Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1971

De geschiedenis van de Europese Unie - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De tweede Overeenkomst van Yaoundé en de Overeenkomsten van Arusha worden van kracht.

11-13

De jaarlijkse vergadering van de Parlementaire Conferentie van de Associatie EEG-Afrikaanse staten en Madagaskar (GASM) heeft plaats te Yaoundé, Kameroen.

Februari

12

Het Europees Parlement hecht zijn goedkeuring aan een resolutie inzake het verslag van de Commissie over het stadium dat is bereikt met de tenuitvoerlegging van de richtlijnen van de Raad om tot vrijheid van vestiging en dienstverlening te komen. In die resolutie wordt erop gewezen dat de lidstaten de aangenomen richtlijnen dienen uit te voeren en dat de Commissie erop zou moeten toezien, dat deze naar behoren worden toegepast.

Maart

22

De Raad hecht zijn goedkeuring aan het plan "Werner" om kracht bij te zetten aan de coördinatie van de economische beleidsmaatregelen. De lidstaten moeten maatregelen treffen om hun begrotingsbeleid te harmoniseren en de fluctuatiemarges van hun valuta te beperken.

31

Uitspraak in de zaak Europese Overeenkomst betreffende wegvervoer (AETR). Het Europese Hof van Justitie stippelt regels uit om een onderscheid te maken tussen de bevoegdheden van de Gemeenschap en die van de lidstaten. Het maakt duidelijk dat, daar er gemeenschappelijke regels worden uitgevaardigd, alleen de Gemeenschap gerechtigd is om, met betrekking tot het gehele toepassingsgebied van de communautaire rechtsorde, ten aanzien van niet-lidstaten aangegane verplichtingen over te nemen en na te komen.

Mei

12

De Raad introduceert een stelsel van monetaire compenserende bedragen voor de handel in landbouwrproducten tussen de lidstaten, om de eenheid van de gemeenschappelijke landbouwmarkt te bewaren.

25

Het Europees Hof van Justitie doet de uitspraak dat een pensioen dat deel uitmaakt van een sociale zekerheidsstelsel waarin de wet voorziet, geen uitkering is die indirect door de werkgever aan de werknemer wordt betaald op grond van de dienstbetrekking van deze laatste.

Juni

3

De ministers van Justitie van de Gemeenschap komen voor het eerst in Luxemburg bijeen. Zij ondertekenen twee protocollen die, na door de lidstaten te zijn bekrachtigd, het Hof van Justitie nieuwe bevoegdheden zullen geven.

7

Het Europees Parlement hecht zijn goedkeuring aan een resolutie over mededingingsvoorschriften en de positie van bedrijven uit de Gemeenschap in de gemeenschappelijke markt en in de wereldeconomie. In die resolutie wordt een beroep gedaan op de Commissie om het Parlement een speciaal, jaarlijks overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van mededingingsbeleid voor te leggen.

30

De landen die tot de Europese Gemeenschappen wensen toe te treden - met name Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk - geven in grote lijnen hun respectieve onderhandelingsposities aan.

Juli

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

September

21-28

15e Algemene conferentie inzake atoomenergie in Wenen, Oostenrijk. Het mandaat van de Raad aan de Commissie om onderhandelingen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te voeren over een overeenkomst inzake waarborgen, wordt aangekondigd.

November

16-26

27e Zitting in verband met de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook
Back to top