Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1971

Historia Unii Europejskiej - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wejście w życie drugiej konwencji z Jaunde i porozumienia z Aruszy.

11-13

Doroczne spotkanie Konferencji Parlamentarnej EWG oraz Stowarzyszonych Państw Afrykańskich i Madagaskaru w Jaunde w Kamerunie.

Luty

12

Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji na temat postępów we wdrażaniu dyrektyw Rady dotyczących swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zgodnie z tą rezolucją państwa członkowskie powinny wdrożyć dyrektywy, a Komisja powinna nadzorować ich właściwe stosowanie.

Marzec

22

Rada przyjmuje plan Wernera mający na celu wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej. Państwa członkowskie muszą podjąć środki w celu harmonizacji ich polityki budżetowej oraz zmniejszenia zakresów wahań między ich walutami.

31

Orzeczenie w sprawie europejskiej umowy o transporcie drogowym (AETR). Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa zasady, które oddzielają kompetencje Wspólnoty od kompetencji państw członkowskich. Trybunał wyraźnie stwierdza, że w związku z wprowadzeniem wspólnych zasad wyłącznie Wspólnota może przejąć i wypełnić zobowiązania podjęte w odniesieniu do państw niebędących członkami Wspólnoty, w odniesieniu do całego porządku prawnego Wspólnoty.

Maj

12

Rada, w celu utrzymania jedności wspólnego rynku rolnego, wprowadza system rekompensat pieniężnych w handlu produktami rolnymi między państwami członkowskimi.

25

Orzeczenie w sprawie Defrenne. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że emerytura, która stanowi część systemu zabezpieczenia społecznego ustanowionego z mocy prawa, nie jest świadczeniem wypłacanym pośrednio przez pracodawcę pracownikowi z tytułu zatrudnienia tego ostatniego.

Czerwiec

3

Ministrowie sprawiedliwości Wspólnoty spotykają się po raz pierwszy w Luksemburgu. Podpisują dwa protokoły, które po ich ratyfikacji przez państwa członkowskie nadadzą nowe uprawnienia Trybunałowi Sprawiedliwości.

7

Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie zasad konkurencji oraz pozycji przedsiębiorstw wspólnotowych na wspólnym rynku i w gospodarce światowej. W rezolucji wezwano Komisję do przedstawienia Parlamentowi specjalnego rocznego przeglądu rozwoju sytuacji w polityce konkurencji.

30

Kraje ubiegające się o członkostwo we Wspólnotach Europejskich, a mianowicie Dania, Irlandia, Norwegia i Wielka Brytania, określają swoje stanowiska negocjacyjne.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

21-28

W Wiedniu w Austrii odbywa się 15 konferencja generalna poświęcona zagadnieniu energii atomowej. Rada upoważnia Komisję do prowadzenia negocjacji z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w sprawie umowy dotyczącej gwarancji.

Listopad

16-26

27. sesja Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: 
Back to top