Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1974

Dějiny Evropské unie - 1974


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Německo. V platnost vstupují dohody uzavřené mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli (ESUO) a Rakouskem, Portugalskem, Švédskem a Švýcarskem. V platnost vstupuje dohoda o volném obchodu v oblasti průmyslu, kterou Společenství uzavřela s Finskem.

31

Komise se obrací na předsedy vlád s prohlášením o stavu Společenství. Prohlášení zdůrazňuje nutnost uvést Evropu opět do pohybu větším sladěním vnitrostátních politik a vypracováním politik společných. Evropský parlament prohlašuje, že evropské jednoty lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou orgány Společenství schopny provádět politiku založenou na skutečné evropské solidaritě.

Únor

11–12

Rada oficiálně uznává právo Hospodářského a sociálního výboru (HSV) vypracovávat stanoviska z vlastního podnětu a svá stanoviska zveřejňovat.

Duben

1

Následkem změny vlády ve Spojeném království předkládá britský státní tajemník pro zahraniční věci a záležitosti Britského společenství národů Evropské radě sdělení o nové vládní politice vůči Společenství. Požaduje podstatné změny ve společné zemědělské politice (SZP), spravedlivější způsoby financování rozpočtu Společenství a řešení měnových otázek.

2

Radě je předloženo společené prohlášení o stavu Společenství. Předsedové Rady a Komise uznávají, že pokud se má dosáhnout pokroku v zásadních oblastech a pokud má Společenství dlouhodobě fungovat, je třeba zdokonalit jeho postup rozhodování. Rovněž předkládají řadu praktických návrhů. Rovněž předkládají řadu praktických návrhů.

Květen

29–30

Zasedání Rady (na úrovni ministrů) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Místopředseda Komise sir Christopher Soames vyzdvihuje nutnost posílit mezinárodní spolupráci a pokračovat v úsilí o rozšíření liberalizace světového obchodu. Rada OECD přijímá prohlášení, ve kterém zdůrazňuje závažnost hospodářských potíží mnoha členských zemí, a to především schodků mezinárodních plateb.

Červen

4

Rada zvažuje, jaký postup by měla zvolit pro posouzení otázek předložených Spojeným královstvím, a projednává způsoby práce orgánů Společenství. Je dosaženo určité shody ohledně zdokonalení rozhodovacího procesu.

10

Rada přijímá dvě rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Evropského sociálního fondu na určitá zvláštní opatření ve prospěch postižených osob a migrujících pracovníků.

21

Rozhodnutí ve věci Reyners. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora se musí hostitelská země v případě, že se na jejím území rozhodne podnikat státní příslušník jiného členského státu EHS, zdržet uplatňování jakéhokoli zákona, předpisu nebo úředního nařízení či postupu, kterým by mohl být tento státní příslušník diskriminován vůči jejím vlastním státním příslušníkům.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie.

15

Evropský soudní dvůr předává dokument o EHS ostatním orgánům Společenství. Jedná se o první orgán, který takto reaguje na výzvu summitu v Paříži v roce 1972.

25–26

V jamajském Kingstonu se koná společná konference EHS–AKT (africké, karibské a tichomořské státy) na ministerské úrovni. Účastníci zdůrazňují politické odhodlání států AKT a Společenství dospět k přijetí úmluvy v rámci harmonogramu daným vypršením úmluvy z Yaoundé a dohody z Arushy. Především však dochází k přijetí politických pokynů pro budoucí postup v řadě oblastí.

Září

17

Rada oficiálně schvaluje pokyny k jednání o souhrnných dohodách se Španělskem, Izraelem, Alžírskem, Marokem a Tuniskem i rozšíření stávající dohody s Maltou o oblasti spolupráce a zemědělství.

Listopad

14–16

V Římě se koná Světová konference OSN o výživě. Vzhledem k vyhrocené potravinové krizi v řadě rozvojových zemí Společenství zintenzivňuje potravinovou pomoc. Konference se účastní s cílem napomoci hledání střednědobých či dlouhodobých řešení otázky zajištění potravin.

26

Rada rozhoduje o úpravě ustanovení Smlouvy týkajících se Evropského soudního dvora s cílem zlepšit jeho postupy tak, aby byl schopen zvládnout vzrůstající pracovní zatížení. Rada rozhoduje, že určité žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v záležitostech technické povahy nebo v případech, kdy již existuje ustálená judikatura, může Soudní dvůr přidělit svému senátu za podmínky, že proti tomu nevznese námitku žádný členský stát a že žádný orgán nebude požadovat, aby se věc projednávala v plénu.

30

Dohody mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a Norskem a Finskem jsou ratifikovány všemi členskými státy Společenství. Tyto dodatky vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1975.

Prosinec

3

V Radě je dohodnut obsah předlohy smlouvy o rozpočtových pravomocích Evropského parlamentu a o složení Účetního dvora. Rozhodnutí ve věci Binsbergen. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora se u vnitrostátních soudů lze přímo odvolávat na svobodu poskytování služeb vyplývající z právních předpisů Společenství v případech, kdy je cílem opatření odstranit veškerou diskriminaci poskytovatele služby na základě jeho nebo její státní příslušnosti nebo na základě jeho nebo jejího stálého bydliště v jiném členském státě, než ve kterém je tato služba poskytována.

9–10

Summit v Paříži. Hlavy států a vlád zemí EHS rozhodují o tom, že budou zasedat třikrát ročně jako Evropská rada, vyslovují souhlas s přímými volbami do Evropského parlamentu, schvalují zřízení Evropského fondu pro regionální rozvoj a přijímají rozhodnutí o vytvoření hospodářské a měnové unie. Pověřují rovněž předsedu belgické vlády Tindemanse vypracováním souhrnné zprávy o EU do konce roku 1975.

19

Představitelé vlád členských států rozhodují o prodloužení mandátu předsedy Komise Françoise-Xaviera Ortoliho do 5. ledna 1977.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top