Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1974

Europeiska unionens historia - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Avtal mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och Österrike, Portugal, Schweiz och Sverige träder i kraft.  Finlands industriella frihandelsavtal med gemenskaperna träder i kraft.

31

Kommissionen överlämnar en förklaring om gemenskapens ställning till regeringscheferna. I förklaringen betonas behovet av att ge ny kraft åt arbetet genom att få den nationella politiken mer samstämmig och ta fram en gemensam policy. Parlamentet förklarar att ett enat Europa endast kan uppnås om gemenskapsinstitutionerna kan föra en politik som grundas på en äkta europeisk solidaritet.

Februari

11-12

Rådet erkänner formellt Ekonomiska och sociala kommitténs rätt att avge yttranden på eget initiativ. Det går också med på att kommittén kan offentliggöra sina egna yttranden.

April

1

Efter ett regeringsskifte gör den brittiska utrikes- och samväldesministern ett uttalande till rådet om den nya regeringens politik angående gemenskapen. Han begär stora förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken, rättvisare metoder för finansiering av gemenskapsbudgeten och lösningar på de monetära problemen.

2

En gemensam förklaring om gemenskapens ställning överlämnas till rådet. Rådets och kommissionens ordförande håller med om att beslutsprocessen måste förbättras om några framsteg skall ske i viktiga frågor och för att gemenskapens förmåga att arbeta skall kunna garanteras på lång sikt. Ett antal praktiska förslag läggs också fram.

Maj

29-30

Ett möte äger rum på ministernivå inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Sir Christopher Soames, kommissionens vice ordförande, betonar vikten av att förstärka det internationella samarbetet och fortsätta att arbeta mot en allt större avreglering av världshandeln. OECD-rådet antar en förklaring i vilken man betonar hur allvarliga de ekonomiska svårigheterna är i medlemsstaterna, särskilt vad gäller underskott i internationella betalningar.

Juni

4

Rådet undersöker vilka förfaranden som bör antas för att undersöka de problem Storbritannien har tagit upp och diskuterar hur gemenskapsinstitutionerna arbetar. Viss överensstämmelse uppnås angående de förbättringar som bör göras inom beslutsprocessen.

10

Rådet fattar två beslut om att bevilja stöd från Europeiska socialfonden till vissa specifika åtgärder för handikappade personer och migrerande arbetstagare.

21

Reyners-domen. EG-domstolen slår fast att om en medborgare från en medlemsstat önskar etablera sin verksamhet i en annan medlemsstat skall denna andra medlemsstat inte tillämpa lagstiftning, bestämmelser eller administrativa bestämmelser eller administrativ praxis som gör att denna medborgare diskrimineras jämfört med landets egna medborgare.

Juli

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

15

EG-domstolen översänder ett dokument om Europeiska unionen till övriga gemenskapsinstitutioner. Det är den första institution som svarar på uppmaningen från toppmötet i Paris 1972.

25-26

En gemensam konferens på ministernivå mellan EG och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) hålls i Kingston på Jamaica. Vid konferensen betonas den politiska viljan hos AVS-länderna och gemenskapen att anta konventionen inom de tidsramar som beror på att giltighetstiden för Yaoundékonventionen och Arusha-avtalet går ut. Dessutom kommer man överens om politiska riktlinjer som leder framåt på ett antal punkter.

September

17

Rådet antar formellt direktiv för förhandlingar om omfattande avtal med Spanien, Israel, Algeriet, Marocko och Tunisien samt om att utvidga det befintliga avtalet med Malta till att täcka samarbete och jordbruk.

November

14-16

En världslivsmedelskonferens hålls i Rom. Gemenskapen, som är medveten om den akuta livsmedelskris som många utvecklingsländer står inför, förstärker sina insatser vad gäller livsmedelshjälp och deltar i konferensens arbete med att finna en lösning på medellång eller lång sikt på problemet med livsmedelsförsörjningen.

26

Rådet beslutar att anpassa fördragets bestämmelser om EG-domstolen för att förbättra domstolens förfaranden så att den kan klara av en ökad arbetsbörda. Det beslutas att domstolen kan hänskjuta vissa ansökningar om förhandsavgörande i tekniska frågor eller frågor där det redan finns en etablerad praxis till en av sina avdelningar om ingen medlemsstat motsätter sig detta och ingen institution begär att målet skall höras av domstolen i dess helhet.

30

Avtalen mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och Norge och Finland ratificeras av alla gemenskapens medlemsstater. Dessa avtal träder i kraft den 1 januari 1975.

December

3

Rådet fattar beslut om innehållet i ett utkast till fördrag om parlamentets budgetbefogenheter och om att inrätta en revisionsrätt.  Binsbergen-domen. EG-domstolen beslutar att gemenskapslagstiftningen om frihet att tillhandahålla tjänster kan åberopas direkt av parter inför nationella domstolar i varje fall i den mån de avser avskaffandet av all diskriminering av den som tillhandahåller tjänster på grund av dennes nationalitet eller på grund av att han är bosatt i en annan medlemsstat än den där tjänsten skall tillhandahållas. 

9-10

Ett toppmöte hålls i Paris. Gemenskapens stats- och regeringschefer enas om att hålla möten (under namnet Europeiska rådet) tre gånger om året, ge klartecken till direktval till Europaparlamentet, inrätta Europeiska regionala utvecklingsfonden och att upprätta den ekonomiska och monetära unionen. Rådet uppmanar också den belgiske premiärministern Leo Tindemans att ta fram en sammanfattande rapport om Europeiska unionen före slutet av 1975.

19

Företrädare för medlemsstaternas regeringar beslutar att utsträcka mandattiden för kommissionens ordförande François-Xavier Ortoli till den 5 januari 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top