Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1973

Historia Unii Europejskiej - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Wspólnotą a Austrią, Szwajcarią, Portugalią i Szwecją.

6

François Xavier Ortoli rozpoczyna urzędowanie jako przewodniczący Komisji Europejskiej.

Luty

8

Utworzenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

21

Orzeczenie w sprawie Continental Can. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznaje, że w rozumieniu Traktatu EWG, nadużyciem ze strony przedsiębiorstwa jest koncentracja i osiąganie takiej pozycji rynkowej, która faktycznie eliminuje konkurencję.

Marzec

13

Cornelis Berkhouwer zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kwiecień

1

Wejście w życie umowy o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi zawartej pomiędzy Wspólnotą a Islandią.

6

Trzecie posiedzenie wspólnego komitetu EWG i Hiszpanii w Madrycie w Hiszpanii. Delegacja hiszpańska przedstawia stanowisko rządu hiszpańskiego w sprawie przyszłych stosunków między Hiszpanią a Wspólnotą, w szczególności w odniesieniu do negocjacji nowej umowy.

Czerwiec

1

Wejście w życie układu o stowarzyszeniu i protokołu dodatkowego pomiędzy Wspólnotą a Cyprem.

Lipiec

1

Dania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie umowa o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi pomiędzy Wspólnotą a Norwegią.

3-7

Inauguracyjna sesja Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w Helsinkach w Finlandii.

Wrzesień

12-14

W Tokio w Japonii odbywa się spotkanie ministrów Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Zaangażowane strony uzgadniają konieczność ustanowienia systemu walutowego, który zabezpieczy gospodarkę światową przed wstrząsami i zaburzeniami równowagi. Uznają również, że nowy etap liberalizacji handlu powinien ułatwić uporządkowane funkcjonowanie systemu walutowego.

Październik

5

Finlandia podpisuje ze Wspólnotą umowę o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi.

6-27

Wojna Jom Kippur. Kraje produkujące ropę naftową podejmują decyzje o zmniejszeniu lub wstrzymaniu eksportu do niektórych krajów zachodnich, a członkowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) podejmują decyzję o masowej podwyżce cen ropy.

15

Rada przyjmuje zestaw środków na rzecz poprawy stosunków z Parlamentem Europejskim. Przewiduje się zwiększenie wkładu Rady w prace Parlamentu przy zawieraniu umów handlowych, a także poprawę procedur konsultacji z Parlamentem.

Listopad

6

Kraje UE deklarują zaangażowanie w pokojowe rozwiązanie kryzysu bliskowschodniego.

20

Przedmiotem dyskusji w Radzie są zaproponowane przez Komisję środki reorganizacji wspólnej polityki rolnej (WPR), która ma być wprowadzona do końca 1977 roku.

Grudzień

14-15

Szczyt w Kopenhadze w Danii. Kryzys energetyczny sprawia, że państwa członkowskie dochodzą do porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnej polityki energetycznej. Wydane zostaje oświadczenie w sprawie tożsamości europejskiej, sporządzone w ramach ustaleń dotyczących współpracy politycznej i zatwierdzone przez ministrów spraw zagranicznych.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: