Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1975

Euroopa Liidu ajalugu - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Iirimaa.

15–16

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aktsionäride nõukogu nõuandva organi – ajutise komitee – kohtumine Washingtonis. Komitee lepib kokku liikmesriikide kvootide üldises suurendamises, kulla ametliku hinna kaotamises ning IMFi arvestusühikute (SDR) seadmises rahvusvahelise rahasüsteemi keskmesse.

22

Nõukogu kiidab heaks teise 100 miljoni dollari suuruse eraldise hädaabiprogrammile, mille kogumaht on 500 miljonit dollarit ja millega toetatakse rahvusvaheliste hindade tõusu tõttu kõige suurema löögi alla sattunud arengumaid.

Veebruar

28

Ühendus ja 46 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riiki kirjutavad Togo pealinnas Lomés alla esimesele Lomé konventsioonile, mis asendab Yaoundé konventsioonid.

Märts

10–11

Euroopa Ülemkogu esimene kohtumine Dublinis. Võetakse vastu tähtsad otsused, mis võimaldavad Ühendkuningriigi valitsusel soovitada ühenduse liikmeks edasi jäämist. Võetakse vastu Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi käsitlev deklaratsioon.

11

Euroopa Parlamendi presidendiks valitakse Georges Spénale.

18

Nõukogu loob Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Regionaalpoliitika Komitee. Nõukogu võtab vastu Euroopa arvestusühiku, mis põhineb ühenduse valuutadest moodustatud korvil. Esialgu kasutatakse seda Lomé konventsiooni raames ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) operatsioonides. Hiljem kavatsetakse see kasutusele võtta muudes ühenduse tegevusvaldkondades. Ühendkuningriigi peaminister Harold Wilson ütleb riigi parlamendi alamkojas, et valitsus soovitab brittidel rahvahääletusel hääletada selle poolt, et Ühendkuningriik jääks edasi ühenduse liikmeks.

20

Firenze Euroopa Ülikool-Instituut alustab ametlikult tegevust kõrgema nõukogu esimese koosolekuga ja rektori ametisse nimetamisega.

27

Ühendkuningriigi valitsus avaldab valge raamatu ühenduse liikmeks jäämist käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta.

Aprill

9

Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas hääletab 369 saadikut riigi ühenduse liikmeks jäämise poolt. Vastu on 170 saadikut.

14

Ühendus võtab vastu tarbijakaitset ja tarbijate teavitamist käsitleva esialgse tegevuskava.

28

Brüsselis kirjutatakse alla lisaprotokollile, millega laiendatakse EMÜ–Kreeka assotsiatsioonilepingut kolmele uuele liikmesriigile, ning ajutisele kokkuleppele lisaprotokolli kaubandussätete varasema rakendamise kohta.

Mai

9

Tähistatakse pidulikult Schumani deklaratsiooni 25. aastapäeva.

11

Brüsselis kirjutatakse alla uuele EMÜ–Iisraeli lepingule. See asendab 1970. aasta lepingu ning sisaldab lisaks kaubandussätetele ka koostöötingimusi.

Juuni

5

Rahvahääletus Ühendkuningriigis. 67,2% on selle poolt, et riik jääks ühenduse liikmeks.

12

Kreeka esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

23–27

Ühendus osaleb 1974. aasta ülemaailmsel toidukonverentsil loodud Maailma Toidunõukogu esimesel istungil Roomas.

24–25

Liikmesriikide valitsuste esindajad nõukogus võtavad vastu hulga määrusi, mis võimaldavad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidel osa saada Lomé konventsiooni soodsatest kaubandussätetest juba alates 1. juulist, s.o enne konventsiooni ametlikku jõustumist.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia.

15

Ühendus ja Mehhiko kirjutavad alla kaubanduslepingule.

16–17

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Välissuhete nõukogult palutakse aruannet Euroopa parlamendi otseste ja üldiste valimiste kohta. Aruanne tuleb esitada aasta lõpuks.

22

Kirjutatakse alla leping, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi eelarvepädevust ja luuakse Euroopa Kontrollikoda. Leping jõustub juunis 1977.

August

1

35 riiki kirjutavad Helsingis alla Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi lõppaktile.

30

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aktsionäride nõukogu nõuandva organi – ajutise komitee – kohtumine Washingtonis. Koosolekul lepitakse kokku kullakaubanduse uutes reeglites.

September

15

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ning Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (IBRD) juhatajad kogunevad oma aastakoosolekule. Komisjon osaleb vaatlejana. Ühenduse avalduse esitab nõukogu eesistuja Colombo.

16

Ühendus seab sisse ametlikud suhted Hiinaga.

Oktoober

13–16

Ühendus osaleb rahvusvahelise majanduskoostöö konverentsi ettevalmistaval kohtumisel Pariisis. Konverentsi avakuupäevaks määratakse 16. detsember.

November

15–17

Tippkohtumine Prantsusmaal Rambouillet’s. Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa Liitvabariigi, Ühendkuningriigi, USA ning Jaapani riigipead ja valitsusjuhid rõhutavad vajadust tööstusriikide majanduse kiire taastumise järele ning kinnitavad valmisolekut tihendada rahvusvahelist koostööd.

18

Kolmepoolne majandus- ja sotsiaalkonverents Brüsselis, millest võtavad osa komisjon, üheksa liikmesriigi majandus- ja sotsiaalministrid ning töötajate ja tööandjate esindajad. Komisjonil palutakse arutatavaid küsimusi täpsemalt uurida ning valmistada ette järgmine konverents.

26

Komisjon esitab Euroopa Kohtule hagi Prantsusmaa vastu, kes on Itaalia veinidele impordimakse kehtestades rikkunud asutamislepingut.

Detsember

1–2

Euroopa Ülemkogu kohtumine Roomas. Võetakse vastu otsused Euroopa Parlamendi üldiste valimiste, passiliidu ja ühenduse ühtse esinduse kohta lõuna ja põhja dialoogis.

15

Kirjutatakse alla ühisturu Euroopa patenti (ühenduse patenti) käsitlevale konventsioonile.

16

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Suiker Unie. Kohus määratleb kooskõlastatud tegevuse mõiste ning teeb otsuse mitmes ühenduse konkurentsiõiguse seisukohast olulises küsimuses.

16–19

Rahvusvalist majanduskoostööd käsitlev ministrite konverents Pariisis. 27 liiget (seitse tööstusriiki, ühendus ja 19 arengumaad) lepivad kokku energia-, tooraine-, arengu- ja rahanduskomisjoni moodustamises.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …
Back to top