Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1972

De geschiedenis van de Europese Unie - 1972


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

22

Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk ondertekenen de verdragen inzake hun toetreding tot de Europese Gemeenschappen.

Maart

14

De heer Walter Behrendt wordt opnieuw verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

21

Franco Maria Malfatti, de voorzitter van de Commissie, legt zijn ambt neer en wordt vervangen door vice-voorzitter Sicco Mansholt. De Raad hecht zijn goedkeuring aan een resolutie, die gebaseerd is op een algemeen, door de Commissie opgesteld schematisch overzicht van de voorwaarden voor het welslagen van het eerste stadium van de economische en monetaire unie.

April

13-21/5

Derde Conferentie van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling (UNCTAD) in Santiago, Chili.

24

De monetaire "slang" wordt opgezet: de Zes stemmen ermee in om de fluctuatiemarge van hun valuta tot 2,25 % te beperken.

24-25

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de Associatieovereenkomst waarbij Mauritius wordt toegelaten tot de Overeenkomst tussen de EG en de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar (GASM).

Mei

1

Het Europees Sociaal Fonds (ESF), zoals hervormd bij het Besluit van de Raad van februari 1971, wordt operationeel.

10

Er wordt een referendum gehouden in Ierland over de vraag of dit land tot de Europese Gemeenschappen moet toetreden. De overgrote meerderheid spreekt zich uit voor toetreding.

Juni

5-6

De Raad besluit het toepassingsgebied van de algemene preferenties ook uit te breiden tot de ontwikkelingslanden die zich bij de Groep van 77 hebben aangesloten, evenals tot een aantal andere landen en gebieden, met ingang van januari 1973. Ook wordt overeenstemming bereikt over de door de Gemeenschap te volgen richtsnoeren bij de behandeling van het Verdrag voor de toetreding tot de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT).

Juli

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

September

12

De ministers van Financiën van de Zes en van de vier landen die een aanvraag om lidmaatschap hebben ingediend, komen in Rome, Italië, bijeen. Zij komen overeen dat het in het eerste stadium van de economische en monetaire unie nodig is om een Europees Monetair Samenwerkingsfonds op tezetten.

18

Er worden overeenkomsten getekend over preferentiële handel met Egypte en Libanon.

19

Er wordt een overeenkomst getekend over preferentiële handel met Cyprus.

25

Er wordt een referendum gehouden in Noorwegen over de eventuele toetreding van dit land tot de Europese Gemeenschappen. De meerderheid van de bevolking blijkt tegen toetreding gekant te zijn.

Oktober

2

Er wordt een referendum gehouden in Denemarken over de vraag of dit land tot de Europese Gemeenschappen moet toetreden. De meerderheid van de bevolking is voor toetreding.

9

Naar aanleiding van de ongunstige uitslag van het referendum in Noorwegen, verklaart de Noorse regering dat Noorwegen de wet tot bekrachtiging van de toetreding niet aan het Parlement zal voorleggen. Het Europees Parlement neemt een resolutie aan met definitieve, duidelijk omlijnde voorstellen en verzoeken voor de afschaffing van controle aan de binnengrenzen van deGemeenschap.

16

Het Verenigd Koninkrijk bekrachtigt de akten in verband met de toetreding tot de Europese Gemeenschappen.

19-21

Topconferentie in Parijs. De staatshoofden en regeringsleiders stippelen nieuwe communautaire actieterreinen uit (voor het regionaal, milieu-, sociaal, energie- en industriebeleid) en bevestigen dat 1980 de uiterste termijn is voor de totstandbrenging van een economische en monetaire unie.

November

1-14

Vergadering van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) in Genève, Zwitserland.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top