Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1974

De geschiedenis van de Europese Unie - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en Oostenrijk, Portugal, Zwitserland en Zweden worden van kracht. De Vrijhandelsovereenkomst voor industrieproducten tussen Finland en de Europese Gemeenschappen wordt van kracht.

31

De Commissie richt een verklaring tot de regeringsleiders over de staat waarin de Gemeenschap verkeert. In die verklaring wordt erop aangedrongen dat Europa weer op gang wordt gebracht door de verschillende vormen van nationaal beleid meer aan elkaar aan te passen en door gemeenschappelijke beleidsmaatregelen uit te werken. Het Parlement verklaart dat de eenheid van Europa alleen kan worden verwezenlijkt, indien de communautaire instellingen de mogelijkheid krijgen om een beleid te voeren, dat gebaseerd is op een waarachtige Europese saamhorigheid.

Februari

11-12

De Raad erkent officieel dat het Economisch en Sociaal Comité (ESC) het recht heeft om op eigen initiatief adviezen uit te brengen en gaat ermee akkoord dat dit comité zijn eigen adviezen publiceert.

April

1

Naar aanleiding van een regeringswisseling in het Verenigd Koninkrijk legt de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Gemenebestaangelegenheden een verklaring af ten overstaan van de Raad inzake het beleid van de nieuwe regering t.o.v. de Europese Gemeenschap. Daarbij pleit hij voor grote veranderingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), billijkere methoden voor de financiering van de communautaire begroting en oplossingen voor monetaire vraagstukken.

2

Er wordt een gemeenschappelijke verklaring over de stand van zaken in verband met de Gemeenschap bij de Raad ingediend. De voorzitters van de Raad en van de Commissie erkennen dat het besluitvormingsproces moet worden verbeterd, indien men enige vooruitgang wil boeken met inhoudelijke zaken en wanneer moet worden gewaarborgd dat de Gemeenschap op lange termijn kan blijven functioneren. Ook doen zij een aantal praktische voorstellen.

Mei

29-30

Vergadering (op ministersniveau) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Sir Christopher Soames, de vice-voorzitter van de Europese Commissie, dringt aan op een versterking van de internationale samenwerking en een voortgezet streven naar steeds verdere liberalisering van de wereldhandel. De OESO-Raad neemt een verklaring aan, waarin wordt gewezen op de ernstige economische moeilijkheden in de lidstaten, in het bijzonder die welke verband houden met tekorten of achterstanden bij internationale betalingen.

Juni

4

De Raad gaat na welke procedures hij zou moeten aannemen voor de behandeling van de door het Verenigd Koninkrijk aan de orde gestelde vraagstukken, en bespreekt de manier waarop de communautaire instellingen functioneren. Er wordt tot op zekere hoogte overeenstemming bereikt over de vereiste verbeteringen in hetbesluitvormingsproces.

10

De Raad neemt twee besluiten over de verlening van bijstand via het Europees Sociaal Fonds om tot bepaalde specifieke maatregelen te komen ten behoeve van invaliden en migrerende werknemers.

21

Uitspraak in de zaak Reyners. Het Europese Hof van Justitie doet de uitspraak dat, telkens wanneer een onderdaan van een lidstaat een bedrijf in een andere lidstaat wil vestigen, die andere lidstaat zich ervan moet onthouden om wetten of bestuursrechtelijke voorschriften of praktijken toe te passen, waardoor de betrokkene gediscrimineerd wordt ten opzichte van de eigen onderdanen van die staat.

Juli

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

15

Het Europese Hof van Justitie zendt de andere instellingen van de Gemeenschap een discussiestuk over de Europese Unie toe. Dit is de eerste instelling die gereageerd heeft op het verzoek dat op de Topconferentie van 1972 in Parijs, Frankrijk, werd gedaan.

25-26

Er heeft een gemeenschappelijke ministersconferentie EU-Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) plaats in Kingston, Jamaica. Daarbij wordt er met klem op gewezen dat de ACS-staten en de Gemeenschap in politiek opzicht vastbesloten zijn om deze overeenkomst goed te keuren binnen de hun door de verstrijking van de overeenkomsten van Jaoende en Arusha opgelegde termijn. Bovendien wordt er overeenstemming bereikt over politieke richtsnoeren om verdere vooruitgang te boeken op een aantal punten.

September

17

De Raad hecht officieel zijn goedkeuring aan richtlijnen voor het voeren van onderhandelingen over algemene overeenkomsten met Spanje, Israël, Algerije, Marokko en Tunesië, en voor de uitbreiding van de bestaande overeenkomst met Malta tot aspecten als samenwerking en landbouw.

November

14-16

Wereldvoedselconferentie in Rome, Italië. De Gemeenschap, die inziet hoe acuut de voedselcrisis is waarmee veel ontwikkelingslanden hebben te kampen, zet kracht bij aan haar streven op het gebied van voedselhulp en neemt aan de arbeid van deze conferentie deel, om te helpen een oplossing op middellange of lange termijn te vinden voor het voedselvoorzieningsprobleem.

26

De Raad besluit de bepalingen van het Verdrag met betrekking tot het Europese Hof van Justitie zodanig aan te passen, dat daardoor de procedurele gang van zaken bij dat Hof wordt verbeterd om een grotere arbeidslast te kunnen opvangen. Er wordt besloten dat bepaalde verzoeken om prejudiciële uitspraken over zaken van technische aard of waarvoor reeds een precedent in de jurisprudentie (case law) bestaat, door dit Hof naar zijn Kamer mogen worden doorverwezen, mits geen enkele lidstaat daartegen bezwaar maakt en geen enkele instelling verzoekt dat de betrokken zaak door het Hof in voltallige zitting wordt behandeld.

30

De overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Noorwegen en Finland worden door alle lidstaten van de Europese Gemeenschap bekrachtigd. Deze overeenkomsten treden op 1 januari 1975 in werking.

December

3

De Raad bereikt overeenstemming over de inhoud van een ontwerp-verdrag betreffende de begrotingsbevoegdheden van het Parlement en de oprichting van een Rekenkamer. Uitspraak in de zaak Binsbergen. Het Europese Hof van Justitie doet de uitspraak dat de communautaire wet op de vrijheid van dienstverlening rechtstreeks door partijen bij nationale gerechtshoven mag worden ingeroepen, voor zover met de betrokken bepaling wordt beoogd om alle vormen van discriminatie uit de weg te ruimen tegen de persoon die de diensten verleent, wanneer die discriminatie gegrond is op zijn nationaliteit of op het feit dat hij woonachtig is in een andere lidstaat dan die waar de diensten moeten worden verleend.

9/10

Topconferentie in Parijs, Frankrijk. De staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap besluiten om, net zoals de Europese Raad, driemaal per jaar bijeen te komen. Zij geven het startsein voor rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement, komen overeen om het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op te richten en besluiten een economische en monetaire unie tot stand te brengen. Ook verzoeken zij de heer Tindemans, de Belgische Eerste Minister, om tegen eind 1975 een overzichtsrapport over de Europese Unie uit te brengen.

19

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten besluiten om de ambtstermijn van de voorzitter van de Commissie, de heer François-Xavier Ortoli, tot 5 januari 1977 te verlengen.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook: