Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1974

Zgodovina Evropske unije - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek veljavnosti sporazumov med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo (ESPJ) ter Avstrijo, Portugalsko, Švico in Švedsko. Začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini za industrijske proizvode med Evropsko skupnostjo in Finsko.

31

Komisija je voditeljem držav poslala izjavo o stanju v Skupnosti, v kateri je poudarila, da sta za nadaljnji razvoj Evrope nujna tesnejše usklajevanje nacionalnih politik in priprava skupnih politik. Parlament je poudaril, da je edina pot do enotne Evrope politika Skupnosti, ki bo temeljila na resnični evropski solidarnosti.

Februar

11-12

Svet je uradno priznal pravico Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da na lastno pobudo pripravlja in objavlja mnenja.

April

1

Po zamenjavi vlade v Združenem kraljestvu je britanski zunanji minister Svetu poslal izjavo o novi vladni politiki glede Evropskih skupnosti. V njej je Združeno kraljestvo zahtevalo bistvene spremembe skupne kmetijske politike (SKP), „pravičnejši način financiranja proračuna Skupnosti“ in rešitev monetarnih vprašanj.

2

Predsednika Sveta in Komisije sta v skupni izjavi o stanju v Evropski skupnosti potrdila, da je treba izboljšati postopek odločanja, če želi Skupnost vsebinsko napredovati in dolgoročno uspešno delovati. Predstavila sta tudi številne praktične predloge.

Maj

29-30

Ministrsko srečanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Podpredsednik Komisije, britanski politik sir Christopher Soames je poudaril potrebo po tesnejšem mednarodnem sodelovanju in večji liberalizaciji svetovne trgovine. Svet OECD je sprejel izjavo o gospodarskih težavah držav članic, zlasti zaradi neuravnoteženih plačilnih bilanc.

Junij

4

Svet je razpravljal o postopkih za proučitev zahtev Združenega kraljestva in o načinu delovanja institucij Skupnosti. Dosegel je delen sporazum o izboljšavi postopka odločanja.

10

Svet je sprejel uredbi o dodelitvi sredstev iz Evropskega socialnega sklada ukrepom za invalide in delavce migrante.

21

V zadevi Reyners je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da državljana države članice, ki želi ustanoviti podjetje v drugi državi članici, država gostiteljica ne sme obravnavati drugače kot svoje državljane ali proti njemu uporabiti nobenega zakona, predpisa ali upravne določbe, ki bi lahko vodila v diskriminacijo.

Julij

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

15

Sodišče Evropskih skupnosti se je med institucijami prvo odzvalo na poziv s srečanja na vrhu v Parizu leta 1972 in je drugim institucijam Skupnosti poslalo dokument o Evropskih skupnostih.

25-26

V jamajški prestolnici Kingston je potekala skupna ministrska konferenca Evropske skupnosti ter afriških, karibskih in pacifiških držav. Na njej so poudarili politično voljo za sprejem nove konvencije, ki bi nadomestila konvencijo iz Yaoundéja in sporazum iz Arushe. Sprejeli so tudi politične smernice za hitrejše reševanje odprtih vprašanj.

September

17

Svet je sprejel pogajalska izhodišča za pogajanja o sporazumih s Španijo, Izraelom, Alžirijo, Marokom in Tunizijo ter za razširitev veljavnega sporazuma z Malto, ki naj bi odslej zajemal tudi sodelovanje in kmetijstvo.

November

14-16

V italijanski prestolnici Rim je potekala svetovna konferenca o hrani. Zaradi perečih težav s hrano, ki so pestile številne države v razvoju, si je Evropska skupnost na konferenci prizadevala doseči srednje- oz. dolgoročno rešitev za zanesljivo preskrbo s hrano.

26

Svet se je odločil spremeniti določbe Pogodbe, ki so urejale Sodišče Evropskih skupnosti, da bi izboljšal njegove postopke in mu omogočil obvladovanje povečanega obsega del. Nekatere predloge za sprejem predhodne odločbe v zvezi s tehničnimi vprašanji ali zadeve, za katere je že obstajala sodna praksa, je lahko poslej Sodišče napotilo na senat, če temu ni nasprotovala nobena država članica in ni nobena institucija Skupnosti zaprosila za obravnavo na občni seji celotnega Sodišča.

30

Vse države članice Skupnosti so ratificirale sporazuma med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Norveško in Finsko. Veljati sta začela 1. januarja 1975.

December

3

Svet se je dogovoril o osnutku pogodbe o proračunskih pristojnostih Evropskega parlamenta in ustanovitvi računskega sodišča. V zadevi Binsbergen je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da se lahko stranke v postopku pred sodiščem države članice neposredno sklicujejo na pravico do ustanavljanja, ki jo daje pravo Skupnosti, če gre za odpravo diskriminacije proti ponudniku storitev, ki je posledica njegovega državljanstva ali prebivališča v drugi državi članici.

9-10

Srečanje na vrhu v Parizu, Francija. Voditelji držav so se odločili, da se bodo odslej kot Evropski svet sestali trikrat na leto, potrdili so uvedbo neposrednih volitev v Evropski parlament, dogovorili so se o vzpostavitvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in sprejeli dokončno odločitev o uvedbi ekonomske in monetarne unije. Belgijskega premiera Lea Tindemansa so zaprosili, naj do konca leta 1975 pripravi poročilo o Evropskih skupnostih.

19

Predstavniki vlad držav članic so se odločili podaljšati mandat predsednika Komisije, francoskega politika Françoisa-Xavierja Ortolija, do 5. januarja 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi: