Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1974

Den Europæiske Unions historie - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Aftalerne mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og Østrig, Portugal, Schweiz og Sverige trådte i kraft. Finlands industrielle frihandelsaftale med Fællesskaberne trådte i kraft.

31

Kommissionen rettede en erklæring om Fællesskabets stilling til regeringscheferne. Erklæringen understregede behovet for at give den europæiske proces nye impulser ved i højere grad at afstemme de nationale politikker og fastlægge fælles politikker. Parlamentet erklærede, at et forenet Europa kun kunne realiseres, hvis Fællesskabets institutioner kunne følge en politik, der byggede på ægte europæisksolidaritet.

Februar

11-12

Rådet anerkendte formelt Det Økonomiske og Sociale Udvalgs (ØSU) ret til på eget initiativ at afgive udtalelser. Rådet var ligeledes indforstået med, at Udvalget selv kan offentliggøre sine udtalelser.

April

1

Efter regeringsskiftet i Det Forenede Kongerige afgav den britiske minister for udenrigs- og Commonwealth-anliggender en erklæring til Rådet om den nye regerings politik over for Fællesskabet. Han krævede omfattende ændringer i den fælles landbrugspolitik, "rimeligere metoder til finansiering af fællesskabsbudgettet" og løsninger på de monetæreproblemer.

2

En fælles erklæring om Fællesskabets stilling blev afgivet til Rådet. Rådets og Kommissionens formænd anerkendte, at beslutningsprocessen skulle forbedres for at gøre fremskridt inden for vitale områder og for at sikre Fællesskabets funktionsdygtighed på lang sigt. Der blev ligeledes fremsat en række konkreteforslag.

Maj

29-30

Et møde på ministerplan fandt sted i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) råd. Sir Christopher Soames, næstformand for Kommissionen, fremhævede nødvendigheden af at styrke det internationale samarbejde og fortsætte bestræbelserne på en mere omfattende liberalisering af verdenshandelen. OECD-rådet vedtog en erklæring, som understregede alvoren af de økonomiske vanskeligheder i medlemsstaterne, især i forbindelse med underskud på de internationalebetalinger.

Juni

4

Rådet overvejede fremgangsmåden for en undersøgelse af de problemer, som Det Forenede Kongerige havde taget op, og drøftede arbejdsmåden i Fællesskabets institutioner. Der blev opnået en vis enighed i forbindelse med forbedringen af beslutningsprocessen.

10

Rådet traf to beslutninger om at bevilge støtte fra Den Europæiske Socialfond til visse specifikke foranstaltninger til fordel for handicappede personer og vandrende arbejdstagere.

21

Reyners-dommen. EF-Domstolen fastslog, at såfremt en statsborger fra en medlemsstat ønsker at etablere en virksomhed i en anden medlemsstat, skal denne anden medlemsstat afholde sig fra at anvende lovgivning, bestemmelser og administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som diskriminerer denne statsborger i forhold til dens egnestatsborgere.

Juli

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

15

Domstolen tilsendte Fællesskabets øvrige institutioner et dokument vedrørende Den Europæiske Union og var således den første institution til at reagere på opfordringen fra topmødet i Paris i 1972.

25-26

En fælles ministerkonference mellem Fællesskabet og AVS-landene (landene i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) blev afholdt i Kingston på Jamaica. Konferencen understregede den politiske vilje hos AVS-landene og Fællesskabet til at vedtage konventionen inden for de tidsrammer, der var fastsat på baggrund af udløbet af Yaoundé-konventionen og Arusha-aftalen. Desuden blev konferencedeltagerne enige om de politiske retningslinjer for at gøre fremskridt inden for en række områder.

September

17

Rådet godkendte formelt direktiver til forhandlinger om omfattende aftaler med Spanien, Israel, Algeriet, Marokko og Tunesien samt udvidelse af den eksisterende aftale med Malta til at omfatte samarbejde og landbrug.

November

14-16

Verdensfødevarekonferencen blev afholdt i Rom. Fællesskabet, som var medvidende om den akutte fødevarekrise i mange udviklingslande, forstærkede sin indsats i forbindelse med fødevarehjælp og deltog i konferencens arbejde med at finde en mellem- eller langsigtet løsning på problemet med fødevareforsyning.

26

Rådet besluttede at tilpasse traktatens bestemmelser om EF-Domstolen for at forbedre Domstolens procedure og derved muliggøre en større arbejdsbyrde. Det blev besluttet, at Domstolen kan henvise visse anmodninger om præjudicielle afgørelser i tekniske spørgsmål eller i spørgsmål, hvor der allerede findes retspraksis, til en af sine afdelinger, såfremt ingen medlemsstat har indvendinger, og ingen institution forlanger sagen behandlet ved Domstolen i denshelhed.

30

Aftalerne mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og Norge og Finland blev ratificeret af alle Fællesskabets medlemsstater. Aftalerne trådte i kraft den 1. januar 1975.

December

3

Rådet nåede til enighed om indholdet i et udkast til traktat om Europa-Parlamentets budgetbeføjelser og om oprettelse af en revisionsret. Binsbergen-dommen. EF-Domstolen fastslog, at Fællesskabets lovgivning om fri udveksling af tjenesteydelser kan påberåbes direkte af parter ved nationale domstole, for så vidt som formålet med lovgivningen er at afskaffe al diskriminering af en tjenesteyder på grund af dennes nationalitet, eller fordi denne er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor tjenesterne skal ydes. januar 1977.

9-10

Fællesskabets stats- og regeringschefer besluttede på topmødet i Paris at mødes tre gange årligt som Det Europæiske Råd, gav grønt lys for direkte valg til Europa-Parlamentet, blev enige om at oprette Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og en økonomisk og monetær union. Rådet pålagde desuden Leo Tindemans, den belgiske premierminister, at aflægge en sammenfattende rapport om Den Europæiske Union før udgangen af 1975.

19

Repræsentanter for medlemsstaternes regeringer besluttede at forlænge François-Xavier Ortolis mandat som formand for Kommissionen til den 5.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også
Back to top