiiti Itaalia keskpangas.

6–7

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogu esimene koosolek Dublinis.

11

Liikmesriikide keskpankade presidendid otsustavad anda Itaaliale selle palve alusel lühiajalist rahalist abi.

31

Lõpeb ÜRO kaubanduse ja arengu konverentsi (UNCTAD) neljas istungjärk. Konverentsil otsustatakse vastu võtta integreeritud programm kaubarühmi käsitlevate üksiklepingute ettevalmistamise ja läbirääkimise kohta ning luua ühisfond puhvervarude rahastamise koordineerimiseks. Samuti otsustatakse kehtestada tehnosiirde kord ning muuta Pariisi tööstusomandi konventsiooni, et see arvestaks ka arenguriikide huvidega. 1976. aasta lõpuks tuleb kehtestada suunised arenguriikide võlgade juhtumipõhiseks lahendamiseks.

Juuni

1

Euroopa Majandusühendus ja Pakistan kirjutavad alla kaubanduslepingule.

16

Parlament arutab ja hääletab 13. mail komisjonile esitatud umbusaldusavaldust seoses sellega, kuidas parlamendiga konsulteeriti ühes konkreetses küsimuses. Tegemist on esimese umbusaldusavaldusega Euroopa Parlamendis. See lükatakse tagasi 109 vastuhäälega. Poolt on 18 ja hääletuselt puudub 4 saadikut.

24

Kolmepoolne majandus- ja sotsiaalkonverents Luxembourgis, millel osalevad komisjon ning liikmesriikide valitsuste ja töösuhte poolte esindajad.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad.

6

Ottawas kirjutatakse alla Kanada–EMÜ majandus- ja kaubanduskoostöö raamlepingule.

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Lepitakse kokku otsestel ja üldistel valimistel valitava parlamendi saadikute arvus ja jaotuses. Nõukogu määrab komisjoni presidendiks Roy Jenkinsi.

14

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Kramer. Kohus määratleb ühenduse ja liikmesriikide pädevuse rahvusvahelises kalanduses.

27

Algavad ametlikult Kreeka ja ühenduse ühinemisläbirääkimised.

September

13

Ühendus kirjutab alla Vahemere saastekaitset käsitlevale Barcelona konventsioonile.

17

Lõpeb ÜRO mereõiguse konverentsi viies istungjärk. Ühenduse delegatsioon teeb ettepaneku, et tulevane konventsioon sisaldaks sätet, mis võimaldaks ühendusel tervikuna konventsiooniga ühineda.

20

Kirjutatakse alla Euroopa Parlamendi üldisi ja otseseid valimisi käsitlevad aktid.

22

Prantsuse valitsus võtab vastu Barre’i kava inflatsiooni tõkestamise kohta. Ühe meetmena nähakse ette käibemaksu vähendamist.

Oktoober

1

Itaalia valitsus võtab vastu Andreotti kava, mis sisaldab maksu-, finants- ja sotsiaalmeetmeid liiri nõrgenemise peatamiseks.

November

3

Nõukogu otsustab, et liikmesriigid laiendavad alates 1. jaanuarist 1977 oma kalastusvööndit Põhjamerel ja Põhja-Atlandil rannikust 200 meremiili kaugusele. Sellest otsusest saab alguse ühine kalanduspoliitika.

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Haagis. Analüüsitakse majanduslikku olukorda ning kinnitatakse huvi põhja–lõuna dialoogi problemaatika vastu. Avaldatakse deklaratsioon Euroopa Liidu loomise kohta.

Detsember

13

Liikmesriikide valitsuste esindajad nimetavad komisjoni uue koosseisu liikmed, kelle ametiaeg algab 6. jaanuaril 1977 ja lõpeb 5. jaanuaril 1981. Esitatakse umbusaldusavaldus seoses komisjoni keeldumisega saata Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli allkomisjonile linnasesektori finantskontrolli aruannet. Umbusaldusavaldus võetakse enne hääletust tagasi.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: