Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1975

Europeiska unionens historia - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Irland tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

15-16

Internationella valutafondens interimskommitté sammanträder i Washington. Kommittén beslutar att höja medlemsländernas kvoter, att avskaffa det officiella guldpriset och att ge den särskilda dragningsrätten en central roll i det internationella monetära systemet.

22

I enlighet med gemenskapens löfte om att bidra med sammanlagt 500 miljoner dollar i katastrofhjälp beslutar rådet att bevilja ett andra belopp på 100 miljoner dollar till de utvecklingsländer som drabbats hårdast av de internationella prisökningarna.

Februari

28

Gemenskapen och de 46 AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) undertecknar en konvention (Lomé I) som ersätter Yaoundékonventionen. Undertecknandet sker i Lomé i Togo.

Mars

10-11

Europeiska rådet håller sitt första möte i Dublin och fattar beslut som gör det möjligt för den brittiska regeringen att rekommendera fortsatt medlemskap i gemenskapen. Det antar också en förklaring om Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK).

11

Georges Spénale väljs till Talman för Europaparlamentet.

18

Rådet upprättar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och en regionalpolitisk kommitté. Rådet antar en europeisk beräkningsenhet som baseras på en korg innehållande gemenskapens olika valutor. Den skall först och främst användas i samband med Lomékonventionen och Europeiska investeringsbankens transaktioner för att så småningom börja användas inom andra gemenskapssektorer. Den brittiske premiärministern Harold Wilson säger i underhuset att regeringen råder det brittiska folket att rösta ja i folkomröstningen om landets fortsatta medlemskap i gemenskapen.

20

Europeiska universitetsinstitutet i Florens upprättas officiellt genom det första styrelsemötet och utnämningen av en rektor.

27

Den brittiska regeringen ger ut en vitbok om resultatet av omförhandlingarna.

April

9

I det brittiska underhuset röstar 369 ledamöter för ett fortsatt brittiskt medlemskap i gemenskapen medan 170 ledamöter röstar emot.

14

Rådet antar ett preliminärt program för att skydda och informera konsumenterna.

28

Tilläggsprotokollet, där associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Grekland utvidgas till att även gälla de tre nya medlemsstaterna, undertecknas i Bryssel. Samtidigt undertecknas ett interimsavtal om ett tidigare genomförande av handelsbestämmelserna i detta tilläggsprotokoll.

Maj

9

Tjugofemårsdagen av Schumandeklarationen högtidlighålls.

11

Ett nytt avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Israel undertecknas i Bryssel. Det ersätter avtalet från 1970 och innehåller förutom handelsbestämmelser också avsnitt om samarbete.

Juni

5

Vid en folkomröstning säger 67,2 % av britterna ja till ett fortsatt medlemskap i gemenskapen.

12

Grekland ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

23-27

Gemenskapen deltar i det första mötet vid Världsrådet för livsmedelsfrågor i Rom. Rådet upprättades vid Världslivsmedelskonferensen 1974.

24-25

Rådet eller företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet antar förordningar som gör det möjligt för AVS-länderna att dra nytta av handelsbestämmelserna i Lomékonventionen från och med den 1 juli, dvs. innan konventionen officiellt träder i kraft.

Juli

1

Italien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

15

Gemenskapen undertecknar ett handelsavtal med Mexiko.

16-17

Europeiska rådet håller möte i Bryssel. Det begär en rapport från rådet (utrikesfrågor) om direkta allmänna val till Europaparlamentet. Rapporten skall läggas fram före årets slut.

22

Ett fördrag om utvidgning av Europaparlamentets budgetbefogenheter och inrättandet av en revisionsrätt undertecknas. Det träder i kraft i juni 1977.

Augusti

1

Slutakten från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) undertecknas av 35 stater i Helsingfors.

30

Internationella valutafondens interimskommitté sammanträder i Washington och fattar beslut om en ny ordning för guldhandeln.

September

15

Cheferna för Internationella valutafonden (IMF) och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD) håller sitt årliga möte. Kommissionen deltar som observatör och rådets ordförande gör ett uttalande på gemenskapens vägnar.

16

Officiella förbindelser upprättas mellan Kina och gemenskapen.

Oktober

13-16

Gemenskapen deltar i ett förberedande möte inför konferensen om internationellt ekonomiskt samarbete i Paris. Konferensen inleds den 16 december.

November

15-17

Ett toppmöte hålls i Rambouillet i Frankrike. Stats- och regeringscheferna i Tyska förbundsrepubliken, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan understryker det brådskande behovet av ekonomisk återhämtning i industriländerna och säger sig redo att förstärka det internationella samarbetet.

18

En trepartskonferens om den ekonomiska och sociala situationen hålls i Bryssel. Deltagarna är finans- och socialministrar, företrädare för arbetsmarknadens parter i de nio medlemsstaterna samt kommissionen. Deltagarna ber kommissionen att närmare granska de frågor som diskuterats samt att förbereda nästa konferens.

26

Kommissionen väcker talan mot Frankrike vid EG-domstolen. Kommissionen anser att landet åsidosatt fördraget genom att införa en importavgift på italienska viner.

December

1-2

Europeiska rådet håller möte i Rom. Det fattar beslut om allmänna val till Europaparlamentet, passunionen och en enda företrädare för gemenskapen vid Nord-Syd-dialogen.

15

Konventionen om det europeiska patentet för den gemensamma marknaden (gemenskapspatent) undertecknas. Konventionen om det europeiska patentet för den gemensamma marknaden (gemenskapspatent) undertecknas.

16

Sockerindustri-domen. EG-domstolen definierar dels begreppet samordnade förfaranden, dels bestämmelser i en rad frågor som har betydelse för utvecklingen av gemenskapens konkurrenslagstiftning.

16-19

Ministerkonferensen om internationellt ekonomiskt samarbete hålls i Paris. De tjugosju medlemmarna (sju industrialiserade länder, gemenskapen samt nitton utvecklingsländer) upprättar fyra kommittéer för energi, råvaror, utveckling respektive finansiella frågor.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top