Európska únia

História Európskej únie - 1971

História Európskej únie - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Druhý dohovor z Yaoundé a dohody z Arushe nadobúdajú platnosť.

11. - 13.

V Yaoundé (Kamerun) sa koná výročné zasadnutie parlamentnej konferencie EHS - Združenie afrických štátov a Madagaskaru (AASM).

Február

12.

Európsky parlament prijíma uznesenie o správe Komisie o pokroku pri vykonávaní smerníc Rady týkajúcich sa slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby. V uznesení sa zdôrazňuje, že členské štáty by mali vykonávať smernice a Komisia by mala uplatňovať dohľad nad ich správnym vykonávaním.

Marec

22.

Rada prijíma Wernerov plán na posilnenie koordinácie hospodárskych politík. Členské štáty musia prijať opatrenia na zosúladenie svojich rozpočtových politík a na zúženie fluktuačných rozpätí medzi svojimi menami.

31.

Rozsudok vo veci Európskej dohody o cestnej doprave (AETR). Európsky súdny dvor vypracoval zásady stanovenia hranice medzi právomocami Spoločenstva a právomocami členských štátov. Vysvetlil, že z dôvodu zavádzania spoločných pravidiel je jedine Spoločenstvo schopné preberať a plniť prevzaté záväzky voči nečlenským štátom vo vzťahu k celému právnemu poriadku Spoločenstva.

Máj

12.

Rada zavádza systém vyrovnávacích peňažných poplatkov pri obchode s poľnohospodárskymi výrobkami medzi členskými štátmi s cieľom zachovať jednotnosť spoločného poľnohospodárskeho trhu.

25.

Rozsudok vo veci Defrenne. Európsky súdny dvor rozhodol, že starobný dôchodok, ktorý tvorí súčasť systému sociálneho zabezpečenia ustanoveného zákonom, nepredstavuje benefit, ktorý zamestnávateľ nepriamo zaplatil pracovníkovi na základe zamestnávania pracovníka.

Jún

3.

Ministri spravodlivosti Spoločenstva sa prvýkrát stretávajú v Luxemburgu. Podpisujú dva protokoly, ktoré po ratifikácii členskými štátmi poskytnú Súdnemu dvoru nové právomoci.

7.

Európsky parlament prijíma uznesenie o pravidlách hospodárskej súťaže a o postavení podnikov Spoločenstva na spoločnom trhu a vo svetovom hospodárstve. V uznesení sa Komisia vyzýva, aby predložila Parlamentu osobitný ročný prehľad o dianí v oblasti politiky hospodárskej súťaže.

30.

Kandidátske krajiny na vstup do Európskych spoločenstiev, a to Dánsko, Írsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo, načrtávajú svoje príslušné rokovacie pozície.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

September

21. - 28.

Vo Viedni (Rakúsko) sa koná 15. generálna konferencia o atómovej energii. Rada poveruje Komisiu uzatvorením dohody o zárukách s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

November

16. - 26.

Koná sa 27. zasadnutie Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top