an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1975

Stair an Aontais Eorpaigh - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

15-16

Reáchtálann Coiste Eatramhach de Bhord Stiúrthóirí an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta cruinniú i Washington DC, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Aontaíonn sé iomlán cuóta na mballtíortha a mhéadú, deireadh a chur le praghas oifigiúil an óir agus an ceart speisialta tarraingthe a chur i gcroílár an chóras airgeadaíochta idirnáisiúnta.

22

Aontaíonn an Chomhairle dara tráthchuid de $100 milliún a scaoileadh faoi ghealltanas an Chomhphobail chun $500 milliún san iomlán a thabhairt don oibríocht éigeandála thar ceann na dtíortha forbraíochta is mó atá buailte ag an méadú ar phraghsanna idirnáisiúnta. _

Feabhra

28

Síníonn an Comhphobal agus 46 thír san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) coinbhinsiún ar a dtugtar Lomé I, i Lomé, Tóga, chun dul in ionad Choinbhinsiún Yaoundé.

Márta

10-11

Reáchtálann an Chomhairle Eorpach a céad chruinniú i mBaile Átha Cliath, Éire. Glactar cinntí móra a chuireann ar chumas rialtas an RA a mholadh go leanfadh sí uirthi mar bhall den Chomhphobal. Glactar dearbhú a bhaineann leis an gComhdháil um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip.

11

Toghtar an tUasal Georges Spénale ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

18

Bunaíonn an Chomhairle Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus Coiste um Bheartas Réigiúnach. Glacann an Chomhairle aonad cuntais Eorpach atá bunaithe ar bhascaed ilchodach d’airgeadraí an Chomhphobail. Úsáidfear é faoi Choinbhinsiún Lomé ar dtús agus le haghaidh oibríochtaí an Bhanc Eorpach Infheistíochta. Ina dhiaidh sin tabharfar isteach é de réir a chéile in earnálacha eile de ghníomhaíochtaí an Chomhphobail. Sonraíonn an tUasal Harold Wilson, príomh-aire na Breataine, i dTeach na dTeachtaí go molfadh rialtas an RA do mhuintir na Breataine vótáil “ar son” sa reifreann faoi bhallraíocht leantach na Ríochta Aontaithe ar an gComhphobal.

20

Bunaítear an Florence European University Institute go hoifigiúil tríd an gcéad chruinniú den Ardchomhairle agus trí phríomhaí a cheapadh.

27

Foilsíonn rialtas na Breataine Páipéar Bán faoi thoradh na hathidirbheartaíochtaí.

Aibreán

9

I dTeach na dTeachtaí sa Bhreatain, vótáil 369 mball ar son fanacht sa Chomhphobal agus vótáil 170 ball ina coinne.

14

Glacann an Chomhairle réamhchlár um bheartas maidir le cosaint agus faisnéis do thomhaltóirí.

28

Sínítear sa Bhruiséil na prótacail bhreise a shíneann Comhaontú Comhlachais an CEE-na Gréige chuig na trí Bhallstát nua agus comhaontú eatramhach maidir le forálacha trádála na bprótacal breise a chur i bhfeidhm roimh ré.

Bealtaine

9

Reáchtáiltear searmanais chun comóradh 25 bliain ó “Dhearbhú Schuman” a cheiliúradh.

11

Sínítear Comhaontú nua an CEE-Iosrael sa Bhruiséil. Téann sé in ionad chomhaontú 1970 agus cuimsíonn sé clásail chomhair i dteannta leis na forálacha trádála.

Meitheamh

5

Nochtann toradh reifreann na Breataine go gceapann 67.2% de vótálaithe gur cheart don Ríocht Aontaithe leanúint uirthi mar bhall den Chomhphobal.

12

Déanann an Ghréig iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

23-27

Glacann an Comhphobal páirt sa chéad sheisiún den World Food Council a reáchtáiltear sa Róimh, an Iodáil, agus a bunaíodh tar éis na Comhdhála Bia Domhanda sa bhliain 1974.

24-25

Glacann ionadaithe rialtais na mBallstát a thagann le chéile sa Chomhairle, roinnt rialachán a chuireann ar chumas na stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) leas a bhaint as forálacha trádála Choinbhinsiún Lomé ón 1 Iúil ar aghaidh, sula dtéann an coinbhinsiún i bhfeidhm go hoifigiúil.

