Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1973 r.

Историята на Европейския съюз - 1973 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности. Влиза в сила споразумението на Общността за свободна търговия с Австрия, Швейцария, Португалия и Швеция.

6

Франсоа Ксавие Ортоли поема поста председател на Европейската комисия.

Февруари

8

Създадена е Европейската конфедерация на профсъюзите.

21

Решение по делото Continental Can. Европейският съд приема, че по смисъла на Договора за ЕИО представлява злоупотреба от страна на предприятията концентрирането и постигането на определена мощ, която на практика премахва конкуренцията.

Март

13

Корнелис Беркхувер е избран за председател на Европейския парламент.

Април

1

Влиза в сила споразумението за свободна търговия с промишлени стоки между Общността и Исландия.

6

В Мадрид, Испания, се провежда третото заседание на съвместния комитет на ЕИО и Испания. Испанската делегация представя гледната точка на своето правителство относно бъдещето на отношенията между Испания и Общността, по-специално по отношение на преговорите за ново споразумение.

Юни

1

Влизат в сила споразумението за асоцииране и допълнителният протокол между Общността и Кипър.

Юли

1

Дания поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влиза в сила споразумението за свободна търговия с промишлени стоки между Общността и Норвегия.

3-7

В Хелзинки, Финландия, се открива Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Септември

12-14

В Токио, Япония, се провежда министерска среща на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ). Участниците в преговорите приемат, че е необходимо създаването на парична система, която да защитава световната икономика от сътресения и дисбаланс; те също така признават, че новата фаза в либерализацията на търговията трябва да подпомага правилното функциониране на паричната система.

Октомври

5

Финландия подписва с Общностите споразумение за свободна търговия с промишлени стоки.

6-27

Войната Йом Кипур. Държавите производителки на петрол решават да намалят или да забранят износа към някои западни държави, а държавите, членуващи в Организацията на производителите на петрол (ОПЕК), решават значително да увеличат цените на петрола.

15

Съветът приема набор от мерки, насочени към подобряване на отношенията с Европейския парламент. Те предвиждат по-активно участие на Съвета в работата на Парламента при сключване на търговски споразумения, както и подобрена процедура за консултации с Парламента.

Ноември

6

Държавите-членки на ЕС декларират ангажимента си за мирно решаване на кризата в Близкия Изток.

20

Съветът обсъжда задълбочено мерките, предложени от Комисията, относно реорганизацията на общата селскостопанска политика (ОСП), която трябва да се осъществи преди края на 1977 г.

Декември

14-15

В Копенхаген, Дания, се състои среща на високо равнище. Като следствие от енергийната криза държавите-членки постигат съгласие за въвеждането на обща енергийна политика. Оповестена е декларация за европейската идентичност, изготвена като част от споразуменията за политическо сътрудничество и одобрена от министрите на външните работи.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top