Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1976 r.

Историята на Европейския съюз - 1976 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

7

По искане на държавните и правителствени ръководители министър-председателят на Белгия Лео Тиндеманс публикува доклад относно ЕС.

7-8

Временният комитет към Международния валутен фонд заседава в Кингстън, Ямайка. Във връзка с реформите на международната парична система са постигнати съгласия за квотите, статуса на златото, системата на валутния обмен и за по-голям достъп до средствата на фонда.

21

Италия прекратява временно официалната котировка на лирата към чуждестранните валути.

Февруари

2-16

Комисията взема участие в конференция в Барселона, Испания, на която е приет проект за конвенция за опазване на Средиземно море.

4

В опит да подкрепи лирата италианското правителство предприема мерки за увеличаване на вложенията в Централната банка и за намаляване на периода, позволен за конвертиране на чужди валути, които са собственост на износители.

9

Съветът се произнася в подкрепа на молбата за членство на Гърция в Общността.

Март

1

Италия подновява официалната котировка на лирата към останалите валути.

4

Подписани са два протокола с Малта. Споразумението за асоцииране от 1970 г. е разширено и включва земеделие и сътрудничество.

15

Съветът извършва проучване на икономическото положение в Общността въз основа на два документа, публикувани от Комисията — обобщаващ отчет за икономическите политики, следвани през 1975 г., и Съобщение относно коригирането на насоките на икономическата политика за 1976 г.

17-18

Италианското правителство приема мерки, предназначени да спрат спада на лирата и да подобрят състоянието на обществените финанси.

Април

1

Влиза в сила Конвенцията от Ломе между ЕИО и АКТБ, подписана на 28 февруари 1975 г.

1-2

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет. Държавните и правителствените ръководители обменят първоначални становища за доклада на Тиндеманс от 7 януари относно Европейския съюз.

6

По време на Токийския кръг от многостранните търговски преговори на страните по ГАТТ Комисията представя предложението си за концесии за развиващите се страни по отношение на тропическите продукти.

8

Решение по делото Defrenne. Съдът на Европейските общности постановява, че принципът за еднакво заплащане за жени и мъже е пряко приложим.

14

Комисията официално решава да отхвърли молбата на ирландското правителство за освобождаване от задължението за прилагане на закона за еднакво заплащане за жени и мъже.

25-27

Общността подписва споразумения за сътрудничество с три държави от Магреб (Алжир, Мароко и Тунис).

Май

5

Комисията позволява на Италия да предприеме мерки за защита на лирата, давайки ѝ право да изисква тримесечен безлихвен паричен депозит в Италианската национална банка при покупка на чуждестранна валута и депозирането на лири в чуждестранни сметки.

6-7

В Дъблин, Ирландия, се провежда първото заседание на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд.

11

В отговор на искане от страна на Италия управителите на централните банки на държавите-членки вземат решение да предоставят на Италия краткосрочна парична подкрепа.

31

В Женева, Швейцария, приключва четвъртото заседание на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). Конференцията взема решение за изготвянето на цялостна програма, предвиждаща проучване и договаряне на отделните стокови споразумения, както и общ фонд за координиране на финансирането на буферните запаси, а така също и за изготвянето на кодекс на добро поведение при трансфери на технология и за изменения на Парижката конвенция за индустриална собственост с оглед зачитането на интересите на развиващите се страни. Преди края на 1976 г. следва да се очертаят насоки за погасяването на дълговете на развиващите страни, вземайки под внимание особеностите на всеки отделен случай.

Юни

1

ЕИО и Пакистан подписват споразумение за търговско сътрудничество.

16

Парламентът обсъжда предложение за внесения на 13 май вот на недоверие срещу Комисията, свързан с начина, по който са проведени консултации с Парламента по конкретен въпрос. Предложението, първото, подложено на гласуване, е отхвърлено със 109 гласа „против“, 18 гласа „за“ и 4 въздържали се.

24

В Люксембург се състои тристранна конференция относно икономическото и социалното положение. На конференцията присъстват Комисията и представители на правителствата и социалните партньори в държавите-членки.

Юли

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

6

Канада и ЕИО подписват рамково споразумение за икономическо и търговско сътрудничество в Отава, Канада.

12-13

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. Постигнато е съгласие за броя и разпределението на местата в Парламента, който ще бъде избран чрез преки всеобщи избори през 1979 г. Съветът също така назначава Рой Дженкинс за председател на Комисията.

14

Решение по делото Kramer. Съдът на Европейските общности определя съответните роли на Общността и на нейните държави-членки в рамката на международните риболовни дейности.

27

Започват официални преговори за присъединяването на Гърция към Общността.

Септември

13

Общността подписва Конвенцията от Барселона за опазване на Средиземно море от замърсяване.

17

Приключва петото заседание на Конференцията на ООН по морско право. Делегацията на Общността изисква бъдещата конвенция да съдържа клауза, която да позволи на Общността да се присъедини към нея.

20

Подписват се документите, свързани с избирането на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори.

22

Френското правителство приема плана „Бар“ за борба с инфлацията. Една от мерките в него предвижда намаляване на ДДС.

Октомври

1

Италианското правителство приема плана „Андреоти“ за спиране на спада на лирата чрез данъчни, валутни и социални мерки.

Ноември

3

Съветът взема решение, според което от 1 януари 1977 г. държавите-членки трябва да разширят риболовните си зони до 200 мили навътре от бреговете на Северно море и северното крайбрежие на Атлантическия океан. Решението поставя началото на общата политика в областта на рибарството.

29-30

В Хага, Нидерландия, се провежда заседание на Европейския съвет. Съветът разглежда икономическото положение и отново потвърждава интереса си към проблемите, свързани с диалога Север-Юг, и публикува декларация относно изграждането на Европейския съюз.

Декември

13

Представителите на правителствата на държавите-членки назначават членовете на новата Комисия за периода от 6 януари 1977 г. до 5 януари 1981 г. Внесено е предложение за вот на недоверие срещу Комисията във връзка с отказа ѝ да изпрати доклад, публикуван от органа за финансов контрол на малцовия сектор, до подкомисията за парламентарен контрол. Предложението е оттеглено без да бъде подложено на гласуване.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top