Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1971

Europeiska unionens historia - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.  Andra Yaoundékonventionen och Arusha-avtalen träder i kraft.

11-13

Det årliga mötet inom den parlamentariska konferensen mellan EEG och de afrikanska staterna och Madagaskar hålls i Yaoundé i Kamerun.

Februari

12

Europaparlamentet antar en resolution om kommissionens rapport om hur långt införlivandet av rådets direktiv om fullföljandet av etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster har kommit. I resolutionen betonas att medlemsstaterna skall införliva antagna direktiv och att kommissionen skall kontrollera att de tillämpas korrekt.

Mars

22

Rådet antar Werner-planen för att stärka samordningen av den ekonomiska politiken. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att harmonisera sin budgetpolitik och minska fluktuationsmarginalerna mellan valutorna.

31

Dom rörande Europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR). EG-domstolen utvecklar principer som visar på skiljelinjen mellan gemenskapens och medlemsstaternas befogenheter. Den klargör att allteftersom gemensamma bestämmelser införs är det gemenskapen ensam som, med verkan för hela tillämpningsområdet för gemenskapens rättsordning, kan åta sig och genomföra avtalsförpliktelser i förhållande till tredje land.

Maj

12

Rådet inför ett system med monetära utjämningsbelopp för handel med jordbruksprodukter mellan medlemsstater för att den gemensamma jordbruksmarknaden skall vara enhetlig.

25

Defrenne-domen. EG-domstolen slår fast att en ålderspension som ingår i ett socialt trygghetssystem som regleras i lagstiftning inte utgör en förmån som betalas indirekt av arbetsgivaren till arbetstagaren på grund av den senares anställning.

Juni

3

Gemenskapens justitieministrar träffas för första gången i Luxemburg. De undertecknar två protokoll som, efter ratificering av medlemsstaterna, kommer att ge EG-domstolen ny befogenheter.

7

Europaparlamentet antar en resolution om konkurrensbestämmelser och företagen i gemenskapens ställning på den gemensamma marknaden och inom världsekonomin. I resolutionen begärs att kommissionen skall överlämna en särskild årsrapport till parlamentet om hur konkurrenspolitiken utvecklas.

30

De länder som ansöker om medlemskap i Europeiska gemenskaperna (Danmark, Irland, Norge och Förenade kungariket) lägger fram sina respektive förhandlingspositioner.

Juli

1

Italien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

September

21-28

Den femtonde allmänna konferensen om atomenergi hålls i Wien. Rådets mandat till kommissionen att förhandla om ett avtal om garantier med Internationella atomenergiorganet (IAEA) meddelas.

November

16-26

Tjugosjunde GATT-sessionen.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också: 
Back to top