Európska únia

História Európskej únie - 1973

História Európskej únie - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo vstupujú do Európskych spoločenstiev. Platnosť nadobúda dohoda o voľnom obchode medzi Spoločenstvom a Rakúskom, Švajčiarskom, Portugalskom a Švédskom.

6.

Pán François Xavier Ortoli sa ujíma funkcie predsedu Európskej komisie.

Február

8.

Zriaďuje sa Európska konfederácia odborových zväzov.

21.

Rozsudok vo veci Continental Can. Európsky súdny dvor sa zhodol na tom, že v zmysle Zmluvy o EHS nie je legálne, keď podniky realizujú koncentráciu a dosiahnu stupeň sily, ktorým sa v skutočnosti likviduje hospodárska súťaž.

Marec

13.

Pán Cornelis Berkhouwer je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Apríl

1.

Platnosť nadobúda dohoda o voľnom obchode medzi Spoločenstvom a Islandom.

6.

V Madride (Španielsko) sa koná tretie zasadnutie spoločného výboru EHS - Španielsko. Španielska delegácia predkladá správu o stanovisku svojej vlády k budúcnosti vzťahov medzi Španielskom a Spoločenstvom, najmä so zreteľom na rokovania o novej dohode.

Jún

1.

Platnosť nadobúda dohoda o pristúpení a doplňujúci protokol medzi Spoločenstvom a Cyprom.

Júl

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Platnosť nadobúda dohoda o voľnom obchode v sektore priemyslu medzi Spoločenstvom a Nórskom.

3. - 7.

V Helsinkách (Fínsko) sa koná úvodné zasadnutie Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE).

September

12. - 14.

V Tokiu (Japonsko) sa koná ministerské zasadnutie Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Zúčastnené strany sa zhodli na nutnosti vytvoriť menový systém, ktorý bude chrániť svetové hospodárstvo pred otrasmi a nerovnováhami. Uznali tiež, že nová etapa liberalizácie obchodu by mala uľahčiť riadne fungovanie menového systému.

Október

5.

Fínsko podpisuje so Spoločenstvami dohodu o voľnom obchode v sektore priemyslu.

6. - 27.

Jom-Kippurská vojna. Krajiny produkujúce ropu sa rozhodli znížiť alebo zakázať vývoz do niektorých západných krajín a krajiny Organizácie producentov ropy (OPEP) sa rozhodli výrazne zvýšiť ceny ropy.

15.

Rada prijíma súbor opatrení na zlepšenie vzťahov s Európskym parlamentom. Tieto opatrenia predpokladajú vyššiu účasť Rady na práci Parlamentu pri uzatváraní obchodných dohôd, ako aj zlepšenie postupu konzultácií s Parlamentom.

November

6.

Krajiny EÚ deklarujú svoj záväzok na dosiahnutie mierového riešenia krízy na Strednom východe.

20.

Rada prerokúva opatrenia, ktoré navrhla Komisia, na reorganizáciu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré sa majú zaviesť do konca roku 1977.

December

14. - 15.

V Kodani (Dánsko) sa koná samit. Energetická kríza vedie členské štáty k schváleniu zavedenia spoločnej energetickej politiky. Vydáva sa vyhlásenie o európskej identite, vypracované ako súčasť mechanizmov politickej spolupráce a schválené ministrami zahraničných vecí.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...
Back to top