Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1974

Euroopan unionin historia - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Saksasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Sopimukset Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) ja Itävallan, Portugalin, Sveitsin ja Ruotsin välillä tulevat voimaan. Suomen ja yhteisöjen välinen teollisuustuotteiden vapaakauppasopimus tulee voimaan. 

31.

Komissio osoittaa hallitusten päämiehille julistuksen yhteisön tilasta. Julistuksessa painotetaan tarvetta lähentää Euroopan kansallisia politiikkoja ja muodostaa yhteistä politiikkaa. Parlamentti korostaa, että Euroopan yhtenäisyys voidaan toteuttaa ainoastaan, jos yhteisön toimielimet voivat toimia todelliseen eurooppalaiseen solidaarisuuteen perustuvan politiikan hyväksi. 

Helmikuu

11.-12.

Neuvosto tunnustaa virallisesti talous- ja sosiaalikomitean (TSK) oikeuden antaa lausuntoja omasta aloitteestaan. Neuvosto suostuu myös siihen, että komitea julkaisee omat lausuntonsa. 

Huhtikuu

1.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vaihduttua maan ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri antaa neuvostolle lausunnon uuden hallituksen yhteisöä koskevasta politiikasta. Hän pyytää huomattavia muutoksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP), oikeudenmukaisempia toimenpiteitä yhteisön talousarvion rahoittamiseksi ja ratkaisuja rahataloudellisiin ongelmiin.

2.

Neuvostolle esitetään yhteinen julistus yhteisön tilasta. Neuvoston ja komission puheenjohtajat tunnustavat, että päätöksentekoprosessia on kehitettävä, jos tärkeissä asioissa aiotaan edistyä ja jos yhteisön toimintakyky aiotaan taata pitkällä aikavälillä. Puheenjohtajat tekevät myös useita käytännön ehdotuksia.

Toukokuu

29.-30.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvosto pitää (ministeritason) kokouksen. Komission varapuheenjohtaja Christopher Soames korostaa tarvetta tehostaa kansainvälistä yhteistyötä ja jatkaa pyrkimyksiä maailmankaupan entistä laajemman vapauttamisen puolesta. OECD:n neuvosto hyväksyy julistuksen, jossa painotetaan jäsenvaltioiden taloudellisten vaikeuksien vakavuutta ja erityisesti maksutaseen alijäämään liittyviä vaikeuksia. 

Kesäkuu

4.

Neuvosto pohtii hyväksyttäviä menettelytapoja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämien ongelmien tutkimiseksi ja keskustelee yhteisön toimielinten toimintatavoista. Päätöksentekoprosessin kehittämisessä päästään eteenpäin.

10.

Neuvosto tekee kaksi päätöstä avustuksen myöntämisestä Euroopan sosiaalirahastosta vammaisten ja siirtotyöläisten hyväksi toteutettaville toimenpiteille.

21.

Asiassa Reyners annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättää, että kun jäsenvaltion kansalainen haluaa perustaa liikeyrityksen toisessa jäsenvaltiossa, toinen jäsenvaltio ei saa soveltaa lakia, asetusta tai hallinnollista määräystä tai käytäntöä, joka voi syrjiä häntä jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden. 

Heinäkuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

15.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa yhteisön muille toimielimille Euroopan unionia koskevan asiakirjan. Yhteisöjen tuomioistuin reagoi ensimmäisenä toimielimenä Pariisin vuoden 1972 huippukokoukseen.

25.-26.

EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) yhteinen ministeritason kokous järjestetään Kingstonissa, Jamaikalla. Kokouksessa korostetaan AKT-maiden ja yhteisön poliittista päätöstä tehdä uusi sopimus määräajassa Yaoundén yleissopimuksen ja Arushan sopimuksen raukeamisen jälkeen määräajassa. Kokouksessa sovitaan lisäksi monien alojen toimintaa eteenpäin vievistä poliittisista suuntaviivoista. 

Syyskuu

17.

Neuvosto hyväksyy virallisesti direktiivit, jotka koskevat kattavien sopimusten tekemistä Espanjan, Israelin, Algerian, Marokon ja Tunisian kanssa sekä Maltan kanssa aiemmin tehdyn sopimuksen laajentamista yhteistyöhön ja maatalouteen.

Marraskuu

14.-16

Maailman elintarvikekonferenssi järjestetään Roomassa. Tietoisena useita kehitysmaita koskevasta vakavasta elintarvikepulasta yhteisö lisää toimiaan elintarvikeavun toimittamiseksi ja osallistuu konferenssin toimintaan keskipitkän tai pitkän aikavälin ratkaisun löytymiseksi ravinnontuotanto-ongelmaan.

26.

Neuvosto päättää tarkistaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta koskevia perustamissopimuksen määräyksiä, jotta tuomioistuimen toimintakoneistoa voitaisiin kehittää kasvavan työtaakan mukaisesti. Neuvosto päättää, että tuomioistuin voi antaa jaostonsa käsiteltäviksi sellaiset ennakkoratkaisupyynnöt, jotka ovat luonteeltaan teknisiä tai joista on jo olemassa oikeuskäytäntöä. Edellytyksenä on, ettei yksikään jäsenvaltio vastusta sitä eikä yksikään toimielin pyydä asiaa käsiteltäväksi tuomioistuimen täysistunnossa.

30.

Yhteisön jäsenvaltiot ratifioivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Norjan ja Suomen väliset sopimukset. Sopimukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 1975. 

Joulukuu

3.

Neuvosto pääsee sopimukseen parlamentin budjettivaltaa ja tilintarkastustuomioistuimen perustamista koskevan sopimusluonnoksen sisällöstä. Asiassa Binsbergen annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättää, että osapuolet voivat vedota kansallisissa tuomioistuimissa suoraan yhteisöoikeudessä säädettyyn periaatteeseen palvelujen tarjoamisen vapaudesta siinä määrin, kun tavoitteena on poistaa palveluja tarjoavaan henkilöön kohdistuva syrjintä, joka perustuu hänen kansalaisuuteensa tai siihen, ettei hän asu siinä jäsenvaltiossa, jossa aikoo tarjota palveluja. 

9.-10.

Pariisin huippukokous. Yhteisön valtion- tai hallitusten päämiehet päättävät järjestää kokouksen kolmesti vuodessa Eurooppa-neuvoston nimellä. Lisäksi he antavat hyväksyntänsä Euroopan parlamentin suorille vaaleille ja päättävät Euroopan aluekehitysrahaston sekä talous- ja rahaliiton perustamisesta. He myös pyytävät Belgian pääministeriä Tindemansia laatimaan raportin Euroopan unionista vuoden 1975 loppuun mennessä.

19.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättävät pidentää komission puheenjohtajan François-Xavier Ortolin toimikautta 5. tammikuuta 1977 saakka.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ks. myös: 
Back to top