Európska únia

História Európskej únie - 1974

História Európskej únie - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Platnosť nadobúdajú dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele (ESUO) a Rakúskom, Portugalskom, Švajčiarskom a Švédskom. Do platnosti vstupuje dohoda o voľnom obchode v sektore priemyslu medzi Fínskom a Spoločenstvami.

31.

Komisia oslovuje hlavy vlád vo vyhlásení o stave Spoločenstva. Vo vyhlásení sa zdôrazňuje potreba znovu rozhýbať Európu užším zosúladením vnútroštátnych politík a vypracovaním spoločných politík. Parlament vyhlasuje, že jednotu Európy možno dosiahnuť, len ak budú inštitúcie Spoločenstva schopné presadzovať politiku financovanú na základe skutočnej európskej solidarity.

Február

11. - 12.

Rada formálne uznáva právo Hospodárskeho a sociálneho výboru (HSV) vydávať stanoviská z vlastnej iniciatívy a uverejňovať svoje vlastné stanoviská.

Apríl

1.

Po zmene vlády v Spojenom kráľovstve vydáva britský štátny tajomník pre zahraničné veci a záležitosti Britského spoločenstva vyhlásenie Rade o novej politike vlády voči Spoločenstvu. Vyzýva na výrazné zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), spravodlivejšie metódy financovania rozpočtu Spoločenstva a na riešenie menových problémov.

2.

Rade sa predkladá spoločné vyhlásenie o stave Spoločenstva. Predsedovia Rady a Komisie uznávajú, že sa musí zlepšiť rozhodovací proces, ak sa má dosiahnuť pokrok v podstatných záležitostiach a ak sa má dlhodobo zaručiť schopnosť Spoločenstva fungovať. Predkladajú aj mnohé praktické návrhy.

Máj

29. - 30.

Zasadnutie Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (ministerská úroveň). Sir Christopher Soames, podpredseda Komisie, zdôrazňuje potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu a pokračovať v práci smerom k rozširovaniu liberalizácie svetového obchodu. Rada OECD prijíma vyhlásenie, v ktorom sa zdôrazňuje závažnosť hospodárskych ťažkostí v členských krajinách, najmä ťažkostí týkajúcich sa deficitov v oblasti medzinárodných platieb.

Jún

4.

Rada zvažuje postupy, ktoré by mala prijať na skúmanie problémov, na ktoré upozornilo Spojené kráľovstvo, a prerokúva spôsob práce inštitúcií Spoločenstva. Určitá dohoda sa dosiahla o zlepšeniach, ktoré by sa mali vykonať v postupe rozhodovania.

10.

Rada prijíma dve rozhodnutia o poskytnutí pomoci z Európskeho sociálneho fondu na určité konkrétne opatrenia v prospech osôb so zdravotným postihnutím a migrujúcich pracovníkov.

21.

Rozsudok vo veci Reyners. Európsky súdny dvor rozhodol, že vždy, keď štátny príslušník členského štátu chce začať podnikateľskú činnosť v inom štáte EÚ, hostiteľský štát je povinný upustiť od uplatňovania akéhokoľvek zákona, iného právneho predpisu a správneho opatrenia alebo praxe, ktoré by ho mohli diskriminovať v porovnaní s jeho vlastnými štátnymi príslušníkmi.

Júl

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

15.

Európsky súdny dvor zasiela ostatným inštitúciám Spoločenstva dokument o EÚ. Ide o prvú inštitúciu, ktorá reaguje na výzvu predloženú na samite v Paríži (Francúzsko) v roku 1972.

25. - 26.

V Kingstone (Jamajka) sa koná spoločná ministerská konferencia EÚ – štáty AKT (africké, karibské a tichomorské štáty). Zdôrazňuje sa na nej politické odhodlanie štátov AKT a Spoločenstva prijať dohovor v lehote danej skončením platnosti dohovoru z Yaoundé a dohody z Arushe. Okrem toho sa schválili politické usmernenia zabezpečujúce dosiahnutie ďalšieho pokroku v mnohých bodoch.

September

17.

Rada formálne schvaľuje smernice pre rokovania o komplexných dohodách so Španielskom, Izraelom, Alžírskom, Marokom a Tuniskom a pre rozšírenie platnej dohody s Maltou tak, aby sa vzťahovala na spoluprácu a poľnohospodárstvo.

November

14. - 16.

V Ríme (Taliansko) sa koná Svetová konferencia o potravinách. Spoločenstvo, vedomé si akútnej potravinovej krízy, ktorej sú vystavené mnohé rozvojové krajiny, stupňuje úsilie v oblasti potravinovej pomoci a zúčastňuje sa na konferencii, pomáhajúc hľadať strednodobé alebo dlhodobé riešenie problému dodávok potravín.

26.

Rada sa rozhodne upraviť ustanovenia zmluvy týkajúce sa Európskeho súdneho dvora s cieľom zlepšiť činnosť Súdneho dvora tak, aby mohol zvládnuť rastúcu pracovnú záťaž. Prijalo sa rozhodnutie, že určité žiadosti o prejudiciálne konania v záležitostiach technickej povahy, alebo pre ktoré už existuje súbor ustálenej judikatúry, môže Súdny dvor postúpiť svojim komorám za predpokladu, že žiadny členský štát nevznesie námietky a žiadna inštitúcia nepožiada, aby vec prerokúvalo plénum Súdneho dvora.

30.

Dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Nórskom a Fínskom ratifikujú všetky členské štáty Spoločenstva. Tieto dohody nadobudnú platnosť 1. januára 1975.

December

3.

Rada dosiahne dohodu o obsahu návrhu Zmluvy o rozpočtových právomociach Parlamentu a o zriadení Dvora audítorov. Rozsudok vo veci Birnsbergen. Európsky súdny dvor rozhodol, že slobody poskytovať služby podľa práva Spoločenstva sa možno dovolávať priamo na vnútroštátnych súdoch v prípadoch, kde je cieľom opatrenia zrušiť diskrimináciu voči poskytovateľovi služby na základe jeho štátnej príslušnosti alebo bydliska v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa poskytujú služby.

9. - 10.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit. Hlavy štátov a vlád EÚ prijímajú rozhodnutie usporadúvať zasadnutia ako Európska rada trikrát ročne, udeľujú zelenú pre priame voľby do Európskeho parlamentu, odsúhlasujú zriadenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prijímajú rozhodnutie zriadiť hospodársku a menovú úniu. Takisto žiadajú pána Tindemansa, belgického ministerského predsedu, aby do konca roku 1975 vypracoval súhrnnú správu o EÚ.

19.

Zástupcovia vlád členských štátov sa rozhodnú rozšíriť funkčné obdobie predsedu Komisie pána Françoisa-Xaviera Ortoliho do 5. januára 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top