Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1976

Dějiny Evropské unie - 1976


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

7

Na žádost hlav států a vlád vydává belgický ministerský přeseda Leo Tindemans zprávu o Evropské unii.

7–8

V jamajském Kingstonu zasedá Vnitřní výbor Mezinárodního měnového fondu. V souvislosti s reformou mezinárodního měnového systému je zde dosaženo dohody o kvótách, postavení zlata, systému směnných kurzů a snadnějším přístupu ke zdrojům fondu.

21

Itálie pozastavuje úřední stanovení kurzu cizích měn vůči liře.

Únor

2–16

Komise se účastní konference v Barceloně, během níž je přijat návrh úmluvy o ochraně Středozemního moře.

4

Ve snaze podpořit liru přijímá italská vláda opatření s cílem zvýšit vklady u centrální banky a zkrátit dobu, během níž musí exportéři směnit cizí valuty.

9

Rada se vyslovuje kladně k žádosti Řecka o členství ve Společenství.

Březen

1

Itálie obnovuje úřední stanovení kurzu cizích měn vůči liře.

4

S Maltou jsou podepsány dva protokoly. Dohoda o přidružení z roku 1970 je rozšířena na zemědělství a spolupráci.

15

Rada posuzuje hospodářskou situaci Společenství na základě dvou dokumentů vypracovaných Komisí: souhrnného přehledu hospodářských politik realizovaných v roce 1975 a sdělení o úpravě hlavních směrů hospodářské politiky v roce 1976.

17–18

Italská vláda přijímá opatření k zastavení poklesu liry a ke zlepšení stavu veřejných financí.

Duben

1

V platnost vstupuje úmluva EHS–AKT podepsaná 28. února 1975 v Lomé.

1–2

Zasedání Evropské rady v Lucemburku, na němž se uskutečňuje první výměna názorů o Tindemansově zprávě o EU ze 7. ledna.

6

Během tokijského kola vícestranných obchodních jednání GATT nabízí Komise rozvojovým zemím ústupky v oblasti tropických produktů.

8

Rozhodnutí ve věci Defrenne. Evropský soudní dvůr stanoví, že zásada stejné odměny za práci pro ženy a muže je přímo uplatnitelná.

14

Komise oficiálně odmítá žádost irské vlády o výjimku z uplatňování zásady stejné odměny za práci pro ženy a muže.

25–27

Společenství podepisuje dohody o spolupráci se třemi zeměmi Maghrebu (Alžírskem, Marokem a Tuniskem).

Květen

5

Komise povoluje Itálii opatření k ochraně liry a schvaluje, aby si u italské centrální banky vyžádala složení tříměsíčního neúročeného vkladu v hotovosti na nákup cizích valut a uložení liry na zahraničních účtech.

6–7

V Dublinu se koná první zasedání správní rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek.

11

Na základě italské žádosti přijímají guvernéři centrálních bank členských států rozhodnutí poskytnout Itálii krátkodobou podporu na konsolidaci její měny.

31

Končí jednání čtvrté konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Na konferenci je rozhodnuto o přijetí integrovaného programu pro posuzování a vyjednání dohod u jednotlivých komodit, o vytvoření společného fondu pro koordinaci financování regulačních zásob, o zavedení kodexu chování pro přenos technologií a o úpravě Pařížské úmluvy o průmyslovém vlastnictví tak, aby se zohlednily zájmy rozvojových zemí. Do konce roku 1976 je třeba vypracovat pokyny, podle nichž se bude případ od případu řešit zadlužení jednotlivých rozvojových zemí.

Červen

1

EHS a Pakistán podepisují dohodu o obchodní spolupráci.

16

Parlament projednává vyslovení nedůvěry Komisi, které bylo podáno 13. května kvůli způsobu, jakým byl Parlament konzultován v určité záležitosti. Vůbec první pokus o vyslovení nedůvěry předložený k hlasování byl odmítnut 109 hlasy proti 18, čtyři poslanci se zdrželi hlasování.

24

V Lucemburku se koná tripartitní konference o hospodářské a sociální situaci. Konference se účastní Komise, zástupci vlád a sociální partneři z průmyslu členských států.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko.

6

V kanadské Ottawě je podepsána rámcová dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a EHS.

12–13

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady. Rada se shoduje na počtu a rozdělení křesel v Evropském parlamentu, který má být zvolen v roce 1979 na základě přímého a všeobecného volebního práva. Rada rovněž jmenuje předsedou Komise pana Roye Jenkinse.

14

Rozhodnutí ve věci Kramer. Evropský soudní dvůr vymezuje úlohy Společenství a jeho členských států v rámci mezinárodního rybolovu.

27

Oficiálně zahájena jednání o přistoupení Řecka ke Společenství.

Září

13

Společenství podepisuje Barcelonskou úmluvu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním.

17

Končí páté zasedání konference Organizace spojených národů o mořském právu. Delegace Společenství požaduje, aby příští úmluva obsahovala doložku, na jejímž základě by Společenství mohlo přistoupit k úmluvě jako samostatný subjekt.

20

Jsou podepsány dokumenty o volbě Evropského parlamentu na základě přímého a všeobecného volebního práva.

22

Francouzská vláda přijímá Barrův plán boje s inflací. Jedním z jeho opatření je snížení DPH.

Říjen

1

Italská vláda přijímá Andreottiho plán na zastavení poklesu liry pomocí daňových, měnových a sociálních opatření.

Listopad

3

Rada přijímá rozhodnutí, že členské státy rozšíří počínaje 1. lednem 1977 pásmo rybolovu v Severním moři a v severním Atlantiku do vzdálenosti 200 mil od svého pobřeží. Toto rozhodnutí představuje začátek společné rybářské politiky.

29–30

Zasedání Evropské rady v nizozemském Haagu. Rada posuzuje hospodářskou situaci, znovu potvrzuje svůj zájem o otázky spojené s dialogem sever–jih a vydává prohlášení k budování Evropské unie.

Prosinec

13

Zástupci vlád členských států jmenují členy nové Komise na období od 6. ledna 1977 do 5. ledna 1981. Je podán návrh na vyslovení nedůvěry Komisi kvůli jejímu odmítnutí zaslat parlamentnímu kontrolnímu podvýboru zprávu o finanční kontrole provedené v odvětví sladovnictví. Návrh je stažen ještě před hlasováním.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také: 
Back to top