Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1975

De geschiedenis van de Europese Unie - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Ierland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

15-16

De Raad van bewindvoerders van het Interim-comité van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt bijeen in Washington DC, VS. Hij besluit de gezamenlijke quota van de aangesloten landen te verhogen, de officiële goudprijs af te schaffen en de bijzondere trekkingsrechten een centrale plaats binnen het internationaal monetair stelsel toe te kennen.

22

De Raad besluit een tweede tranche van 100 miljoen $ vrij te geven van het door de Gemeenschap toegezegde bedrag van in totaal 500 miljoen $ voor de spoedactie ten behoeve van de ontwikkelingslanden die het zwaarst door de internationale prijsstijgingen zijn getroffen.

Februari

28

De Gemeenschap en 46 landen van Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan (ACS) ondertekenen in Lomé, Togo, een overeenkomst, Lomé I genoemd, ter vervanging van de overeenkomsten van Yaoundé.

Maart

10/11

De Europese Raad houdt zijn eerste bijeenkomst in Dublin, Ierland. Er worden belangrijke beslissingen genomen waardoor de regering van het Verenigd Koninkrijk de voortzetting van het lidmaatschap van de Gemeenschap kan aanbevelen. Er wordt een verklaring betreffende de Europese Conferentie voor veiligheid en samenwerking aangenomen.

11

De heer Georges Spénale wordt tot voorzitter van het Europees Parlement gekozen.

18

De Raad richt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een Comité voor Regionaal Beleid op. De Raad stelt een Europese rekeneenheid vast gebaseerd op een samengestelde mand van de valuta's van de Gemeenschap. De rekeneenheid zal om te beginnen worden gebruikt voor de Overeenkomst van Lomé en de transacties van de Europese Investeringsbank. Zij zal later geleidelijk op andere beleidsterreinen van de Gemeenschap worden ingevoerd. De heer Harold Wilson, Brits minister-president, verklaart in het Lagerhuis dat de regering van het VK het Britse volk zal aanbevelen "ja" te antwoorden op de referendumvraag over de voortzetting van het Britse lidmaatschap van de Gemeenschap.

20

Het Europees Universitair Instituut in Florence wordt officieel opgericht door de eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de benoeming van een voorzitter.

27

De Britse regering publiceert een Witboek over de resultaten van de heronderhandelingen.

April

9

In het Britse Lagerhuis spreken 369 tegen 170 leden zich uit voor een voortzetting van het Britse lidmaatschap van de Gemeenschap.

14

De Raad neemt een voorlopig programma aan voor een beleid ter bescherming en voorlichting van de consument.

28

In Brussel vindt de ondertekening plaats van het aanvullend protocol waardoor de toepassing van de Associatieovereenkomst EEG-Griekenland tot de drie nieuwe lidstaten wordt uitgebreid, en van een interim-akkoord over de versnelde toepassing van de handelsbepalingen van dat protocol.

Mei

9

Er worden plechtigheden gehouden ter herdenking van de 25ste verjaardag van de "verklaring van Schuman".

11

In Brussel wordt een nieuwe overeenkomst EEG-Israël ondertekend. Zij vervangt de overeenkomst van 1970 en bevat naast de handelsbepalingen een aantal samenwerkingsclausules.

Juni

5

Uit de uitslag van het Britse referendum blijkt dat 67,2% van degenen die hun stem uitbrengen, voor de voortzetting van het Britse lidmaatschap van de Gemeenschap is.

12

Griekenland dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschap in.

23-27

De Gemeenschap neemt in Rome, Italië, deel aan de eerste zitting van de Wereldvoedselraad, die in aansluiting op de Wereldvoedselconferentie van 1974 is opgericht.

24-25

De Raad of de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, nemen een aantal besluiten aan waardoor de landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) al met ingang van 1 juli, nog vóór de officiële inwerkingtreding van de Overeenkomst, van de handelsbepalingen van de Overeenkomst van Lomé kunnen profiteren.

Juli

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

15

De Gemeenschap en Mexico ondertekenen een handelsovereenkomst.

16-17

In Brussel, België, vindt een bijeenkomst van de Europese Raad plaats. De Europese Raad verzoekt de Raad Buitenlandse Zaken om tegen het eind van het jaar een verslag over de algemene rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement op te stellen.

22

Er wordt een Verdrag ondertekend waardoor het Europees Parlement ruimere begrotingsbevoegdheden krijgt en waarbij een Rekenkamer wordt opgericht. Het Verdrag zal in juni 1977 in werking treden.

Augustus

1

De slotakte van de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa wordt in Helsinki, Finland, door 35 staten ondertekend.

30

De Raad van bewindvoerders van het Interim-comité van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt bijeen in Washington DC, VS. Hij bereikt overeenstemming over nieuwe regelingen voor het goudstelsel.

September

15

De bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD) houden hun jaarlijkse vergadering. De Commissie neemt deel als waarnemer en de heer Colombo, voorzitter van de Raad, legt namens de Gemeenschap een verklaring af.

16

Er worden officiële betrekkingen tussen China en de Gemeenschap aangeknoopt.

Oktober

13-16

De Gemeenschap neemt deel aan een voorbereidende vergadering voor de Conferentie over internationale economische samenwerking in Parijs, Frankrijk. De openingsdatum voor de Conferentie wordt vastgesteld op 16 december.

November

15-17

In Rambouillet, Frankrijk, vindt een topconferentie plaats. De staatshoofden en regeringsleiders van de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan beklemtonen dat dringend werk moet worden gemaakt van het economisch herstel in de industrielanden en verklaren zich bereid de internationale samenwerking op te voeren.

18

In Brussel, België, vindt een driepartijenconferentie over de sociaal-economische situatie plaats, met deelneming van de ministers van Economische en Sociale Zaken, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers uit de negen lidstaten en de Commissie. De Commissie wordt verzocht de behandelde onderwerpen nader te onderzoeken en de volgende conferentie voor te bereiden.

26

De Commissie leidt voor het Hof van Justitie een procedure tegen Frankrijk in wegens schending van het Verdrag omdat dat land invoerrechten heft op wijn uit Italië.

December

1-2

In Rome, Italië, komt een Europese Raad bijeen. Hij neemt besluiten over de rechtstreekse algemene verkiezing van het Europees Parlement, de unie van paspoorten en de deelneming van één enkele delegatie van de Gemeenschap aan de Noord-Zuid-dialoog.

15

De communautaire overeenkomst betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooi) wordt ondertekend.

16

Arrest suikerindustrie. Het Europees Hof van Justitie bepaalt wat een onderling afgestemde feitelijke gedraging vormt en doet een uitspraak over een aantal vraagstukken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het communautaire mededingingsrecht.

16-19

In Parijs, Frankrijk, komt de ministersconferentie over internationale economische samenwerking bijeen. Tot slot creëren de 27 leden (7 industrielanden en de Gemeenschap als zodanig plus 19 ontwikkelingslanden) vier commissies: energie, grondstoffen, ontwikkeling en financiën.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top