Iúil

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

15

Síníonn an Comhphobal agus Meicsiceo comhaontú trádála.

16-17

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach sa Bhruiséil, an Bheilg. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha tuarascáil a thabhairt ar thoghadh Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann. Eiseofar an tuarascáil seo faoi dheireadh na bliana.

22

Sínítear Conradh a thugann cumhachtaí buiséadacha níos leithne do Pharlaimint na hEorpa agus a bhunaíonn Cúirt Iniúchóirí. Rachaidh sé i bhfeidhm i Meitheamh 1977.

Lúnasa

1

Síníonn 35 Stát Acht deireanach na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip i Heilsincí, an Fhionlainn.

30

Reáchtálann an Coiste Eatramhach de Bhord Stiúrthóirí an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) i Washington DC, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Aontaíonn sé ar chomhshocraíocht nua um órmhalairt.

Meán Fómhair

15

Reáchtálann stiúrthóirí an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) agus an Bhanc Idirnáisiúnta Atógála agus Forbartha (BIAF) a gcruinniú bliantúil. Glacann an Coimisiún páirt ann mar bhreathnóir agus tugann an tUasal Columbo, uachtarán na Comhairle, ráiteas thar ceann an Chomhphobail.

16

Bunaítear caidrimh oifigiúla idir an tSín agus an Comhphobal.

Deireadh Fómhair

13-16

Glacann an Comhphobal páirt i gcruinniú ullmhúcháin le haghaidh na Comhdhála um Chomhar Idirnáisiúnta Eacnamaíochta a reáchtáiltear i bPáras na Fraince. Socraítear an 16 Nollag mar an dáta chun an chomhdháil a oscailt.

Samhain

15-17

Reáchtáiltear cruinniú mullaigh i Rambouillet na Fraince. Cuireann cinn stáit nó rialtais Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine, na Fraince, na hIodáile, na Ríochta Aontaithe, na Stát Aontaithe agus na Seapáine i bhfios go láidir go bhfuil gá práinneach le téarnamh geilleagrach sna tíortha tionsclaithe agus cuireann siad in iúl go bhfuil siad sásta comhar idirnáisiúnta a neartú.

18

Reáchtáiltear comhdháil thríthaobhach faoin staid eacnamaíochta agus shóisialta, a nglacann na hairí gnóthaí eacnamaíochta agus sóisialta, oibrithe agus ionadaithe fostóra ó na naoi mBallstát agus an Coimisiún páirt ann, sa Bhruiséil, an Bheilg. Iarrtar ar an gCoimisiún scrúdú níos sonraí a dhéanamh ar na hábhair a pléadh agus ullmhú don chéad chomhdháil eile.

26

Tógann an Coimisiún caingean i gcoinne na Fraince os comhair Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach toisc gur sháraigh sí an Conradh trí cháin ar allmhairí a ghearradh ar fhíonta na hIodáile.

Nollaig

1-2

Cruinniú den Chomhairle Eorpach sa Róimh, an Iodáil. Glacann sí cinntí maidir le Parlaimint na hEorpa a thoghadh trí vótáil chomhchoiteann, maidir le haontas pasanna agus le hionadaíocht aonair Comhphobail don Idirphlé thuaidh-theas.

15

Sínítear coinbhinsiún an Chomhphobail faoi phaitinn Eorpach don chómhargadh (paitinn an Chomhphobail).

16

Rialú maidir le tionscal an tsiúcra. Tugann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach sainmhíniú ar a bhfuil i gceist le cleachtas comhbheartaithe agus rialaíonn sí faoi roinnt ceisteanna a bhfuil tábhacht ag baint leo ó thaobh fhorbairt dhlí an Chomhphobail i leith na hiomaíochta.

16-19

Reáchtáiltear Comhdháil Airí um Chomhar Idirnáisiúnta Eacnamaíochta i bPáras na Fraince. Mar chonclúid uirthi, bunaíonn na fiche-seacht mball (seacht dtír thionsclaithe agus an Comhphobal ann féin chomh maith le naoi gcinn déag de thíortha forbraíochta) Coimisiúin um fuinneamh, amhábhair, forbairt agus airgeadas.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: 
Back to top