Európska únia

História Európskej únie - 1975

História Európskej únie - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

15. - 16.

Vo Washingtone DC (USA) sa schádza rada guvernérov dočasného výboru Medzinárodného menového fondu (MMF). Schválilo sa na nej zvýšenie celkovej kvóty členských krajín, zrušenie oficiálnej ceny zlata a udelenie centrálneho postavenia v medzinárodnom menovom systéme zvláštnym právam čerpania.

22.

Rada sa zaväzuje uvoľniť druhú splátku vo výške 100 mil. USD v rámci záväzkov Spoločenstva prispieť k celkovej sume 500 mil. USD na núdzovú operáciu v prospech rozvojových krajín najviac postihnutých zvýšením medzinárodných cien.

Február

28.

Spoločenstvo a 46 afrických, karibských a tichomorských štátov (štátov AKT) podpisujú v Lomé (Togo) dohovor známy ako Lomé I ako náhradu za dohovory z Yaoundé.

Marec

10. - 11.

v Dubline (Írsko) sa koná prvé zasadnutie Európskej rady. Prijímajú sa na ňom závažné rozhodnutia, ktoré umožnia vláde Spojeného kráľovstva odporučiť pokračujúce členstvo v Spoločenstve. Prijíma sa vyhlásenie týkajúce sa Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

11.

Pán Georges Spénale je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

18.

Rada zriaďuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Výbor pre regionálnu politiku. Rada prijíma európsku účtovnú jednotku založenú na zloženom koši mien Spoločenstva. Zo začiatku sa bude používať v rámci dohovoru z Lomé a na operácie Európskej investičnej banky. Neskôr sa bude postupne zavádzať v ostatných odvetviach činností Spoločenstva. Pán Harold Wilson, britský ministerský predseda, uvádza v Dolnej snemovni, že vláda Spojeného kráľovstva odporúča britským občanom, aby sa v referende vyjadrili za pokračovanie členstva v Spoločenstve.

20.

Prvým zasadnutím najvyššej rady a vymenovaním riaditeľa sa oficiálne zriaďuje Európsky univerzitný inštitút vo Florencii.

27.

Britská vláda uverejňuje bielu knihu o výsledku opakovaných rokovaní.

Apríl

9.

V Britskej Dolnej snemovni hlasovalo 369 poslancov v prospech zotrvania Spojeného kráľovstva v Spoločenstve a 170 sa vyslovilo proti.

14.

Rada prijíma predbežný program na ochranu spotrebiteľa a pre informačnú politiku.

28.

V Bruseli sa podpisuje doplňujúci protokol, ktorým sa pôsobnosť Dohody o pridružení medzi EHS a Gréckom rozširuje na tri nové členské štáty, a dočasná dohoda o realizácii obchodných ustanovení doplňujúceho protokolu v predstihu.

Máj

9.

Konajú sa slávnosti na oslavu 25. výročia Schumanovej deklarácie.

11.

V Bruseli sa podpisuje nová dohoda medzi EHS a Izraelom. Nahrádza dohodu z roku 1970 a okrem obchodných ustanovení obsahuje ustanovenia o spolupráci.

Jún

5.

Z výsledkov britského referenda vyplýva, že 67,2 % hlasujúcich je za to, aby Spojené kráľovstvo zostalo členom Spoločenstva.

12.

Grécko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

23. - 27.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na prvom zasadnutí Svetovej rady pre výživu konanom v Ríme (Taliansko), ktorá bola zriadená v nadväznosti na Svetovú potravinovú konferenciu z roku 1974.

24. - 25.

Zástupcovia vlád členských štátov zasadajúcich v Rade prijímajú mnohé nariadenia, ktoré umožňujú africkým, karibským a tichomorským štátom (štátom AKT) využívať výhody z obchodných ustanovení dohovoru z Lomé od 1. júla, pred oficiálnym nadobudnutím platnosti dohovoru.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

15.

Spoločenstvo a Mexiko podpisujú obchodnú dohodu.

16. - 17.

V Bruseli (Belgicko) sa koná Európska rada. Európska rada žiada Radu pre zahraničné veci o správu o voľbe Európskeho parlamentu priamymi a všeobecnými voľbami. Táto správa sa má uverejniť do konca roka.

22.

Podpisuje sa zmluva, ktorou sa Európskemu parlamentu poskytujú širšie rozpočtové právomoci a ustanovuje sa Dvor audítorov. Platnosť nadobudne v júni 1977.

August

1.

V Helsinkách (Fínsko) podpísalo 35 štátov záverečný akt Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

30.

Vo Washingtone DC (USA) zasadá Rada guvernérov dočasného výboru Medzinárodného menového fondu (MMF). Schvaľuje nový mechanizmus zlatej devízy.

September

15.

Koná sa výročné zasadnutie guvernérov Medzinárodného menového fondu (MMF) a Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (MBOR). Komisia sa zúčastňuje ako pozorovateľ a pán Colombo, predseda Rady, podáva vyhlásenie v mene Spoločenstva.

16.

Nadväzujú sa oficiálne vzťahy medzi Čínou a Spoločenstvom.

Október

13. - 16.

Spoločenstvo sa zúčastňuje na prípravnom zasadnutí Konferencie pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu, ktorá sa koná v Paríži (Francúzsko). Začiatok konferencie je stanovený na 16. decembra.

November

15. - 17.

V Rambouillet (Francúzsko) sa koná samit. Hlavy štátov a vlád Spolkovej republiky Nemecko, Francúzska, Talianska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a Japonska zdôrazňujú naliehavú potrebu hospodárskej obnovy v priemyselne vyspelých krajinách a vyjadrujú ochotu zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

18.

V Bruseli (Belgicko) sa koná tripartitná konferencia o hospodárskej a sociálnej situácii, na ktorej sa zúčastňujú ministri hospodárstva a sociálnych vecí, zástupcovia pracujúcich a zamestnávateľov z deviatich členských štátov a Komisia. Komisia je požiadaná, aby podrobnejšie preskúmala diskutované záležitosti a pripravila sa na nasledujúcu konferenciu.

26.

Komisia podáva na Súdny dvor žalobu proti Francúzsku za porušenie zmluvy uložením dovoznej dane na talianske vína.

December

1. - 2.

Zasadnutie Európskej rady v Ríme (Taliansko). Prijímajú sa rozhodnutia o voľbe Európskeho parlamentu všeobecnými voľbami, o pasovej únii a o jednotnom zastúpení Spoločenstva pre dialóg Sever - Juh.

15.

Podpisuje sa Dohovor Spoločenstva o európskom patente pre spoločný trh (patente Spoločenstva).

16.

Rozsudok vo veci cukrovarníctvo. Európsky súdny dvor vymedzuje, čo predstavuje zosúladený postup, a vydáva rozhodnutia o mnohých otázkach dôležitých pre rozvoj práva Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže.

16. - 19.

V Paríži (Francúzsko) sa koná ministerská konferencia o medzinárodnej hospodárskej spolupráci. Na záver dvadsaťsedem členov (sedem priemyselne vyspelých krajín a Spoločenstvo ako také plus devätnásť rozvojových krajín) zriaďuje komisie pre energetiku, suroviny, rozvoj a financovanie.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...
Back to top