Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1974 r.

Историята на Европейския съюз - 1974 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влизат в сила споразуменията между Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Австрия, Португалия, Швейцария и Швеция. Влиза в сила споразумението за свободна търговия с промишлени стоки между Финландия и Общностите.

31

Комисията се обръща към правителствените ръководители с декларация за състоянието на Общността. Тя подчертава необходимостта Европа отново да поеме в посока на сближаване на националните политики и постигане на общи политики. Парламентът заявява, че обединение на Европа може да бъде постигнато единствено ако институциите на Общността са упълномощени да следват политика, основана на реална европейска солидарност.

Февруари

11-12

Съветът официално признава правото на Икономическия и социален комитет (ИСК) да издава становища по собствена инициатива и да публикува своите становища.

Април

1

След смяна на правителството на Обединеното кралство британският държавен секретар на външните работи и по въпросите на Общността прави изявление пред Съвета относно политиката на новото правителство спрямо Общността. Той призовава за значителни промени в Общата селскостопанска политика (ОСП), „по-справедливи методи при финансирането на бюджета на Общността” и решения относно паричните проблеми.

2

На Съвета е представена съвместна декларация относно състоянието на Общността. Председателите на Съвета и на Комисията признават, че процесът на вземане на решения трябва да се усъвършенства, за да се постигне напредък по отношение на съществените въпроси и за да се гарантира способността на Общността да функционира в дългосрочен план. Те правят и няколко практически предложения.

Май

29-30

Среща на съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на равнище министри. Сър Кристофър Соумс, заместник-председател на Комисията, подчертава необходимостта от укрепване на международното сътрудничество и продължаване на работата в посока на по-широка либерализация на световната търговия. Съветът на ОИСР приема декларация, подчертаваща сериозността на икономическите трудности в държавите-членки, по-специално проблемите, свързани с дефицитите при международните плащания.

Юни

4

Съветът обсъжда процедурите, които следва да приеме за проучване на проблемите, посочени от Обединеното кралство, и разисква начина, по който работят институциите на Общността. Постигнато е известно съгласие по отношение на подобренията, които трябва да се направят в процеса на вземане на решения.

10

Съветът приема две решения относно предоставянето на помощи от Европейския социален фонд (ЕСФ) за предприемане на специфични мерки в полза на лицата с увреждания и мигриращите работници.

21

Решение по делото Reyners. Съдът на Европейските общности постановява, че когато гражданин на държава-членка желае да започне бизнес в друга държава-членка на ЕС, приемащата държава е длъжна да се въздържа от прилагането на всеки закон, регламент или административна разпоредба или практика, които могат да го дискриминират спрямо собствените ѝ граждани.

Юли

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

15

Съдът на Европейските общности изпраща на останалите институции на Общността документ относно Европейския съюз. Това е първата институция, която се отзовава на поканата, отправена на срещата на високо равнище през 1972 г. в Париж, Франция.

25-26

В Кингстън, Ямайка, се провежда съвместна конференция на равнище министри между държавите от ЕС и страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ). На нея се подчертава политическата воля на държавите от АКТБ и Общността да приемат спогодбата в рамките на срока, предвиден от Конвенцията от Яунде и споразумението от Аруша. Също така е постигнато съгласие за политическите насоки, които ще доведат до напредък по редица въпроси.

Септември

17

Съветът официално приема директивите за преговори по цялостни споразумения с Испания, Израел, Алжир, Мароко и Тунис и подновяване на съществуващото споразумение с Малта, което да включи сътрудничество и земеделие.

Ноември

14-16

В Рим, Италия, се провежда световна конференция по прехраната. Осъзнавайки остротата на продоволствената криза, пред която са изправени много развиващи се страни, Общността засилва усилията си в областта на хранителните помощи и участва в работата на конференцията, като съдейства за намиране на решение на проблема със снабдяването с храна в средносрочен и дългосрочен план.

26

Съветът взема решение да коригира клаузите на Договора за Съда на Европейските общности с оглед подобряване на процедурите на Съда, за да може той да се справя с увеличаващия се обем на работата. Взето е решение определени искания за преюдициални заключения по въпроси от техническо естество или за които има вече създаден корпус от съдебна практика, да могат да бъдат възлагани от Съда на неговата Камара, при условие че нито една държава-членка не е представила възражения и че нито една институция не изискала делото да се разглежда от пълния състав на Съда.

30

Споразуменията между Европейската общност за въглища и стомана и Норвегия и Финландия са ратифицирани от всички държави-членки на Общността. Те ще влязат в сила на 1 януари 1975 г.

Декември

3

Съветът постига съгласие за съдържанието на проектодоговора за бюджетните правомощия на Парламента и създаването на Сметна палата. Решение по делото Binsbergen. Съдът на Европейските общности постановява, че свободното предоставяне на услуги съгласно правото на Общността може директно да бъде използвано пред национални съдилища, когато клаузата е насочена към премахването на всякакъв вид дискриминация срещу доставчика на услугата въз основа на неговото/нейното гражданство или неговото/нейното местожителство в държава-членка, която е различна от тази, в която се предоставят услугите.

9-10

В Париж, Франция, се състои среща на високо равнище. Държавните и правителствени ръководители на ЕС вземат решение да провеждат срещите си три пъти годишно като Европейски съвет, одобряват провеждането на преки избори за Европейски парламент, постигат съгласие да бъде учреден Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и потвърждават решението си за създаване на икономически и паричен съюз. Белгийският министър-председател Лео Тиндеманс е помолен да изготви обобщаващ доклад за Европейския съюз до края на 1975 г.

19

Представители на правителствата на държавите-членки вземат решение за удължаване на мандата на председателя на Комисията Франсоа Ксавие Ортоли до 5-ти януари 1977 г.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top