Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1975

Dějiny Evropské unie - 1975


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Irsko.

15–16

Ve Washingtonu se schází Vnitřní výbor Sboru guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Rozhoduje o tom, že se zvýší celková částka kvót členských zemí, zruší oficiální cena zlata a že zvláštní práva čerpání (SDR) získají v mezinárodním měnovém systému ústřední místo.

22

V rámci závazku Společenství přispět celkovou částkou ve výši 500 milionů dolarů na naléhavá opatření ve prospěch rozvojových zemí nejvíce postižených růstem mezinárodních cen souhlasí Rada s uvolněním druhé splátky ve výši 100 milionů dolarů.

Únor

28

V hlavním městě Toga Lomé podepisují Společenství a 46 afrických, karibských a tichomořských států (AKT) úmluvu známou jako úmluva z Lomé I, která nahrazuje úmluvy z Yaoundé.

Březen

10–11

V irském Dublinu se poprvé schází Evropská rada. Přijímá zásadní rozhodnutí, díky nimž vláda Spojeného království doporučuje, aby tato země byla i nadálem členem Společenství. Je přijato prohlášení ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

11

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Georges Spénale.

18

Rada vytváří Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a zakládá výbor pro regionální politiku. Rada přijímá evropskou zúčtovací jednotku založenou na koši jednotlivých měn Společenství. Zúčtovací jednotka bude zpočátku používána v rámci úmluvy z Lomé a při operacích Evropské investiční banky. Později bude postupně zaváděna do dalších odvětví činnosti Společenství. Britský ministerský předseda Harold Wilson oznamuje v dolní sněmovně parlamentu Spojeného království, že britská vláda doporučí svým občanům, aby v referendu hlasovali pro pokračování členství Spojeného království ve Společenství.

20

Prvním zasedáním Nejvyšší rady a jmenováním ředitele oficiálně vzniká Evropský univerzitní institut ve Florencii.

27

Britská vláda vydává bílou knihu o výsledcích nových vyjednávání o členství.

Duben

9

V britské dolní sněmovně hlasuje 369 poslanců pro setrvání Spojeného království ve Společenství, zatímco 170 jich hlasuje proti.

14

Rada přijímá předběžný program ochrany spotřebitelů a informační politiky.

28

V Bruselu je podepsán dodatečný protokol, kterým se rozšiřuje dohoda o přidružení EHS–Řecko na tři nové členské státy, a prozatimní dohoda o předčasném provádění obchodních ustanovení dodatečného protokolu.

Květen

9

Oslavy 25. výročí Schumanovy deklarace.

11

V Bruselu je podepsána nová dohoda mezi EHS a Izraelem. Nahrazuje dohodu z roku 1970 a obchodní ustanovení jsou v ní rozšířena o doložky o spolupráci.

Červen

5

Výsledek britského referenda ukazuje, že 67,2 % voličů si přeje, aby Spojené království zůstalo členem Společenství.

12

Řecko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

23–27

Společenství se v Římě účastní prvního zasedání Světové rady pro potraviny, která vznikla na základě Světové konference o výživě konané v roce 1974.

24–25

Jednání zástupců vlád členských států v Radě přijímá řadu rozhodnutí, která umožňují africkým, karibským a tichomořským státům (AKT) využít obchodních ustanovení úmluvy z Lomé počínaje 1. červencem, to znamená před oficiálním vstupem úmluvy v platnost.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie.

15

Společenství a Mexiko podepisují obchodní dohodu.

16–17

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Evropská rada žádá Radu ministrů zahraničních věcí o předložení zprávy o volbách do Evropského parlamentu na základě přímého a všeobecného volebního práva. Zpráva musí být vypracována do konce roku.

22

Je podepsána smlouva poskytující Evropskému parlamentu širší rozpočtové pravomoci a ustavující Účetní dvůr. V platnost vstoupí v červnu 1977.

Srpen

1

V Helsinkách podepisuje 35 států Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

30

Ve Washingtonu se schází Vnitřní výbor Sboru guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Schvaluje nové mechanismy směny zlata.

Září

15

Výroční zasedání guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD). Komise se jednání účastní jako pozorovatel a předseda Rady Colombo vystupuje jménem Společenství s projevem.

16

Společenství a Čína navazují oficiální vztahy.

Říjen

13–16

Společenství se účastní přípravného zasedání Konference o hospodářské spolupráci konané v Paříži. Zahájení konference je stanoveno na 16. prosince.

Listopad

15–17

Summit ve francouzském Rambouillet. Hlavy států a vlád Spolkové republiky Německo, Francie, Itálie, Spojeného království, Spojených států a Japonska zdůrazňují naléhavou nutnost hospodářského oživení v průmyslových zemích a vyjadřují svou vůli zintenzivnit mezinárodní spolupráci.

18

V Bruselu se koná tripartitní konference o hospodářské a sociální situaci za účasti ministrů hospodářství a sociálních věcí, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů a Komise. Komise je pověřena podrobnějším posouzením projednávaných otázek a jejich přípravou pro příští konferenci.

26

Komise podává u Soudního dvora žalobu na Francii za porušení Smlouvy uvalením dovozního cla na italská vína.

Prosinec

1–2

Zasedání Evropské rady v Římě. Rada přijímá rozhodnutí o volbách do Evropského parlamentu na základě přímého a všeobecného volebního práva, o pasové unii a o jediném zastoupení Společenství při dialogu sever–jih.

15

Je podepsána Úmluva Společenství o evropském patentu na společném trhu (patent Společenství).

16

Rozhodnutí ve věci cukrovarnického průmyslu. Evropský soudní dvůr stanoví, co představuje jednání ve vzájemné shodě, a rozhoduje v řadě otázek důležitých pro rozvoj právních předpisů Společenství v oblasti hospodářské soutěže.

16–19

V Paříži se na úrovni ministrů koná Konference o mezinárodní hospodářské spolupráci. Dvacet sedm účastníků (sedm průmyslových zemí, Společenství jako takové a devatenáct rozvojových zemí) na závěr konference rozhoduje o vytvoření komisí pro energii, suroviny, rozvoj a finance.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top