Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1976

Den Europæiske Unions historie - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

7

Den belgiske premierminister, Leo Tindemans, offentliggjorde sin rapport om Den Europæiske Union, der blev udarbejdet efter anmodning fra regeringscheferne.

7-8

Den Internationale Valutafonds Interimskomité (IMF) mødtes i Kingston, Jamaica. I forbindelse med reformen af det internationale valutasystem, blev der indgået aftaler om kvoterne, guldets rolle, valutaordningen og udvidelsen af adgangen til fondensmidler.

21

Suspension af de officielle valutanoteringer i Italien.

Februar

2-16

Kommissionen deltog i Barcelona-konferencen, hvor et udkast til konvention om beskyttelse af Middelhavet mod forurening blev vedtaget.

4

Den italienske regering traf foranstaltninger til fordel for liren, især med henblik på at forøge bankernes indskud i den italienske centralbank og at nedsætte eksportørernes frist for brug af fremmed valuta.

9

Rådet udtalte sig til fordel for Grækenlands ansøgning om tiltrædelse af Fællesskabet.

Marts

1

Genoptagelse af de officielle noteringer af udenlandsk valuta i Italien.

4

Undertegnelse af to protokoller med Malta. Aftalen af 1970 blev udvidet til at omfatte landbrug og samarbejde.

15

Rådet foretog en gennemgang af Fællesskabets økonomiske situation på baggrund af to dokumenter fra Kommissionen, dels en status over den økonomiske politik i 1975, dels en meddelelse vedrørende tilpasningen af retningslinjerne for den økonomiske politik for 1976.

17-18

Den italienske regering vedtog en række foranstaltninger med henblik på at bremse faldet i lirens kurs og på af sanere de offentlige finanser.

April

1

Ikrafttræden af Lomé-konventionen AVS-EØF, der blev undertegnet den 28. februar 1975 i Lomé.

1-2

Det Europæiske Råd mødtes i Luxembourg. Regeringscheferne havde en foreløbig drøftelse af Tindemans-rapporten af 7. januar om Den Europæiske Union.

6

På de multilaterale handelsforhandlinger i GATT (Tokyo-runden), forelagde Kommissionen sit tilbud til udviklingslandene om toldindrømmelser for tropiske varer.

8

Défrenne-sagen: EF-Domstolen fastslog, at princippet om lige løn for mænd og kvinder er direkte anvendeligt.

14

Kommissionen vedtog formelt at afvise den irske regerings anmodning om at udsætte gennemførelsen af ordningen vedrørende lige løn for mænd og kvinder.

25-27

Undertegnelse af samarbejdsaftaler mellem Fællesskabet og tre Maghreb-lande (Algeriet, Marokko og Tunesien).

Maj

5

Kommissionen bemyndigede Italien til at træffe visse foranstaltninger til at beskytte liren. Italien blev bemyndiget til, ved ethvert køb af fremmed valuta og ved overførsler til udenlandske lirekonti, at kræve en rentefri binding i tre måneder af kontante midler i BankaItalia.

6-7

Konstituerende møde i bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin.

11

Direktørerne fra medlemsstaternes centralbanker besluttede, efter anmodning fra Italien, at yde dette land en kortfristet monetær støtte.

31

De Forenede Nationers fjerde Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) afsluttes. Konferencen vedtog et samlet program vedrørende analyse og senere forhandling af individuelle aftaler om råvarer og en fælles fond, til at koordinere finansieringen af stødpudelagre, at opstille en adfærdskodeks for overførsel af teknologi samt at revisionen af Paris-konventionen skulle ske på en sådan måde, at udviklingslandenes interesser blev respekteret. Inden udgangen af 1976 skulle der fastlægges retningslinjer for udviklingslandenes gældsafvikling fra sag tilsag.

Juni

1

Undertegnelse af en aftale om handelssamarbejde EØF-Pakistan.

16

Parlamentet behandlede og holdt afstemning vedrørende det forslag til mistillidsvotum, der blev fremsat den 13. maj, dels i anledning af nogle forslag til forordninger om afgifter på indførsler af proteinholdige produkter og eliminering af overskuddet af skummetmælk, dels på grund af den måde, hvorpå Parlamentet var blevet konsulteret i denne sag. Dette forslag til mistillidsvotum, der var det første, der var kommet til afstemning, blev forkastet med 109 stemmer mod 18, medens 4 undlod atstemme.

24

En tresidet konference om den økonomiske og sociale situation, med deltagelse af Kommissionen, repræsentanter fra medlemsstaternes regeringer og arbejdsmarkedets parter, blev afholdt i Luxembourg.

Juli

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

6

Undertegnelse i Ottawa af en rammeaftale om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde EØF/Canada.

12-13

Det Europæiske Råd mødtes i Bruxelles. Enighed i Det Europæiske Råd om antal og fordeling af mandaterne i det Europa-Parlament, som skulle vælges ved almindelige direkte valg. Roy Jenkins blev udpeget til kommende formand for Kommissionen.

14

Kramer-dommen. EF-Domstolen definerede Fællesskabets og medlemsstaternes respektive rolle med hensyn til internationale fiskeribestemmelser.

27

Forhandlingerne om Grækenlands tiltrædelse af Fællesskabet indledtes officielt.

September

13

Fællesskabet undertegnede Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening.

17

Afslutning af De Forenede Nationers femte havretskonference. Fællesskabets delegation anmodede om, at der i teksten til den fremtidige konvention blev indføjet en bestemmelse, som ville gøre det muligt for Fællesskabet som sådant at deltage ikonventionen.

20

Undertegnelse af dokumenterne om almindelige, direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet.

22

Den franske regering godkendte som led i sin bekæmpelse af inflationen Barre-planen, der bl.a. indebar en nedsættelse af momsen.

Oktober

1

Den italienske regering godkendte Andreotti-planen med henblik på at bremse nedskrivningen af lirens kurs, idet den forberedte skatte- og pengepolitiske samt sociale foranstaltninger.

November

3

Rådet besluttede, at medlemsstaterne skulle udvide deres fiskerizoner til 200 sømil fra 1. januar 1977 ud for kysterne langs Nordsøen og det nordlige Atlanterhav. Denne beslutning markerede indledningen af den fælles fiskeripolitik.

29-30

Det Europæiske Råd mødtes i Haag. Det foretog en gennemgang af den økonomiske situation og bekræftede den betydning, det tillagde samtlige problemer i forbindelse med Nord-Syd-dialogen. Det offentliggjorde en erklæring vedrørende opbygningen af Den Europæiske Union.

December

13

Repræsentanter fra medlemsstaternes regeringer udpegede medlemmerne af den nye Kommission for perioden 6. januar 1977 til 5. januar 1981.

Forslag om mistillidsvotum i anledning af at Kommissionen havde nægtet at forelægge Europa-Parlamentets underudvalg for budgetkontrol en beretning om maltsektoren fra Kommissionens finansinspektør. Forslaget blev trukket tilbage, inden det blev sat til afstemning.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også: 
Back to top