Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1974

Historia Unii Europejskiej - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzą w życie umowy zawarte pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) a Austrią, Portugalią, Szwajcarią i Szwecją. Wchodzi w życie umowa o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi zawarta pomiędzy Finlandią a Wspólnotami.

31

Komisja kieruje do szefów rządów deklarację na temat stanu Wspólnoty, w której podkreśla potrzebę ponownego nadania Europie impulsu integracyjnego poprzez zbliżenie polityki poszczególnych krajów oraz opracowanie wspólnej polityki w różnych obszarach. Parlament stwierdza, że jedność Europy można osiągnąć wyłącznie, jeżeli instytucje wspólnotowe będą w stanie realizować politykę opartą na rzeczywistej solidarności europejskiej.

Luty

11-12

Rada formalnie uznaje prawo Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (KES) do wydawania opinii z własnej inicjatywy oraz do ich publikowania.

Kwiecień

1

Po zmianie rządu w Wielkiej Brytanii, brytyjski Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów przedstawia Radzie oświadczenie w sprawie polityki nowego rządu w odniesieniu do Wspólnoty. Wzywa do wprowadzenia zasadniczych zmian we wspólnej polityce rolnej (WPR), „bardziej sprawiedliwych metod finansowania budżetu wspólnotowego" oraz rozwiązania problemów walutowych.

2

Wspólna deklaracja dotycząca stanu Wspólnoty zostaje przedstawiona Radzie. Przewodniczący Rady i Komisji potwierdzają, że dokonanie jakichkolwiek postępów w istotnych sprawach i zagwarantowanie zdolności Wspólnoty do funkcjonowania w dłuższej perspektywie wymaga usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Przedstawiają również szereg praktycznych wniosków.

Maj

29-30

Posiedzenie Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (na szczeblu ministrów). Christopher Soames, wiceprzewodniczący Komisji, podkreśla potrzebę wzmocnienia współpracy międzynarodowej oraz dalszego dążenia do zwiększenia liberalizacji handlu światowego. Rada OECD przyjmuje deklarację podkreślającą powagę trudności gospodarczych w krajach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do deficytu w międzynarodowym bilansie płatniczym.

Czerwiec

4

Rada rozważa procedury, które powinna przyjąć w celu zbadania problemów wskazanych przez Wielką Brytanię i omawia sposób działania instytucji wspólnotowych. Udaje się osiągnąć porozumienie w odniesieniu do ulepszeń w procesie podejmowania decyzji.

10

Rada podejmuje dwie decyzje dotyczące udzielenia wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na pewne działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pracowników migrujących.

21

Orzeczenie w sprawie Reyners. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że zawsze kiedy obywatel państwa członkowskiego chce rozpocząć działalność gospodarczą w innym kraju UE, kraj przyjmujący ma obowiązek zaniechać stosowania jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych czy też przepisów lub praktyk administracyjnych, które mogłyby dyskryminować tę osobę względem jego własnych obywateli.

Lipiec

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

15

Europejski Trybunał Sprawiedliwości przekazuje dokument o Unii Europejskiej pozostałym instytucjom Wspólnoty. Jest on pierwszą instytucją, która odpowiada na zaproszenie przedstawione na konferencji międzyrządowej, która odbyła się w 1972 r. w Paryżu we Francji.

25-26

Wspólna konferencja ministerialna UE-AKP (państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku) w Kingston na Jamajce. Państwa AKP i Wspólnoty podkreślają polityczną wolę przyjęcia konwencji w terminie narzuconym przez wygaśnięcie konwencji z Jaunde i porozumienia z Aruszy. Ponadto uzgadniają wytyczne polityczne pozwalające na osiągnięcie dalszego postępu w wielu kwestiach.

Wrzesień

17

Rada oficjalnie zatwierdza dyrektywy dotyczące negocjacji kompleksowych umów z Hiszpanią, Izraelem, Algierią, Marokiem i Tunezją oraz rozszerzenia istniejącej umowy z Maltą na współpracę i rolnictwo.

Listopad

14-16

W Rzymie we Włoszech odbywa się Światowa Konferencja Żywnościowa. Wspólnota, świadoma poważnego kryzysu żywnościowego, który dotknął wiele krajów rozwijających się, wzmaga wysiłki w obszarze pomocy żywnościowej i uczestniczy w pracach Konferencji, pomagając w znalezieniu średnio- i długoterminowego rozwiązania problemu zaopatrzenia w żywność.

26

Rada podejmuje decyzję o dostosowaniu postanowień Traktatu dotyczących Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zmierzającym do usprawnienia procedur Trybunału, aby mógł sprostać zwiększonemu nakładowi pracy. Zdecydowano, że niektóre wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, które dotyczą kwestii natury technicznej lub w przypadku których istnieje już utrwalone orzecznictwo, mogą zostać przekazane przez Trybunał do Izby, pod warunkiem, że żadne państwo członkowskie nie wyrazi sprzeciwu i żadna instytucja nie złoży wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał w pełnym składzie.

30

Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Norwegią i Finlandią zostają ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty. Umowy te wejdą w życie 1 stycznia 1975 r.

Grudzień

3

Rada osiąga porozumienie w sprawie treści projektu traktatu w sprawie kompetencji budżetowych Parlamentu oraz ustanowienia Trybunału Obrachunkowego. Orzeczenie w sprawie Binsbergen. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że swoboda świadczenia usług wynikająca z prawa wspólnotowego może zostać powołana bezpośrednio przed sądami krajowymi w zakresie, w jakim celem postanowień jest zniesienie wszelkiej dyskryminacji wobec osoby świadczącej usługi z powodu jej narodowości lub posiadania przez nią miejsca zamieszkania w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym świadczone są usługi.

9-10

Szczyt w Paryżu we Francji. Szefowie państw lub rządów Wspólnoty podejmują decyzję o odbywaniu trzech spotkań w roku jako Rada Europejska, zgadzają się na bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, na powołanie do życia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na ustanowienie unii gospodarczej i walutowej. Zwracają się również do Leo Tindemansa, premiera Belgii, o sporządzenie skróconego sprawozdania o UE do końca 1975 r.

19

Przedstawiciele rządów państw członkowskich podejmują decyzję o przedłużeniu kadencji przewodniczącego Komisji, Françoisa-Xaviera Ortoliego do dnia 5 stycznia 1977 r.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: