Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1975

Historia Unii Europejskiej - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Irlandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

15-16

Tymczasowy Komitet Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) spotyka się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Uzgodnienia dotyczą zwiększenia całkowitej kwoty przypadającej na kraje członkowskie, zniesienia oficjalnej ceny złota oraz nadania specjalnym prawom ciągnienia centralnej roli w międzynarodowym systemie walutowym.

22

Rada podejmuje decyzję o uruchomieniu drugiej raty pomocy w wysokości 100 milionów USD w ramach zobowiązania Wspólnoty do wniesienia łącznie 500 milionów USD na działania w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz krajów rozwijających się najpoważniej dotkniętych wzrostem cen na rynkach międzynarodowych.

Luty

28

Wspólnota oraz 46 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) podpisują w Lome w Togo konwencję zwaną pierwszą konwencją z Lome, która zastąpi konwencje z Jaunde.

Marzec

10-11

Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Zapadają istotne decyzje umożliwiające rządowi Wielkiej Brytanii zarekomendowanie dalszego członkostwa we Wspólnocie. Przyjęta zostaje deklaracja dotycząca Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

11

Georges Spénale zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

18

Rada ustanawia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Komitet Polityki Regionalnej. Rada przyjmuje europejską jednostkę rozliczeniową w oparciu o złożony koszyk walut wspólnotowych. Początkowo będzie ona wykorzystywana w ramach konwencji z Lome oraz w transakcjach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Następnie będzie stopniowo wprowadzana do innych obszarów działalności Wspólnoty. Harold Wilson, premier Wielkiej Brytanii, oznajmia w Izbie Gmin, że rząd Wielkiej Brytanii zaleca, aby Brytyjczycy głosowali „tak" w referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie.

20

Oficjalne ustanowienie Florenckiego Instytutu Uniwersytetu Europejskiego poprzez organizację pierwszego posiedzenia Wysokiej Rady i mianowanie rektora.

27

Rząd brytyjski publikuje białą księgę w sprawie wyników renegocjacji.

Kwiecień

9

W brytyjskiej Izbie Gmin 369 deputowanych głosuje za pozostaniem Wielkiej Brytanii we Wspólnocie, 170 jest przeciw.

14

Rada przyjmuje wstępny program ochrony konsumentów i polityki informacyjnej.

28

Podpisanie w Brukseli dodatkowego protokołu rozszerzającego zasięg układu stowarzyszeniowego pomiędzy EWG a Grecją na trzy nowe państwa członkowskie oraz tymczasowej umowy w sprawie wcześniejszego wdrożenia postanowień tego protokołu w obszarze handlu.

Maj

9

Obchody 25 rocznicy „Deklaracji Schumana".

11

W Brukseli podpisana zostaje nowa umowa pomiędzy EWG a Izraelem. Zastępuje ona umowę z 1970 r. i dodatkowo, oprócz postanowień w sprawie handlu, zawiera klauzule o współpracy.

Czerwiec

5

W Wielkiej Brytanii odbywa się referendum: 67,2% głosujących jest za utrzymaniem członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie.

12

Grecja składa formalny wniosek w sprawie członkostwa we Wspólnotach Europejskich.

23-27

Wspólnota uczestniczy w pierwszej sesji Światowej Rady Żywności w Rzymie (Włochy), ustanowionej na Światowej Konferencji Żywnościowej w 1974 r.

24-25

Przedstawiciele rządów państw członkowskich uczestniczący w posiedzeniu Rady przyjmują rozporządzenia umożliwiające państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) korzystanie z uzgodnień handlowych konwencji z Lome od dnia 1 lipca, tj. zanim konwencja oficjalnie wejdzie w życie.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

15

Wspólnota i Meksyk podpisują umowę w sprawie handlu.

16-17

Rada Europejska spotyka się w Brukseli w Belgii. Rada zwraca się do Rady Spraw Zagranicznych o przygotowanie sprawozdania na temat powszechnych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie ma być opublikowane do końca roku.

22

Podpisanie traktatu nadającego Parlamentowi Europejskiemu większe uprawnienia budżetowe i ustanawiającego Trybunał Obrachunkowy. Traktat wejdzie w życie w czerwcu 1977 r.

Sierpień

1

35 państw podpisuje w Helsinkach w Finlandii akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

30

Tymczasowy Komitet Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) podczas posiedzenia w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki opracowuje nowe ustalenia dotyczące złotej waluty dewizowej.

Wrzesień

15

Doroczne spotkanie Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MWF) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD). Komisja uczestniczy w nim w roli obserwatora, a Emilio Colombo, przewodniczący Rady, składa oświadczenie w imieniu Wspólnoty.

16

Ustanowienie oficjalnych stosunków między Chinami a Wspólnotą.

Październik

13-16

Wspólnota uczestniczy w spotkaniu przygotowawczym konferencji w sprawie międzynarodowej współpracy gospodarczej w Paryżu we Francji. Otwarcie konferencji wyznaczono na dzień 16 grudnia.

Listopad

15-17

Szczyt w Rambouillet we Francji. Szefowie państw lub rządów Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Japonii podkreślają pilną potrzebę odbudowy gospodarczej w krajach uprzemysłowionych i wyrażają wolę zintensyfikowania współpracy międzynarodowej.

18

W Brukseli w Belgii odbywa się trójstronna konferencja poświęcona sytuacji gospodarczej i społecznej, w której udział biorą ministrowie do spraw gospodarczych i społecznych, przedstawiciele pracowników i pracodawców z dziewięciu państw członkowskich oraz przedstawiciele Komisji. Komisji zostaje wezwana do bardziej szczegółowego zbadania omawianych spraw i przygotowania następnej konferencji.

26

Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Francji o naruszenie Traktatu poprzez nałożenie podatku przywozowego na wina włoskie.

Grudzień

1-2

Rada Europejska spotyka się w Rzymie we Włoszech. Podejmuje decyzje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego w głosowaniu powszechnym, w sprawie unii paszportowej oraz jednoosobowej reprezentacji Wspólnoty w dialogu północ-południe.

15

Podpisanie wspólnotowej konwencji w sprawie europejskiego patentu na wspólnym rynku (patentu wspólnotowego).

16

Orzeczenie w sprawie przemysłu cukrowniczego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa, co stanowi uzgodnioną praktykę i wydaje orzeczenia dotyczące kilku kwestii istotnych dla rozwoju wspólnotowego prawa w dziedzinie konkurencji.

16-19

W Paryżu we Francji odbywa się konferencja ministerialna poświęcona międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dwudziestu siedmiu członków (siedem krajów uprzemysłowionych, Wspólnota jako taka oraz dziewiętnaście krajów rozwijających się) ustanawia komisje ds. energii, surowców, rozwoju i finansów.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również
Back to top