Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1971

Euroopan unionin historia - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Toinen Yaoundén yleissopimus ja Arushan sopimukset tulevat voimaan. 

11.-13.

ETA:n ja assosioituneiden Afrikan valtioiden sekä Madagaskarin (AASM) parlamentaarisen konferenssin vuosikokous järjestetään Yaoundéssa, Kamerunissa.

Helmikuu

12.

Euroopan parlamentti antaa päätöslauselman komission kertomuksesta, joka koskee sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteutumisesta annettujen neuvoston direktiivien täytäntöönpanon edistymistä. Päätöslauselmassa korostetaan, että jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön annetut direktiivit ja että komission olisi valvottava niiden asianmukaista noudattamista.

Maaliskuu

22.

Neuvosto hyväksyy Wernerin suunnitelman talouspolitiikan laajemmasta yhteensovittamisesta. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin finanssipolitiikan yhdenmukaistamiseksi ja valuuttojensa keskinäisten vaihteluvälien pienentämiseksi. 

31.

Asiassa European Agreement on Road Transport (AETR) annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin asettaa yhteisön ja jäsenvaltioiden valtuuksien rajaamista koskevat periaatteet. Tuomioistuin tähdentää, että yhteisten sääntöjen käyttöönoton myötä ainoastaan yhteisöllä on - yhteisön oikeusjärjestyksen koko soveltamisalan osalta - oikeus ottaa vastuulleen ja täyttää yhteisön ulkopuolisten valtioiden kanssa sovittavat velvoitteet. 

Toukokuu

12.

Neuvosto ottaa käyttöön valuutan tasausmaksujärjestelmän jäsenvaltioiden välisessä maataloustuotteiden kaupassa yhteisten maatalousmarkkinoiden yhtenäisyyden säilyttämiseksi. 

25.

Asiassa Defrenne annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättää, että vanhuuseläke, joka on osa lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää, ei ole etuus, jonka työnantaja maksaa epäsuoraan työntekijälle hänen työsuhteensa perusteella.

Kesäkuu

3.

Yhteisön oikeusministerit tapaavat ensimmäisen kerran Luxemburgissa. He allekirjoittavat kaksi pöytäkirjaa, joilla laajennetaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen valtaa jäsenvaltioiden ratifioitua pöytäkirjat. 

7.

Euroopan parlamentti antaa päätöslauselman kilpailusäännöistä ja yhteisön yritysten asemasta yhteismarkkinoilla ja maailmantaloudessa. Päätöslauselmassa kehotetaan komissiota esittämään parlamentille erityinen vuosikatsaus kilpailupolitiikassa tapahtuvasta kehityksestä.

30.

Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä hakeneet maat, eli Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta, hahmottelevat neuvotteluasemiaan. 

Heinäkuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Syyskuu

21.-28.

Atomienergiaa käsittelevä 15. yleiskonferenssi järjestetään Wienissä. Neuvosto antaa komissiolle valtuudet neuvotella takuusopimuksesta kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa.

Marraskuu

16.-26.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) osapuolten 27. kokous.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top