Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1974

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τίθενται σε ισχύ συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και της Αυστρίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας και της Σουηδίας. Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών βιομηχανικών προϊόντων μεταξύ της Φινλανδίας και των Κοινοτήτων.

31

Η Επιτροπή απευθύνει στους αρχηγούς κυβερνήσεων δήλωση για την κατάσταση στην Κοινότητα. Η δήλωση επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη μέσω της μεγαλύτερης σύγκλισης των εθνικών πολιτικών και της επεξεργασίας κοινών πολιτικών. Το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι η ενότητα της Ευρώπης είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνον αν τα κοινοτικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν πολιτική που να βασίζεται σε μια πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Φεβρουάριος

11-12

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσημα το δικαίωμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας. Συμφωνεί επίσης να δημοσιεύει η ΟΚΕ τις γνωμοδοτήσεις της.

Απρίλιος

1

Μετά την κυβερνητική αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Εξωτερικών και Υποθέσεων της Κοινοπολιτείας πραγματοποιεί δήλωση στο Συμβούλιο για τη νέα κυβερνητική πολιτική έναντι της Κοινότητας. Προτείνει σημαντικές αλλαγές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), «δικαιότερες μεθόδους χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού», και επίλυση των νομισματικών προβλημάτων.

2

Υποβάλλεται στο Συμβούλιο κοινή δήλωση για την κατάσταση στην Κοινότητα. Οι πρόεδροι του Συμβουλίου και της Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για να υπάρξει πρόοδος σε ουσιαστικά ζητήματα και για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ικανότητα λειτουργίας της Κοινότητας. Υποβάλλουν επίσης ορισμένες πρακτικές προτάσεις.

Μάιος

29-30

Πραγματοποιείται σύνοδος του συμβουλίου (σε υπουργικό επίπεδο) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο Sir Christopher Soames, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και να συνεχισθεί η προσπάθεια για μεγαλύτερη και εκτενέστερη ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Το συμβούλιο του ΟΟΣΑ εκδίδει διακήρυξη η οποία τονίζει τη σοβαρότητα των οικονομικώνδυσκολιών των κρατών μελών, και ιδίως όσον αφορά τα ελλείμματα του διεθνούς ισοζυγίου πληρωμών.

Ιούνιος

4

Το Συμβούλιο εξετάζει τις διαδικασίες που πρέπει να θεσπίσει για την εξέταση των προβλημάτων που έθεσε το Ηνωμένο Βασίλειο και συζητεί τους τρόπους λειτουργίας των κοινοτικών οργάνων. Επιτυγχάνεται συμφωνία για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

10

Το Συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ορισμένα ειδικά μέτρα υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μεταναστών εργαζομένων.

21

Απόφαση Reyners. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι, όταν ένας υπήκοος κράτους μέλους επιθυμεί να δημιουργήσει επιχείρηση σε ένα άλλο κράτος μέλος, το άλλο κράτος μέλος απαγορεύεται να εφαρμόσει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή διοικητική διάταξη ή πρακτική που θα μπορούσε να αποτελέσει διάκριση εις βάρος του σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους.

Ιούλιος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαβιβάζει έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα άλλα κοινοτικά όργανα. Είναι το πρώτο θεσμικό όργανο που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της συνόδου κορυφής του 1972, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία.

25-26

Πραγματοποιείται στο Kingston, Τζαμάικα, κοινή υπουργική διάσκεψη μεταξύ της ΕΚ και των κρατών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ). Η διάσκεψη υπογραμμίζει την πολιτική βούληση των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας να εγκρίνουν τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που επιβάλλει η λήξη της σύμβασης Γιαουντέ και της συμφωνίας της Αρούσα. Επιπλέον, συμφωνούνται πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για να υπάρξει πρόοδος και σε άλλα ζητήματα.

Σεπτέμβριος

17

Το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα οδηγίες διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συνολικών συμφωνιών με την Ισπανία, το Ισραήλ, την Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία και για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας με τη Μάλτα στους τομείς της συνεργασίας και της γεωργίας.

Νοέμβριος

14-16

Πραγματοποιείται στη Ρώμη, Ιταλία, Διεθνής Διάσκεψη για τα Τρόφιμα. Η Κοινότητα, έχοντας επίγνωση της σοβαρής κρίσης που μαστίζει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της επισιτιστικής βοήθειας και συμμετέχει στις εργασίες της Διάσκεψης, συμβάλλοντας στην εξεύρεση μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης λύσης στο πρόβλημα του επισιτισμού.

26

Το Συμβούλιο αποφασίζει την προσαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με στόχο να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του Δικαστηρίου, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στην αύξηση του φόρτου εργασίας. Αποφασίζεται ότι το Δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στα τμήματά του ορισμένες αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν θέματα τεχνικού χαρακτήρα ή θέματα για τα οποία υπάρχει ήδη νομολογία, υπό τον όρο ότι κανένα κράτος μέλος δεν αντιτίθεται και κανένα όργανο δεν ζητεί να εξετασθεί η υπόθεση από την ολομέλεια του Δικαστηρίου.

30

Οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Νορβηγίας και Φινλανδίας επικυρώνονται από όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας. Οι συμφωνίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1975.

Δεκέμβριος

3

Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο σχεδίου συνθήκης για τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και τη δημιουργία ενός Ελεγκτικού Συνεδρίου.Απόφαση Binsbergen. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι διάδικοι ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων μπορούν να επικαλούνται απευθείας την κοινοτική νομοθεσία για την Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, εφόσον αντικείμενο της διάταξης είναι η κατάργηση κάθε διάκρισης σε βάρος του ατόμου που παρέχει υπηρεσίες, λόγω εθνικότητας ή επειδή είναι μόνιμος κάτοικος άλλου κράτους μέλους και όχι λόγω του τόπου στον οποίο πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες.

9/10

Πραγματοποιείται στο Παρίσι, Γαλλία, σύνοδος κορυφής. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας αποφασίζουν να συνεδριάζουν τρεις φορές τον χρόνο υπό μορφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζουν την έγκρισή τους για την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμφωνούν για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη δημιουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ζητούν επίσης από τον κ. Tindemans, τον Βέλγο πρωθυπουργό, να παρουσιάσει συνοπτική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 1975.

19

Αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφασίζουν να παρατείνουν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 1977 τη θητεία του προέδρου της Επιτροπής, κ. Francois-Xavier Ortoli.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top