Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1973

Europeiska unionens historia - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Belgien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.  Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar i Europeiska gemenskaperna.  Gemenskapens frihandelsavtal med Österrike, Schweiz, Portugal och Sverige träder i kraft. 

6

François-Xavier Ortoli tillträder som Europeiska kommissionens ordförande.

Februari

8

Europeiska fackliga samorganisationen inrättas.

21

Continental Can-domen. EG-domstolen medger att det enligt EEG-fördraget är ett missbruk om ett företag genom koncentration kan uppnå en sådan ställning att alla tillfällen till konkurrens elimineras.

Mars

13

Cornelis Berkhouwer väljs till talman för Europaparlamentet.

April

1

Gemenskapens industriella frihandelsavtal med Island träder i kraft.

6

Den blandade kommittén EEG-Spanien håller sitt tredje möte i Madrid. Den spanska delegationen lämnar en redogörelse över dess regerings åsikt om de framtida förbindelserna mellan Spanien och gemenskapen, särskilt inför förhandlingarna om ett nytt avtal.

Juni

1

Associeringsavtalet och tilläggsprotokollet mellan gemenskapen och Cypern träder i kraft.

Juli

1

Danmark tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Gemenskapens industriella frihandelsavtal med Norge träder i kraft.

3-7

Konferensen för säkerhet och samarbete i Europa inleds i Helsingfors.

September

12-14

Ett GATT-möte (Allmänna tull-och handelsavtalet) på ministernivå hålls i Tokyo. De berörda parterna kommer överens om nödvändigheten av att inrätta ett monetärt system som skyddar världsekonomin från chocker och obalans. De konstaterar också att den nya fasen i avregleringen av handeln torde kunna göra att det monetära systemet fungerar väl.

Oktober

5

Finland undertecknar ett frihandelsavtal med gemenskaperna.

6-27

Yom-Kippur-kriget. Oljeproducerande länder beslutar att minska eller förbjuda export till några länder i västvärlden och de oljeproducerande ländernas organisation (OPEC) beslutar att höja oljepriserna väsentligt.

15

Rådet antar ett antal åtgärder för att förbättra kontakterna med Europaparlamentet, som ökat deltagande från rådet i parlamentets arbete vid slutandet av handelsavtal liksom ett förbättrat samrådsförfarande med parlamentet.

November

6

De nio medlemsstaterna förklarar att de tänker arbeta för en fredlig lösning av Mellanösternkrisen.

20

Rådet håller detaljerade diskussioner om de åtgärder kommissionen har föreslagit för omorganisationen av den gemensamma jordbrukspolitiken som skall vara genomförda i slutet av 1977.

December

14-15

Ett toppmöte hålls i Köpenhamn. Energikrisen gör att medlemsstaterna enas om att anta en gemensam energipolitik. En förklaring om den europeiska identiteten, upprättad som en del av det politiska samarbetet, godkänd av utrikesministrarna, offentliggörs.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också: 
Back to top