Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1974

Euroopa Liidu ajalugu - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa. Jõustuvad Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) ning Austria, Portugali, Rootsi ja Šveitsi vahelised lepingud. Jõustub ühenduse ja Soome tööstustoodete vabakaubandusleping.

31

Komisjon esitab valitsusjuhtidele deklaratsiooni ühenduse olukorra kohta. Deklaratsioonis rõhutatakse vajadust, et Euroopa riigid ühtlustaks rohkem oma poliitikat ning töötaks välja ühise poliitika. Parlament deklareerib, et Euroopa ühtsuse saab saavutada ainult juhul, kui ühenduse institutsioonidel on võimalik tegutseda tõelisel Euroopa solidaarsusel põhineva poliitika nimel.

Veebruar

11–12

Nõukogu tunnustab ametlikult Majandus- ja Sotsiaalkomitee õigust esitada omal algatusel arvamusi ja neid avaldada.

Aprill

1

Pärast valitsusevahetust Ühendkuningriigis esitab välisminister nõukogule Briti uue valitsuse seisukohad ühendusega seotud poliitika suhtes. Need sisaldavad üleskutset ühise põllumajanduspoliitika oluliseks muutmiseks, „ühenduse eelarve õiglasemaks rahastamiseks” ning rahaprobleemide lahendamiseks.

2

Nõukogule esitatakse ühisdeklaratsioon ühenduse olukorra kohta. Nõukogu eesistuja ja komisjoni president tunnistavad, et olulistes küsimustes edasiliikumiseks ning ühenduse pikaajalise töövõime tagamiseks tuleb parandada otsustamismenetlust. Tehakse ka mitmeid praktilisi ettepanekuid.

Mai

29–30

Euroopa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kohtumine (ministrite tasandil). Komisjoni asepresident Sir Christopher Soames rõhutab vajadust tugevdada rahvusvahelist koostööd ning jätkata tööd maailmakaubanduse liberaliseerimise suunas. OECD nõukogu võtab vastu deklaratsiooni, kus tõstetakse esile liikmesriikide majandusraskuste tõsidust eelkõige seoses rahvusvahelise maksebilansi puudujäägiga.

Juuni

4

Nõukogu arutab Ühendkuningriigi tõstatatud probleemide läbivaatamise töökorda ning ühenduse institutsioonide toimimist. Jõutakse mõningatele kokkulepetele seoses otsustamismenetluse tõhustamisega.

10

Nõukogu teeb kaks otsust Euroopa Sotsiaalfondist abi andmise kohta teatavatele meetmetele, mida võetakse puudega isikute ja võõrtöötajate kasuks.

21

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Reyners. Kohus otsustab, et kui mis tahes ELi kodanik tahab asutada ettevõtte teises liikmesriigis, ei või see liikmesriik kohaldada õigus- või haldusnorme või tavasid, mis erinevad tema oma kodanike suhtes kohaldatavatest normidest ja tavadest.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

15

Euroopa Kohus edastab teistele ühenduse institutsioonidele dokumendi Euroopa Liidu kohta. Sellega vastab Euroopa Kohus esimesena 1972. aasta Pariisi tippkohtumisel esitatud üleskutsele.

25–26

Euroopa Ühenduse ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV riigid) ministrite konverents Jamaica pealinnas Kingstonis. Seal rõhutatakse AKV riikide ja ühenduse poliitilist otsust võtta enne Yaoundé konventsiooni ja Arusha kokkuleppe lõppemist vastu uus konventsioon. Lisaks antakse poliitilisi suuniseid mõne kokkulepitud küsimuse edasiarendamiseks.

September

17

Nõukogu kiidab ametlikult heaks suunised, mis käsitlevad laiahaardeliste lepingute läbirääkimist Alžeeria, Hispaania, Iisraeli, Maroko ja Tuneesiaga ning varem Maltaga sõlmitud lepingu laiendamist koostööle ja põllumajandusele.

November

14–16

Ülemaailmne toidukonverents Roomas. Olles mures paljusid arengumaid tabanud tõsise toidukriisi pärast, suurendab ühendus pingutusi toiduabi andmisel ja osaleb konverentsil, et aidata leida keskmise pikkusega või pikaajalist lahendust nende riikide toiduga varustamisele.

26

Nõukogu otsustab kohandada asutamislepingu sätteid Euroopa Kohtu kohta, et tõhustada kohtu menetluskorda nii, et see tuleks toime suurenenud töökoormusega. Nõukogu otsustab, et osa eelotsusetaotlusi, mis käsitlevad kas tehnilisi küsimusi või mille kohta on juba olemas väljakujunenud kohtupraktika, võib Euroopa Kohus suunata oma kodadele, tingimusel et kõik liikmesriigid on sellega nõus ja ükski institutsioon ei nõua asja arutamist täiskogul.

30

Kõik ühenduse liikmesriigid on ratifitseerinud lepingud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning Norra ja Soome vahel. Lepingud jõustuvad 1. jaanuaril 1975.

Detsember

3

Nõukogu jõuab kokkuleppele Euroopa Parlamendi eelarvepädevust ning Kontrollikoja asutamist käsitleva lepingu eelnõu sisus. Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Binsbergen. Kohus otsustab, et liikmesriikide kohtud võivad tugineda otse ühenduse õiguse kohasele teenuste osutamise vabadusele, kui sätte eesmärk on kaotada igasugune teenuseosutaja diskrimineerimine tema kodakondsuse või elukoha alusel, kui viimane ei ole selles riigis, kust ta teenust osutab.

9–10

Tippkohtumine Pariisis. Liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid otsustavad kohtuda kolm korda aastas Euroopa Ülemkoguna. Nad kiidavad heaks Euroopa Parlamendi otsevalimised, lepivad kokku Euroopa Regionaalarengu Fondi asutamises ning majandus- ja rahaliidu loomises. Nad paluvad Belgia peaministril Leo Tindemansil esitada 1975. aasta lõpuks kokkuvõttev aruanne Euroopa Liidu kohta.

19

Liikmesriikide valitsuste esindajad otsutavad pikendada komisjoni presidendi François-Xavier Ortoli ametiaega kuni 5. jaanuarini 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: