Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1971

Eiropas Savienības vēsture - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Francija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā otrā Jaundes konvencija un Arušas nolīgumi.

11-13

Jaundē (Kamerūnā) notiek EEK un asociēto Āfrikas valstu un Madagaskaras Parlamentārās konferences ikgadējā sanāksme.

Februāris

12

Eiropas Parlaments, īstenojot Padomes direktīvas attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, pieņem rezolūciju par Komisijas progresa ziņojumu. Rezolūcijā ir uzsvērts, ka dalībvalstīm ir jāīsteno šīs direktīvas un Komisijai jāuzrauga, vai tās tiek pareizi piemērotas.

Marts

22

Padome pieņem Vernera plānu, lai stiprinātu ekonomikas politikas koordinēšanu. Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai saskaņotu savu budžeta politiku un samazinātu savas valūtas svārstību robežas.

31

Spriedums lietā "Eiropas nolīgums par autotransportu" (AETR). Eiropas Kopienu Tiesa nosaka principus, kas Kopienas pilnvaras nošķir no dalībvalstu pilnvarām. Tā norāda, ka, ieviešot kopējus noteikumus, tikai Kopienai ir tiesības pārņemt un pildīt saistības pret trešām valstīm attiecībā uz visu Kopienas tiesību sistēmu.

Maijs

12

Lai saglabātu kopējā lauksaimniecības tirgus vienotību, Padome ievieš monetārās kompensācijas apjomu sistēmu lauksaimniecības produktu tirdzniecībai starp dalībvalstīm.

25

Spriedums lietā Defrenne. Eiropas Kopienu Tiesa nolemj, ka vecuma pensija, kas ietverta likumā paredzētajā sociālā nodrošinājuma sistēmā, nav atlīdzība, ko darba devējs netieši maksā darbiniekam, pamatojoties uz viņa nodarbinātību.

Jūnijs

3

Luksemburgā pirmo reizi tiekas Kopienas tieslietu ministri. Viņi paraksta divus protokolus, kas pēc to ratificēšanas dalībvalstīs Tiesai piešķirs jaunas pilnvaras.

7

Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par konkurences noteikumiem un Kopienas uzņēmumu vietu kopējā tirgū un pasaules ekonomikā. Rezolūcijā Komisija tiek aicināta Parlamentam iesniegt īpašu ikgadēju pārskatu par norisēm konkurences politikas jomā.

30

Eiropas Kopienu kandidātvalstis — Apvienotā Karaliste, Dānija, Īrija un Norvēģija — iesniedz savu sarunu pozīciju.

Jūlijs

1

Itālija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Septembris

21-28

Vīnē (Austrijā) notiek 15. ģenerālkonference par atomenerģiju. Padome uzdod Komisijai vienoties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) par garantijām.

Novembris

16-26

Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) 27. sesija.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī: 
Back to top