Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1973

De geschiedenis van de Europese Unie - 1973


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden tot de Europese Gemeenschappen toe. De Vrijhandelsovereenkomst van de Gemeenschap met Oostenrijk, Zwitserland, Portugal en Zweden wordt van kracht.

6

De heer François Xavier Ortoli aanvaardt zijn ambt als voorzitter van de Europese Commissie.

Februari

8

Oprichting van het Europees Verbond van Vakverenigingen.

21

Uitspraak in de zaak "Continental Can". Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat, binnen de betekenis van het EEG-verdrag, het een misbruik is als een onderneming een zodanig grote macht in zich concentreert en bereikt, dat mededinging haast uitgesloten wordt.

Maart

13

De heer Cornelis Berkhouwer wordt tot voorzitter van het Europees Parlement verkozen.

April

1

De Vrijhandelsovereenkomst van de Gemeenschap met IJsland inzake industrieproducten wordt van kracht.

6

Het Gezamenlijk Comité EEG-Spanje houdt zijn derde vergadering te Madrid, Spanje. De Spaanse delegatie brengt verslag uit over het standpunt van haar regering over de toekomst van de betrekkingen tussen Spanje en de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst.

Juni

1

De Associatieovereenkomst tussen de Gemeenschap en Cyprus en het bijkomende protocol treden in werking.

Juli

1

Denemarken neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De Vrijhandelsovereenkomst van de Gemeenschap met Noorwegen betreffende industrieproducten wordt van kracht.

3-7

In Helsinki, Finland, wordt de openingszitting van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) gehouden.

September

12-14

In Tokio (Japan) wordt een ministersvergadering over de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) belegd. De betrokken partijen zijn het erover eens dat er een monetair stelsel moet worden opgezet, dat de wereldeconomie tegen schokken en wanverhoudingen beschermt; ook erkennen zij dat de nieuwe fase bij de liberalisering van de handel een ordelijke werking van het monetaire stelsel dient te vergemakkelijken.

Oktober

5

Finland tekent een Vrijhandelsovereenkomst met de Gemeenschappen over industrieproducten.

6-27

De Kippur-oorlog. De aarolieproducerende landen besluiten de uitvoer naar sommige westerse landen te verminderen of te verbieden, en de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEP) besluit de aardolieprijzen grootscheeps te verhogen.

15

De Raad keurt een aantal maatregelen goed ter verbetering van zijn betrekkingen met het Europees Parlement. Met die maatregelen wordt beoogd, de Raad meer aan het werk van het Parlement te doen deelnemen, zowel bij de sluiting van handelsovereenkomsten als via een betere overlegprocedure met het Parlement.

November

6

De Negen verklaren zich voor een vreedzame oplossing van de crisis in het Midden-Oosten te willen inzetten.

20

De Raad bespreekt tot in alle bijzonderheden de door de Commissie voorgestelde maatregelen voor de reorganisatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), die tegen eind 1977 een feit moet zijn.

December

14-15

Topconferentie in Kopenhagen, Denemarken. Door de energiecrisis komen de lidstaten ertoe, een gemeenschappelijk energiebeleid in te voeren. Er wordt een verklaring afgelegd over de Europese identiteit, als onderdeel van politieke samenwerkingsregelingen en goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top