Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1975

Den Europæiske Unions historie - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Irland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

15-16

Den International Valutafonds (IMF) interimskomité mødtes i Washington DC. Interimskomitéen blev enige om at forhøje alle medlemslandenes kvoter, at ophæve den officielle guldpris og at tildele de særlige trækningsrettigheder den centrale rolle inden for det internationalevalutasystem.

22

I henhold til Fællesskabets løfte om at yde et samlet bidrag på 500 mio. dollars vedtog Rådet at stille et andet beløb på 100 mio. dollars til rådighed for De Forenede Nationers hasteforanstaltning til fordel for de udviklingslande, der var mest berørt af de internationaleprisstigninger.

Februar

28

Fællesskabet og 46 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) undertegner i Lomé, Togo, en konvention, benævnt Lomé I, der skal træde i stedet for Yaoundé-konventionen.

Marts

10-11

Det Europæiske Råd mødtes for første gang i Dublin. Der blev truffet vigtige beslutninger for at gøre det muligt for Det Forenede Kongeriges regering at anbefale fortsat medlemskab af Fællesskabet. Det vedtog en erklæring om Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

11

Georges Spénale blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

18

Rådet oprettede Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Udvalget for Regionaludvikling.Rådets vedtagelse af en europæisk regningsenhed, baseret på en kurv af Fællesskabets forskellige valutaer. Den skulle først og fremmest anvendes i forbindelse med Lomé-konventionen og Den Europæiske Investeringsbanks transaktioner. Den skulle senere gradvis finde anvendelse inden for andre sektorer i Fællesskabet.Den britiske premierminister Harold Wilson erklærede i Underhuset, at den britiske regering henstillede, at der stemtes ja ved folkeafstemningen om Det Forenede Kongeriges forbliven i Fællesskabet.

20

Officiel indvielse af Det Europæiske Universitets Institut i Firenze, det første møde i Det Øverste Råd og udnævnelse af en formand for instituttet.

27

Offentliggørelse af den britiske regerings hvidbog om resultaterne af genforhandlingerne.

April

9

369 medlemmer af Underhuset mod 170 erklærede sig for Det Forenede Kongeriges forbliven i Fællesskabet.

14

Rådet godkendte et foreløbigt program om en politik til beskyttelse og oplysning af forbrugerne.

28

Undertegnelse i Bruxelles af tillægsprotokollen, der udvidede associeringsaftalen Grækenland-EØF til også at gælde for de tre nye medlemsstater, samt af en foreløbig aftale, der gjorde en forudgående ikrafttræden af denne protokols handelsmæssige bestemmelser mulig.

Maj

9

Højtidelighed i anledning af 25-årsdagen for Robert Schumans erklæring.

11

Undertegnelse i Bruxelles af aftalen mellem EØF og Israel. Den afløste aftalen fra 1970, og indeholdt udover de handelsmæssige bestemmelser, et afsnit om samarbejde.

Juni

5

Ved den britiske folkeafstemning stemte 67.2% af vælgerne for Det Forenede Kongeriges forbliven i Fællesskabet.

12

Grækenland ansøgte formelt om optagelse i De Europæiske Fællesskaber.

23-27

Fællesskabet deltog i det første møde i Rom i Verdensfødevarerådet, der blev oprettet på Verdensfødevarekonferencen i 1974.

24-25

Rådet eller repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet vedtog de forordninger, der gjorde det muligt for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) at anvende bestemmelserne i Lomé-konventionen vedrørende samhandelen fra den 1. juli uden at afvente den officielle ikrafttræden af konventionen.

Juli

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

15

Undertegnelse af en handelssamarbejdsaftale mellem Fællesskabet og Mexico.

16-17

Det Europæiske Råd mødtes i Bruxelles. Det Europæiske Råd anmoder Rådet (udenrigsministrene) om en beretning om valg til Europa-Parlamentet ved almindelige, direkte valg. Beretningen skulle forelægges ved udgangen af året.

22

En traktat om styrkelse af Europa-Parlamentets budgetbeføjelser og oprettelse af en europæisk Revisionsret blev undertegnet. Den skulle træde i kraft i juni 1977.

August

1

Slutdokumentet fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa blev undertegnet af 35 stater i Helsingfors.

30

På mødet i Washington DC, nåede interimskomitéen af repræsentantskaberne i Den Internationale Valutafond frem til en overenskomst om den nye ordning for guld.

September

15

Årligt møde af repræsentantskaberne i Den Internationale Valutafond og Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD). Kommissionen deltog som observatør og Emilio Colombo fremsatte som formand for Rådet en udtalelse på Fællesskabetsvegne.

16

Der oprettes officielle forbindelser mellem Fællesskabet og Kina.

Oktober

13-16

Fællesskabet deltog i Paris, i et forberedende møde til konferencen om det internationale økonomiske samarbejde. Åbningen af konferencen blev fastlagt til den 16. december.

November

15-17

Topmøde i Rambouillet, Frankrig. Stats- og regeringscheferne for Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Det Forenede Kongerige, USA og Japan understregede det nødvendige i hurtigt at gennemføre en genrejsning i de industrialiserede lande og erklærede sig rede til at udvikle et øget internationalt samarbejde.

18

En tresidet konference om den økonomiske og sociale situation med deltagelse af de ministre, der er ansvarlige for den økonomiske og sociale politik, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i de ni medlemsstater samt Kommissionen blev afholdt i Bruxelles. Deltagerne opfordrede Kommissionen til at uddybe diskussionsemnerne og forberede den næste konference.

26

Kommissionen anlagde sag ved Domstolen mod Frankrig for at overtræde traktaten ved at opkræve en importafgift på italienske vine.

December

1-2

Det Europæiske Råd mødtes i Rom. Det udtalte sig om almindelige, direkte valg til Europa-Parlamentet, om Pasunionen og om Fællesskabets fælles optræden på Nord-Syd-konferencen.

15

Undertegnelse af fællesskabskonventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet (fællesskabspatentet).

16

Sukker-sagen. EF-Domstolen definerede hvornår der er tale om samordnet praksis i en række tilfælde, der er afgørende for udviklingen i EU's konkurrencelovgivning.

16-19

Konferencen i Paris om internationalt økonomisk samarbejde, der på ministerplan omfattede 27 deltagere (7 industrialiserede lande og Fællesskabet som sådant samt 19 udviklingslande) vedtog oprettelse af fire udvalg: energi, råvarer, udvikling og finansielle spørgsmål.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også
Back to top